Naturvård

Naturvård är skötsel av skog, hagmarker, vattendrag och andra naturområden för att gynna biologisk mångfald och livsmiljöer för ovanliga arter. Det kan handla om att röja sly som växer upp nära stora värdefulla träd eller återställa våtmarker och skapa mer varierande miljöer i vattendrag.