Invasiva arter

Bild på invasiva arter

Invasiva arter är främmande växt- och djurarter som sprider sig i våra ekosystem och orsakar stora problem för inhemska arter och för människors hälsa. Södertälje kommun har ett markägaransvar för invasiva arter på kommunalt ägd och förvaltad mark.

Vad är en invasiv art?

Människans påverkan genom globalisering och klimatförändringar har lett till att arter sprids till områden som de inte själva skulle ha kunnat ta sig till. Vissa av de arter som hamnar på främmande mark etablerar sig och bildar livskraftiga populationer. De främmande arter som anses utgöra hot mot våra egna ekosystem och inhemska arter brukar kallas för invasiva arter.

I Södertälje finns invasiva arter såsom skunkkalla, parkslide, vattenpest, jättebalsamin, vresros och jättebjörnloka.

Mer läsning samt detaljerade artlistor hittar du hos Naturvårdsverket.

Kommunens ansvar

Södertälje kommun har ett markägaransvar för invasiva arter på kommunalt ägd och förvaltad mark. Det innefattar också alla kommunalt skötta naturreservat.

Däremot har kommunen inget övergripande ansvar i frågan. Länsstyrelserna har tillsynsansvaret och Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret.

För invasiva arter i naturreservat som kommunen inte förvaltar ber vi dig kontakta Stockholms Länsstyrelse.

Anmäl och rapportera din upptäckt

Anmäl din upptäckt

Du kan hjälpa till med att anmäla arter för att vi och andra markägare kan bekämpa dessa.

Om du upptäcker invasiva arter på kommunal mark är du välkommen att skicka in en felanmälan. Det gör du antingen via:

Glöm inte att uppge kontaktuppgifter om du önskar återkoppling.

Här kan du se vilken mark som tillhör kommunen

Kartläggning med hjälp av dina observationer

Rapportera gärna dina upptäckter av invasiva arter enligt Naturvårdsverkets anvisningar som sammanfattas nedan. Kartläggningen underlättar arbetet mot arterna. Rapportera gärna in fynd på kommunal mark i samband med att du lämnar felanmälan. 

Ta bort invasiva växter på egen mark

Om du ska ta bort invasiva växter på din egen mark är det ofta effektivast och skonsammast för den övriga miljön att bekämpa växten mekaniskt, det vill säga utan bekämningsmedel.

Bekämpningsmedel kan skada övrig natur och spridas i vatten, därför rekommenderas inte denna metod i första hand. Bekämpningsmedel kan också vara förbjudna beroende på sort och område. Var aktsam vid hanteringen av det avfall som uppstår vid bekämpning.

Reglerna förebygger spridning som kan ske vid oförsiktig hantering. Spridning kan ske om frön, eller för vissa arter som parkslide till och med minsta lilla växtdel eller rot, kommer ut i naturen igen. Kom ihåg att det alltid är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturreservat eller på annans mark. Jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla är med på EU:s lista över arter som du enligt lag måste bekämpa/ta bort i din trädgård. De invasiva arterna ska rensas bort så att hela roten grävs upp. Försök undvika att frön sprids när du tar upp växten ur marken.

  • Lämna trädgårdsavfallet till Telge återvinnings återvinningscentraler Tveta och Returen. Växten ska läggas i en säck och slutas igen. Trädgårdsavfallet slängs sedan i Tveta eller Returen och ska läggas i containern för invasiva arter. Här kan du hitta information om återvinningscentralerna.

Ytterligare information om arbetet mot invasiva och främmande arter och hur du själv bekämpar dessa, hittar du på Naturvårdsverket.