Skog och skogsskötsel

Södertälje kommun äger ca 3000 hektar skogsmark. Totalt finns ca 500 000 m3 virke på våra marker. Varje år växer det upp ca 14 000 m3 ny skog och kommunen avverkar ungefär hälften av tillväxten.

Det innebär att vi för varje år får mer skog i kommunen samtidigt som vi sköter skogen för att gynna rekreation, biologisk mångfald, varierande skog samt tillväxt av nya plantor och träd.

Skogsskötsel & avverkningsplanering

Kommunen utför årligen avverkningar med hjälp av Holmen Skog AB. Merparten av åtgärderna utförs med s.k. hyggesfria metoder (gallring, blädning, luckhuggning samt rekreationshuggning). Se karta via länk till höger.

En stor del av avverkningar sker inom rekreationsområden och kommer att påverka närmiljön för boende i kommunen. Målet med rekreationsskogarna är att skapa en mångskiktad och varierande skog som under en lång framtid ska vara trevlig och trygg för allmänheten att vistas i. Vi gynnar naturvärden och biologisk mångfald genom att främja lövträd, ovanliga träd, skapa högstubbar och lämna död ved. Delar av skogen vi åtgärdar lämnas orörd och vi håller stigar och leder fria från ris.

De flesta avverkningarna ger ett visst ekonomiskt netto. Vi tar tillvara timmer, massaved, brännved och oftast riset. Dessa skogsprodukter säljs vidare och förädlas till t.ex. brädor, papper eller el och värme.

I samband med avverkningen tar vi hänsyn till lagar och föreskrifter som gäller vid avverkning. Eventuella körskador som kan uppstå återställs när avverkningen är slutförd.

Den växande skogen tar upp och lagrar koldioxid vilket har en positiv klimateffekt. Skogsråvaran är dessutom förnyelsebar vilket har stora miljöfördelar.