Luften i kommunen

Luften i kommunen

Moln på himmelen som lyses upp av solen

Halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, bensen och bly har minskat successivt sedan 1990-talet, tack vare renare bränslen och bättre reningstekniker. Ämnen som koldioxid, ozon och partiklar (PM10) har däremot inte minskat.

I Södertälje är vägtrafiken den största källan till luftföroreningar. Andra viktiga utsläppskällor är uppvärmning och industri.

Vägtrafik och andra utsläppskällor expand_less expand_more

Vägtrafik

Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn, samt partiklar från förslitning av bromsar, däck och vägbana.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med åtgärder

Andra utsläppskällor

Det är en mängd olika aktiviteter i samhället som bidrar till att luftföroreningar uppstår. Exempel på källor är utsläpp från tillverkningsprocesser, utsläpp från förbränning av bränslen, dammning vid bergshantering samt så kallade diffusa utsläpp, exempelvis utsläpp av metangas från deponier.

 

Vilka krav och mål finns för luftkvalitet? expand_less expand_more

Lagar och förordningar

Den lagstiftning som styr mätningar och kontroller av luftkvaliteten är 5 kapitlet i miljöbalken (1998:808), Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9)

Länk till Naturvårdsverkets hemsida om luftkvalitet i Sverige

Miljökvalitetsnormer

Genom att mäta halterna av olika ämnen i luften kan vi kontrollera luftkvaliteten. Det är framförallt EU:s gemensamma gräns- och målvärden som avgör vad som ska kontrolleras. Gräns- och målvärdena återfinns i miljöbalken och luftkvalitetsförordningen som miljökvalitetsnormer. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet gäller där människor vistas, alltså även utefter hårt trafikerade vägar.

Miljökvalitetsmål

För att kunna överlämna ett samhälle där de huvudsakliga miljöproblemen är lösta till nästa generation har Sverige 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

De luftrelaterade miljökvalitetsmålen är Frisk luft, Bara naturliga försurning och Ingen övergödning. Viktiga kopplingar finns även till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Giftfri miljö.

Utmaningar i Södertälje kommun expand_less expand_more

I luften vid Turingegatan och Birkakorset har miljökvalitetsnormen för halten av partiklar (PM10) överskridits vissa år. Orsaken är till stor del partiklar från vägslitage.

Utsläppen av kvävedioxid (NO2) har minskat sedan mätningarna startade på 1990-talet. Fortfarande är ändå halterna så pass höga att mätningar krävs vid Turingegatan för kontroll att miljökvalitetsnormen klaras.  Orsaken till problemen med kvävedioxid är främst utsläpp av avgaser från den ökade trafiken.

Information om luftkvaliteten i Sverige hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Vad gör kommunen? expand_less expand_more

Södertälje kommun arbetar aktivt med åtgärder i syfte att minska andelen stora partiklar i luften, så kallad PM10. Det handlar om åtgärder som:

  • hur vår skötsel av gator bedrivs som att exempelvis genomföra tidig vårstädning och att dammbinda sand och grus vid de gatusträckor där problemen med PM10 är som störst.
  • att göra det mera attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt istället för att ta bilen. Detta görs bland annat genom medverkan i projektet Fossilfritt 2030, se nedan.
  • informations- och kommunikationsåtgärder för att exempelvis få fler privatpersoner och företag att överväga dubbfria däck istället för dubbdäck.

Länsstyrelsens har upprättat åtgärdsprogram för de kommuner som har problem med kvävedioxider och partiklar, i detta program från år 2012 återfinns även Södertälje kommuns aktiviteter. Södertälje kommun har påbörjat ett arbete med översyn av våra aktiviteter inför ett kommande åtgärdsprogram som Länsstyrelsen kommer lägga fast preliminärt år 2022.

Projektet Fossilfritt 2030

Kommunen ingår i projektet Fossilfritt 2030 - transporter och resor i Stockholms län. Områden som kommunen arbetar med i projektet är: laddinfrastruktur, cykelsatsningar, mobilitetslösningar, stöd för resfria möten samt kravställning vid upphandling av exempelvis entreprenörer, fordon, arbetsmaskiner.

