Farligt avfall

Det är företaget som producerar farligt avfall som ansvarar för att avfallet hanteras och transporteras på rätt sätt. Här kan du få reda på vilka skyldigheter du har och var du kan läsa mer om dem.

Vad räknas som avfall? expand_less expand_more

Avfall är varje föremål, ämne eller substans som innehavaren

 • gör sig av med
 • avser att göra sig av med
 • är skyldig att göra sig av med.

Det har alltså ingen betydelse om det som ska slängas har ekonomiskt värde, om det används eller om det kommer att återanvändas.
Exakt vad avfall är finns definierat i lagen, i miljöbalken 15 kap. 1§.
Här hittar du miljöbalken

Vad är farligt avfall? expand_less expand_more

Förenklat kan man säga att farligt avfall är avfall som är farligt för att det är:

 • explosivt
 • brandfarligt
 • frätande
 • smittförande
 • giftigt för människa och miljö. 

En mer exakt definition finns i avfallsförordningen (2020:614)

Kemiska produkter och varor som är märkta och klassade med farlighetsmärkning blir som regel farligt avfall när de kasseras. Du kan läsa om klassning av farligt avfall och avfallskoder på Naturvårdsverkets webbplats

Exempel på farligt avfall expand_less expand_more


Använder du kemiska produkter och varor som är märkta och klassade med farlighetsmärkning blir de vanligtvis farligt avfall när de kasseras. Men det finns också många saker i din dagliga miljö i företaget som räknas som farligt avfall. Här är några vanliga exempel som många inte tänker på:

 • slam från oljeavskiljare
 • motor- och hydrauloljor
 • elavfall som elkomponenter och lysrör
 • färg- och lackavfall som innehåller lösningsmedel
 • använt saneringsmedel, som till exempel absol
 • oljiga trasor
 • alla sorters batterier.
Förvaring och hantering av farligt avfall expand_less expand_more

För att skydda människor och miljön är det viktigt att hantera farligt avfall på rätt sätt. Du kan läsa om ditt ansvar som avfallsproducent och om hur du ska klassificera farligt avfall på Naturvårdsverkets webbplats
Tänk särskilt på att:

 • Farligt avfall får aldrig blandas med vanligt avfall, och olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra.
 • Flytande farligt avfall ska lagras invallat eller på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp.
 • Om avfallet förvaras utomhus måste det vara invallat, och skyddat mot nederbörd och påkörning.
 • Allt farligt avfall ska märkas, så att det tydligt framgår vad det innehåller.
Vilken lagstiftning gäller för farligt avfall? expand_less expand_more

Regler om hantering av farligt avfall finns i

 • 15 kap miljöbalken (1998:808) 
 • Avfallsförordningen (2020:614)
 • flera förordningar som berör ämnet.

Hur du ska klassa och sortera ditt farliga avfall samt avfallskoderna för avfallsklasserna står i avfallsförordningen (2020:614).

Om lagstiftningen inte följs kan du bli dömd att betala en straffavgift enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Egenkontroll för företag där farligt avfall uppkommer expand_less expand_more

Egenkontroll är ett sätt för företag att på ett systematiserat sätt dokumentera och visa att företaget följer gällande lagar. Läs mer på kommunens sidor om egenkontroll.


Som verksamhetsutövare ska du bland annat:

 • Anmäla till/söka tillstånd hos länsstyrelsen om du kör farligt avfall i egen regi
 • Anlita en transportör som har ett giltigt transporttillstånd från länsstyrelsen.
 • Kontrollera att avfallet går till en mottagare med tillstånd för mellanlagring eller behandling.
 • Vid hämtning av farligt avfall upprätta transportdokument som innehåller uppgift om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare (transportör). Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. 
 • Föra journal över avfallsslag, mängder och mottagare. Anteckningarna ska sparas i tre år.
 • Se över din verksamhet och försök att minska mängderna farligt avfall. Kontrollera om du exempelvis kan gå över till mer miljövänliga kemiska produkter, ändra på hanteringssätten eller ändra i produktionen.
Tillstånd eller anmälan om du transporterar farligt avfall expand_less expand_more

Om du transporterar farligt avfall måste du anmäla till eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Kör du upp till 100 kg eller 100 liter räcker det med en anmälan. Vad som gäller för transport av farligt avfall står i avfallsförordningen (2020:614).

Avfall som innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium får aldrig transporteras utan särskilt tillstånd. Men ljuskällor som innehåller kvicksilver får transporteras utan tillstånd fast med anmälningsplikt om de är hela, som till exempel hela lysrör.

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för farligt avfall expand_less expand_more

Södertäljes miljönämnd har tillsyn över att lagstiftningen om hanteringen av farligt avfall följs i kommunen. 

Ett företag som inte följer lagstiftningen om farligt avfall kan dömas att betala en miljösanktionsavgift, till exempel om avfall skickas iväg utan transportdokument.

Var kan företag lämna farligt avfall? expand_less expand_more

Företag som vill lämna farligt avfall måste säkerställa att såväl transport som behandling av avfallet sköts av företag som har tillstånd för det.

Det finns flera företag på marknaden som har tillstånd för att transportera respektive behandla farligt avfall.