Förorenade områden och förorenad mark

Miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för förorenade områden i Södertälje kommun. Tillsynen innebär att vi kan ställa krav på dig som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare att utföra undersökningar och saneringar av förorenade områden.

Här har vi sammanställt den viktigaste informationen om förorenade områden. Behöver du veta mer rekommenderar vi att du börjar med att läsa faktabroschyren Förorenad mark – syns inte men finns

Hur definieras förorenade områden?

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller risk för människors hälsa eller miljön. Området har förorenats exempelvis genom tidigare utsläpp, läckage eller olyckor.

På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan bestå av mark, vatten, sediment eller byggnader. 

Föroreningarna upptäcks ofta när man vill bygga nytt eller använda fastigheten på något annat sätt. Om du hittar föroreningar till exempel när du gräver eller genom miljötekniska undersökningar på din fastighet, måste du anmäla det till kommunens miljönämnd. Det kan du göra genom att kontakta miljökontoret.

Vem är ansvarig för att sanera?

Den som har förorenat området bär ansvaret för att sanera det, till exempel genom att schakta bort jorden. Alla som bedriver eller har bedrivit en miljöfarlig verksamhet på platsen kan ha bidragit till föroreningarna. 

Om det är flera företag eller personer som bedrivit verksamhet på platsen kan miljökontoret behöva göra en ansvarsutredning.

Om det inte går att hitta någon som är ansvarig för att ha förorenat området faller ansvaret för att sanera området på den som är fastighetsägare efter den första januari 1999. När det gäller bostadsfastigheter gäller det ansvaret bara om köparen har känt till föroreningen. 

När det inte finns någon som är ansvarig för föroreningen kan Länsstyrelsen i Stockholms län eller Södertälje kommun undersöka och åtgärda prioriterade områden med statliga bidrag

Krav på åtgärder

Miljökontoret har rätt att ställa krav på undersökningar. Det står i 26 kapitlet i miljöbalken.

Exempel på undersökningar är miljötekniska och geotekniska undersökningar. Den vanligaste saneringsåtgärden är att schakta bort jorden, men i vissa situationer kan man rengöra jordmassorna på plats.

Sanering av ett förorenat område regleras också i lagen, se 10 kapitlet i miljöbalken.

Anmäl att du ska åtgärda och hur

Om du ska sanera eller på andra sätt åtgärda något i ett förorenat område ska du skicka in blanketten Anmälan om avhjälpande åtgärder för förorenade områden. Vi på miljökontoret behöver ha din anmälan senast 6 veckor innan du vill påbörja arbetet.

Du ska även göra en anmälan innan du gör något annat som kan riskera att föroreningen sprids. Det står i 28 paragrafen i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.