Skydd av mark, vatten och luft

Miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för förorenade områden i Södertälje kommun. Tillsynen innebär att vi kan ställa krav på dig som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare att utföra undersökningar och saneringar av förorenade områden.

Här har vi sammanställt den viktigaste informationen om förorenade områden. Behöver du veta mer rekommenderar vi att du börjar med att läsa faktabroschyren Förorenad mark – syns inte men finns under Dokument och blanketter.

Hur definieras förorenade områden?

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller risk för människors hälsa eller miljön. Området har förorenats exempelvis genom tidigare utsläpp, läckage eller olyckor.

På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan bestå av mark, vatten, sediment eller byggnader. 

Föroreningarna upptäcks ofta när man vill bygga nytt eller använda fastigheten på något annat sätt. Om du hittar föroreningar till exempel när du gräver eller genom miljötekniska undersökningar på din fastighet, måste du anmäla det till kommunens miljönämnd. Det kan du göra genom att kontakta miljökontoret.

Vem är ansvarig för att sanera?

Den som har förorenat området bär ansvaret för att sanera det, till exempel genom att schakta bort jorden. Alla som bedriver eller har bedrivit en miljöfarlig verksamhet på platsen kan ha bidragit till föroreningarna. 

Om det är flera företag eller personer som bedrivit verksamhet på platsen kan miljökontoret behöva göra en ansvarsutredning.

Om det inte går att hitta någon som är ansvarig för att ha förorenat området faller ansvaret för att sanera området på den som är fastighetsägare efter den första januari 1999. När det gäller bostadsfastigheter gäller det ansvaret bara om köparen har känt till föroreningen. 

När det inte finns någon som är ansvarig för föroreningen kan Länsstyrelsen i Stockholms län eller Södertälje kommun undersöka och åtgärda prioriterade områden med statliga bidrag.

Krav på åtgärder

Miljökontoret har rätt att ställa krav på undersökningar. Det står i 26 kapitlet i miljöbalken.

Exempel på undersökningar är miljötekniska och geotekniska undersökningar. Den vanligaste saneringsåtgärden är att schakta bort jorden, men i vissa situationer kan man rengöra jordmassorna på plats.

Sanering av ett förorenat område regleras också i lagen, se 10 kapitlet i miljöbalken.

Anmäl att du ska åtgärda och hur

Om du ska sanera eller på andra sätt åtgärda något i ett förorenat område ska du skicka in blanketten Anmälan om avhjälpande åtgärder för förorenade områden. Vi på miljökontoret behöver ha din anmälan senast 6 veckor innan du vill påbörja arbetet.

Du ska även göra en anmälan innan du gör något annat som kan riskera att föroreningen sprids. Det står i 28 paragrafen i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.

PCB i byggnader

I byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan det finnas PCB.

PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som användes i bland annat fog- och golvmassor under denna period. Det kan även finnas i vissa produkter såsom kondensatorer, transformatorer och isolerglasrutor.

Det är fastighetsägarens ansvar att det görs en ordentlig inventering och, om det krävs, en sanering av PCB.

Detta gäller ej småhus/villor.

Anmälan om sanering

Om PCB överstigande 500 mg/kg påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att sanera byggnaden.

Enligt 18§ förordning (2007:19) om PCB ska en saneringsanmälan göras till miljökontoret senast tre veckor innan saneringen startar. Anmälningsblanketten hittar du här

Vad är PCB?

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett av våra allvarligaste miljögifter. Det är en grupp svårnedbrytbara och fettlösliga klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. Det förekom framför allt i fogar, golvmassa och isoleringsolja i elinstallationer på grund av sin mjukgörande egenskap, sin hållbarhet över tid samt låga brandrisk. PCB användes även i många andra produkter såsom kondensatorer, tranformatorer och isolerrutor.

PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem både hos människor och djur. Dessa negativa miljö- och hälsoeffekter uppmärksammades i slutet av 1960-talet och 1972 förbjöds ämnet i Sverige.

Idag är användning av PCB förbjuden över hela världen men trots det finns det fortfarande kvar PCB i miljön.

PCB i fog- och golvmassa

Byggnader som är uppförda, ombyggda eller renoverade mellan 1956 och 1973 ska ha inventerats på PCB i fog- och golvmassor senast den 30 juni 2008.
Har detta inte gjorts ska fastighetsägaren låta utföra det snarast.

Fog- och golvmassor som innehåller PCB-halter på 50-499 mg/kg ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Fog- och golvmassor innehållande mer än 500 mg/kg skulle ha sanerats senast den 30 juni 2014 alternativt 30 juni 2016 för industribyggnader. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att ge dispens om att sanera vid en senare tidpunkt om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras de närmaste åren.

Andra motiv för dispens kan vara att massan sitter mycket svåråtkomligt eller att sanering försvårar en samhällsviktig verksamhet.

Innan sanering påbörjas ska en saneringsanmälan göras till miljökontoret. Detta ska ske senast tre veckor innan saneringsstart.

Allt PCB-avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall. Den som transporterar avfallet måste ha tillstånd från länsstyrelsen.

Efter avslutad sanering ska en skriftlig rapport sändas till miljökontoret. Rapporten ska bland annat innehålla en allmän beskrivning av saneringens genomförande, eventuella avvikelser från anmälan och redovisning av omhändertagen mängd farligt avfall.