Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare. Orenat vatten kan försämra reningsverkens funktion eller leda till föroreningar i sjöar och vattendrag.

Hur fungerar en oljeavskiljare? expand_less expand_more

En oljeavskiljare bygger på principen att olja har lägre densitet än vatten. I oljeavskiljaren separeras de olika vätskorna så att oljan lägger sig ovanpå vattnet. Med hjälp av en skärm hålls oljan kvar och hindras från att föras ut ur oljeavskiljaren med vattnet. Samtidigt sjunker slam och tyngre partiklar till botten av oljeavskiljaren.

Vilka verksamheter behöver en oljeavskiljare? expand_less expand_more

Om det finns risk för att din verksamhet släpper ut oljeförorenat vatten krävs oljeavskiljare. Nedan finner du exempel på anläggningar som behöver oljeavskiljare:

  • Fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar
  • Bilskrotsanläggningar
  • Verkstäder med golvavlopp
  • Lackerare
  • Bensinstationer
  • Spolplattor
  • Dagvatten från stora vägar, trafikplatser och broar
  • Parkeringsplatser, parkeringshus och garage med golvavlopp
Egenkontroll och rutiner expand_less expand_more

För att vara säker på att oljeavskiljaren är i gott skick behöver den kontrolleras med jämna mellanrum. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att dessa kontroller utförs. Verksamheten ska ha rutiner för skötsel av oljeavskiljaren och föra journal över underhåll och kontroller som utförs.

Riktlinjer för oljeavskiljare expand_less expand_more

Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (SYVAB) har riktlinjer för oljeavskiljare där det framgår hur oljeavskiljaranläggningar bör skötas. Riktlinjerna beskriver hur ofta oljeavskiljaren bör tömmas samt vilka andra tillsyns- och underhållsåtgärder som ska genomföras. De flesta oljeavskiljare har även instruktioner för skötsel som följde med vid installationen eller som finns tillgängliga hos leverantören.

Riktlinjerna hittar du på Syvabs hemsida.

5-årskontroller av oljeavskiljare expand_less expand_more

Alla oljeavskiljare ska genomgå 5-årskontroller (besiktning) för att säkerställa att oljeavskiljaren är tät och fungerar korrekt. Besiktningen ska utföras vart femte år av ett ackrediterat företag. Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och på deras hemsida går det att söka efter ackrediterade företag. Besiktningsprotokollet ska sparas i fem år och uppvisas för miljökontoret på begäran.

Kemikalier och olja – förvaras invallat expand_less expand_more

Det finns kemikalier som kan påverka oljeavskiljarens funktion så att reningen av olja försämras. Oljeavskiljaren är inte heller konstruerad för att ta emot större oljeutsläpp. Olja och andra kemikalier som hanteras i verksamheter med avloppsbrunn ska därför förvaras så att det inte finns risk för läckage. Mindre kemikalie- och oljespill på golvet ska städas upp med lämpligt saneringsmedel som efter användning omhändertas som farligt avfall. Vid en olycka eller större spill till avloppet är det viktigt att det finns ritningar över anläggningen för att underlätta saneringsinsatserna.

Rengöringsprodukter och avfettningsmedel expand_less expand_more

Vissa rengöringsprodukter och avfettningsmedel bildar stabila oljeemulsioner när de blandas med oljehaltigt vatten. Detta innebär att det bildas mikrodroppar av olja som gör att oljan inte separeras från vattnet i oljeavskiljaren. Använd alkaliska, självspaltande rengöringsprodukter för att undvika uppkomst av stabila oljeemulsioner. Kolla i säkerhetsdatabladet eller kontakta leverantören om du blir osäker.

Svensk standard SS-EN 858 expand_less expand_more

Oljeavskiljare ska uppfylla kraven i svensk standard SS-EN 858. Oljeavskiljare som är utformade enligt standarden kan vara antingen klass 1 eller klass 2. Klass 1 anläggningar är utrustade med ett filter som hjälper oljan att separera från vattnet. Klass 2 anläggningar kan ha svårt att klara kommunens utsläppskrav och ska därför inte användas. För att uppfylla kraven i standarden ska oljeavskiljaren vara utrustad med nivålarm, automatisk avstängningsventil och provtagningsbrunn.

Dimensionering av oljeavskiljare expand_less expand_more

Det är viktigt att oljeavskiljaren är anpassad till din verksamhet. Detta innebär att oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för de flöden som den kan belastas med. Oljeavskiljaren måste vara tillräckligt stor för att klara av att ta emot de mängder vatten som når oljeavskiljaren och samtidigt hinna separera oljan från vattnet. Om oljeavskiljaren inte är korrekt dimensionerad kan olja följa med vattnet ut ur oljeavskiljaren.

I standarden SS-EN 858 finns anvisningar för dimensioneringsberäkningar. Kontakta en VVS-konsult eller leverantör av oljeavskiljare för hjälp med dimensionering. I samband med 5-årskontrollen kan det vara bra att stämma av att oljeavskiljaren är korrekt dimensionerad för verksamheten.

Ytterligare rening kan krävas expand_less expand_more

Oljeavskiljare avskiljer endast olja och är inte en fullständig reningsanläggning. Vissa verksamheter kan behöva mer avancerad rening utöver oljeavskiljaren. Detta gäller exempelvis fordonstvättar då tvättvattnet ofta innehåller stora mängder metaller och andra föroreningar.

Verksamheter med golvavlopp expand_less expand_more

Det finns verksamheter som har golvavlopp som inte fyller någon funktion. Detta gäller exempelvis många verkstäder. Om det finns möjlighet att göra verksamheten avloppslös är det att rekommendera. Då sparas tid och pengar genom att det inte behöver utföras underhåll, kontroller eller tömningar av oljeavskiljaren samtidigt som vattnet inte riskerar att förorenas.

Inför installation av nya oljeavskiljare expand_less expand_more

Om du ska installera en oljeavskiljare behöver du anmäla det bygglovsenheten på Södertälje kommun. Du kan maila bygglov@sodertalje.se om du har frågor gällande detta.


Kontakta även gärna miljökontoret inför installationen. Detta är särskilt viktigt om flera olika verksamheter eller lokaler ska dela på en oljeavskiljare.


När oljeavskiljaren väl är installerad ska den genomgå en installationskontroll för att säkerställa att den är tät och fungerar korrekt. Anlita ett ackrediterat företag för detta. Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och på deras hemsida går det att söka efter ackrediterade företag. Besiktningsprotokollet ska visas upp för miljökontoret på begäran.