Bygg- och rivningsavfall

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips. För att få så rena fraktioner som möjligt ska utsorteringen ske vid källan, med andra ord ska separat utsortering ske på den plats där avfallet uppstår.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Enligt 3 kap 10 § Avfallsförordning (2020:614) ska den som producerar bygg- och rivningsavfall sortera ut åtminstone följande avfallsslag:

  1. Trä
  2. Mineraler som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
  3. Metall,
  4. Glas,
  5. Plast,
  6. Gips

Utsorteringen ska ske vid källan, det vill säga där avfallet uppstår. Även andra avfallsslag än de som räknas upp i 3 kap. 10 § ska sorteras ut om sådan utsortering ger förutsättningar till en bättre behandling av avfallet. Utsorteringen är en viktig del i att kunna få rena avfallsströmmar för att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet.

 

Undantag från utsorteringskrav

I 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (NFS 2020:7) finns undantag från de krav på utsortering som framgår av 3 kap 10 § Avfallsförordning (2020:614). Undantagen gäller avfallsslag som:

  1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller
  2. är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

 

Dokumentation av undantag från utsorteringskrav

Det är avfallsproducenten som ska göra bedömningen om det vid bygget eller rivningen uppstår avfall som omfattas av undantagen enligt 4 §. Om bedömningen görs att avfallet omfattas av undantagen behöver inte någon anmälan eller dispensansökan göras, däremot ska det finnas tydlig dokumentation. Dokumentation görs genom fotografier och en skriftlig beskrivning av hur bedömning gjorts i det enskilda fallet att det specifika avfallet inte kan sorteras ut. Denna dokumentation ska sparas minst under den tiden som bygget/rivningen pågår.

 

Dispens för utsortering av bygg- och rivningsavfall

Om du inte omfattas av undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens. Miljönämnden kan i det enskilda fallet ge dispens från kraven på utsortering.

Använd blanketten Dispens för utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Tänk på att söka dispens i god tid och fylla i blanketten noga.

Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av dispensansökningar. Avgiften motsvarar den faktiska tid som åtgår för handläggning av ärendet.

 

Mer information

Avfallsförordningen (SFS 2020:614)

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (NFS 2020:7)

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning hur lagstiftningen bör tillämpas: Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall

För frågor om rivnings- och bygglov kontakta bygglovsavdelningen.