Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar. Här kan du bland annat läsa om vilka regler som gäller för installationer och läckagekontroller, samt hur man rapporterar och vem som har ansvar för det.

Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljökontoret.

Varför finns det krav på användningen av köldmedier? expand_less expand_more

Köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. De bidrar till växthuseffekten på liknande sätt som koldioxid.
Vissa av de fluorerade växthusgaserna har en mycket starkare effekt än koldioxid och därför är användningen och kontrollen av dessa ämnen reglerad, så att utsläppen ska minska. Förordningen om fluorerade växthusgaserreglerar användningen av köldmedier.
Du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar måste därför följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Vad är anläggningsägarens ansvar? expand_less expand_more

Du som är registrerad som ägare till en anläggning som innehåller köldmedier är ansvarig för att anläggningen sköts på rätt sätt.

Det här måste du göra:

 1. Anmäl till miljökontoret om du installerar ett nytt aggregat. OBS! detta gäller om du installerar aggregat med mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter).
 2. Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former, och att det redovisas i ett skrotningsintyg som skickas till miljökontoret.
 3. Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör. Läckagekontroller är obligatoriskt.
 4. Lämna in en årsrapport om skötsel och kontroller senast den 31 mars året efter. Du ska känna till och godkänna rapportens innehåll. OBS! detta gäller om du i samma anläggning har ett eller flera aggregat installerade med sammanlagd fyllnadsmängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). 

Använd gärna blanketter från Svenska kyl- och värmepumpföreningen för anmälningar, skrotningsintyg och årsrapporter. (Kräver inloggning)

Bryter du mot reglerna måste du betala en avgift expand_less expand_more

Om du inte uppfyller dina skyldigheter som ägare till en anläggning som innehåller köldmedier måste du betala en miljösanktionsavgift. Det står i förordningen om miljösanktionsavgifter, i 9 kap 17-21 §§.
Miljösanktionsavgiften är enligt förordningen 5000 kronor om du

 • inte utför läckagekontroller
 • anlitar en kylentreprenör som saknar certifiering
 • inte meddelar miljönämnden att du installerar ett nytt aggregat.

Om du lämnar in en årsrapport för sent är miljösanktionsavgiften 1000 kronor.
Du behöver inte ha brutit mot reglerna med avsikt eller av oaktsamhet för att miljönämnden ska besluta om avgiften. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Hur och när ska man göra läckagekontroller? expand_less expand_more

Kontrollen ska utföras av en certifierad kylentreprenör. Du hittar certifierade kylentreprenörer genom att använda Incerts sökfunktion. Incert är ett ackrediterat certifieringsorgan som ägs av Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) och Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).
Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa EU-förordningen EU nr 517/2014.

Hur ofta ska man göra en läckagekontroll? expand_less expand_more

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av antalet ton koldioxidekvivalenter (CO2e). För att räkna fram mängden koldioxidekvivalenter för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor).
På den här informationssidan om fluorerade växthusgaser kan du få hjälp att räkna ut CO2e för din utrustning, få intervall för läckagekontroll, samt få noteringar om saker som kan vara viktiga att tänka på för utrustningen.

Antalet läckagekontroller per mängd CO2e

Här kan du läsa hur ofta du måste utföra en läckagekontroll beroende på hur många koldioxidekvivalenter din anläggning motsvarar.

5 ton CO2e eller mer - läckagekontroll 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer - läckagekontroll1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer - läckagekontroll1 gång per 3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Observera att intervallet för läckagekontroll måste följas noggrannt. Om läckagekontroll skall göras t. ex. var 90:e dag så måste kontrollen ske senast den 90:e dagen. Om kontrollintervallet överskrids med en dag så leder det till att miljösanktionsavgift kan dömas ut. 

Vad ska en köldmedierapport innehålla? expand_less expand_more

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport. Rapporten ska du skicka till miljökontoret senast den 31 mars året efter. Läs mer under rubriken Vad är anläggningsägarens ansvar. 
Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. anläggningsägarens namn och organisationsnummer
 2. gatuadress och fastighetsbeteckning för fastigheten där anläggningen finns
 3. anläggningsägarens kontaktuppgifter
 4. namn och certifikat för teknisk personal som hanterat anläggningen
 5. datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp, per aggregat
 6. namn och kontaktuppgifter för din certifierade kylentreprenör
 7. mängder och typer av köldmedier som finns installerade
 8. mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 9. omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 10. en förteckning över anläggningens aggregat.

Läs om certifierade kylentreprenörer under rubriken Hur och när ska man göra läckagekontroller.

Förbud mot vissa köldmedier från och med 2020 expand_less expand_more

Sedan den 1 januari 2020 är det förbjudet att installera kylar och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP över 2500, t. ex. R404A. Det är även förbjudet att fylla på kyl- och frysutrustning med nytt köldmedium där anläggningens CO2e är över 40 ton, det så kallade påfyllningsförbudet.

Utrustning som är utformad för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C är undantagna förbudet.

 

Kontakt expand_less expand_more

Vi som arbetar på kommunen tar gärna emot synpunkter och svarar på dina frågor. 

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.
Telefonnummer: 08-523 010 00
Mejladress: kontaktcenter@sodertalje.se
Öppettider: måndag–torsdag kl. 8.00–17.00, fredag kl. 8.00–15.00


Miljökontoret

Har du specifika frågor som kontaktcenter inte kan besvara är du välkommen att vända dig till oss på miljökontoret.
Telefonnummer: 08-523 010 00

Mejladress: miljokontoret@sodertalje.se
Postadress: Miljökontoret, Södertälje Kommun, 151 89 Södertälje.