Läs mer om projektet Fossilfritt 2030 - transporter och resor i Stockholms län

Vad kan du göra? expand_less expand_more

Som privatperson eller som företagare kan du också hjälpa till med att vi får bättre luftkvalitet i Södertälje.

  • Välj dubbfritt istället för dubbdäck under vintern.
  • Välj cykel, promenad eller kollektivtrafik istället för att ta bilen.
  • Undvik att köra genom stan och över Mälarbron om du kan välja en annan väg till ditt resmål.
  • Som företag se över logistik vid transporter till och från företaget för att möjliggöra samtransporter med andra.
  • Om du eldar med ved - använd i första hand moderna kaminer som uppfyller Boverkets miljökrav och som är CE-märkta.
  • Vid vedeldning-  elda på rätt sätt genom att tända i toppen, se mer om vedeldning hos Naturvårdsverket.
Mätningar och beräkningar expand_less expand_more

Luftkvaliteten i Södertälje har kontrollerats sedan 1990-talet. Östra Sveriges Luftvårdsförbund, där Södertälje är medlem, utför mätningar och beräkningar av luftföroreningshalter för kommunens räkning. 

Beräkningar för år 2020 visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och partiklar (PM10, dygnsvärde) riskerar att överskridas utefter en del hårt trafikerade gator och vägar i Södertälje. Enligt mätningar och beräkningar klaras miljökvalitetsnormerna för sot, svaveldioxid och bly i luft i Södertälje.

Mätningar av kvävedioxid och partiklar görs vid Turingegatan och av partiklar vid Birkakorset. Du kan följa resultaten från mätningarna av partiklar via länkarna.

Kartor med beräkningar av kvävedioxid och partiklar för Södertälje kan nås direkt via SLB Analys hemsida

Halterna av ozon på landsbygden överskrider miljökvalitetsnormen och övervakas av IVL Svenska Miljöinstitutet. Den närmaste mätstationen för Södertälje är Aspvreten. Resultatet från mätningarna kan nås via IVL:s hemsida.

Ordlista luftföroreningar expand_less expand_more
Flyktiga organiska ämnen (VOC) expand_less expand_more

Flyktiga organiska ämnen, eller VOC, släpps ut genom vid ofullständig förbränning och avdunstning. Många VOC är toxiska och en del är dessutom, som bensen, cancerogena. Trafiken är största utsläppskällan.

Koldioxid (CO2) expand_less expand_more

Koldioxid, eller CO2, är den viktigaste växthusgasen. Koldioxid uppkommer vid förbränning eller nedbrytning av organiskt material. Biobränslen binder lika mycket koldioxid under sin bildning, som de alstrar när de förbränns. Fossila bränslen ger däremot ett nettotillskott av koldioxid.

Kväveoxider (NOx, NO2, kvävedioxid) expand_less expand_more

Kväveoxider (NOx) uppstår vid förbränning. Trafiken är största utsläppskällan. Kvävedioxiden (NO2) är den viktigaste i luftföroreningssammanhang. Kväveoxider orsakar övergödning. Höga halter av kvävedioxid (NO2) ger bl.a. besvär från luftvägarna hos främst känsliga personer t.ex. astmatiker.

Miljökvalitetsnorm expand_less expand_more

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel. En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet gäller där människor vistas, alltså även utefter hårt trafikerade vägar.

Ozon (O3) expand_less expand_more

Marknära ozon, eller O3, uppkommer genom reaktioner mellan kvävedioxid och organiska ämnen (VOC) under inverkan av solljus (uv-ljus). Det marknära ozonet är reaktivt och skadar växter. Hälsoeffekter på andningsorganen uppstår vid höga halter. De högsta halterna uppträder utanför tätbebyggda områden. Observera! Ozonet i det så kallade ozonskiktet, högt upp i atmosfären (15-30 km), skyddar oss från skadligt uv-ljus och bildas inte enligt ovanstående kemiska reaktioner.

Partiklar, stoft (PM10) expand_less expand_more

Partiklar uppkommer dels naturligt som vid vulkanutbrott och skogsbränder dels från mänsklig aktivitet som förbränning och vägslitage. Partiklar kan bära hälsoskadliga ämnen som polyaromatiska kolväten. Höga halter kan irritera luftvägarna och de personer som redan har en luftvägssjukdom kan redan vid lägre halter behöva öka sin medicinering eller söka akutvård.