PCB i byggnader

I byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan det finnas PCB.

PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som användes i bland annat fog- och golvmassor under denna period. Det kan även finnas i vissa produkter såsom kondensatorer, transformatorer och isolerglasrutor.

Det är fastighetsägarens ansvar att det görs en ordentlig inventering och, om det krävs, en sanering av PCB.

Detta gäller ej småhus/villor.

Anmälan om sanering expand_less expand_more

Om PCB överstigande 500 mg/kg påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att sanera byggnaden.

Enligt 18§ förordning (2007:19) om PCB ska en saneringsanmälan göras till miljökontoret senast tre veckor innan saneringen startar. Anmälningsblanketten hittar du här

Vad är PCB? expand_less expand_more

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett av våra allvarligaste miljögifter. Det är en grupp svårnedbrytbara och fettlösliga klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. Det förekom framför allt i fogar, golvmassa och isoleringsolja i elinstallationer på grund av sin mjukgörande egenskap, sin hållbarhet över tid samt låga brandrisk. PCB användes även i många andra produkter såsom kondensatorer, tranformatorer och isolerrutor.

PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem både hos människor och djur. Dessa negativa miljö- och hälsoeffekter uppmärksammades i slutet av 1960-talet och 1972 förbjöds ämnet i Sverige.

Idag är användning av PCB förbjuden över hela världen men trots det finns det fortfarande kvar PCB i miljön.

PCB i fog- och golvmassa expand_less expand_more

Byggnader som är uppförda, ombyggda eller renoverade mellan 1956 och 1973 ska ha inventerats på PCB i fog- och golvmassor senast den 30 juni 2008.
Har detta inte gjorts ska fastighetsägaren låta utföra det snarast.

Fog- och golvmassor som innehåller PCB-halter på 50-499 mg/kg ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Fog- och golvmassor innehållande mer än 500 mg/kg skulle ha sanerats senast den 30 juni 2014 alternativt 30 juni 2016 för industribyggnader. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att ge dispens om att sanera vid en senare tidpunkt om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras de närmaste åren.

Andra motiv för dispens kan vara att massan sitter mycket svåråtkomligt eller att sanering försvårar en samhällsviktig verksamhet.

Innan sanering påbörjas ska en saneringsanmälan göras till miljökontoret. Detta ska ske senast tre veckor innan saneringsstart.

Allt PCB-avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall. Den som transporterar avfallet måste ha tillstånd från länsstyrelsen.

Efter avslutad sanering ska en skriftlig rapport sändas till miljökontoret. Rapporten ska bland annat innehålla en allmän beskrivning av saneringens genomförande, eventuella avvikelser från anmälan och redovisning av omhändertagen mängd farligt avfall.