Fordonstvättar

Fordonstvättar och biltvättar klassas som miljöfarlig verksamhet eftersom tvättvattnet innehåller föroreningar som är skadliga för miljön. I tvättvattnet finns oljeprodukter, metaller och andra organiska och oorganiska ämnen. Föroreningarna kommer från tvättkemikalier, smuts från vägbeläggning, fordon och däck. Dessa ämnen kan vara giftiga, svårnedbrytbara och kan ansamlas i djur och därför är det viktigt att utsläpp begränsas. Som verksamhetsutövare är du skyldig att se till att miljöpåverkan från din verksamhet blir så liten som möjlig.

Egenkontroll och skötsel av anläggningen

Du måste kontrollera din verksamhet för att kunna visa att den följer miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Egenkontrollen kan vara att ha rutiner för skötsel av reningsutrustning, ha tydlig ansvarsfördelning, ta prov på utgående vatten och ha kunskap om vilka kemikalier som används i verksamheten. Egenkontrollen ska dokumenteras och dokumentationen ska finnas tillgänglig på anläggningen.

Syvabs riktlinjer för fordonstvättar

Syvab driver avloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket som tar emot spillvatten från Södertälje kommun. Syvab har tillsammans med de kommuner som är anslutna till Himmerfjärdsverket tagit fram riktlinjer för fordonstvättar. Dokumentet heter Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar i Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje. Där hittar du de krav gällande provtagning som finns för din verksamhet. Du hittar riktlinjerna på Syvabs hemsida: www.syvab.se

Oljeavskiljare

Det är vanligt med en oljeavskiljare för att separera olja från tvättvattnet. För att avskiljningen ska fungera måste oljeavskiljaren vara tillräckligt stor. Underhåll ska göras enligt tillverkarens instruktioner. Var sjätte månad ska oljeavskiljarens olika funktioner kontrolleras och slam- och oljenivåer mätas. Var femte år ska den besiktas. Det finns en svensk standard (SS-EN 858) för oljeavskiljare som ska följas.

Du kan läsa mer om oljeavskiljare här.

Reningsanläggning

Det mesta av metaller och tvättkemikalier renas inte i en oljeavskiljare. Detta innebär att du kan behöva installera ytterligare reningssteg.

Kemikalier och tvättkemikalier

Det är din uppgift att visa att de tvättkemikalier som används i verksamheten inte är skadliga för miljön och att de inte stör oljeavskiljarens eller reningsanläggningens funktion. Vissa avfettnings- och tvättmedel bildar oljeemulsioner, det vill säga mikrodroppar av olja, vilket gör att oljan inte avskiljs från avloppsvattnet. För att hitta lämpliga tvättkemikalier finns exempelvis miljömärkningar eller Kemikaliesvepets lista.

Verksamheten ska ha säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier och kemiska produkter som används i tvättprocessen. Säkerhetsdatabladen ska hållas uppdaterade. Det ska även finnas en kemikalieförteckning över samtliga kemikalier som ni använder. Kemikalieförteckningen hjälper till att ge en överblick över de kemikalier ni har och är en förutsättning för att kunna arbeta med produktval på ett systematiskt sätt. 

Små och stora fordonstvättar

Beroende på hur många fordon som tvättas i verksamheten per år skiljer det sig hur ofta du får tillsyn och det ställs även olika krav på provtagning. Se Södertälje kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och Syvabs riktlinjer på Syvabs hemsida: www.syvab.se

Riktvärden för utgående vatten

Riktvärden för föroreningsmängd per tvättat fordon finns i Syvabs riktlinjer för fordonstvättar. Du hittar riktlinjerna på Syvabs hemsida: www.syvab.se

Provtagning på utgående vatten

Provtagning görs för att få kunskap om anläggningens utsläpp till avloppsnätet och om fordonstvätten klarar gällande riktvärden. Om riktvärdena överskrids kan miljökontoret ställa krav på ytterligare rening.

Provtagningen ska utföras av en certifierad provtagare. Provtagning ska ske under vinterhalvåret då det är hög föroreningsbelastning. Provet ska analyseras på ett ackrediterat laboratorium. För mer information om hur du går tillväga, se Syvabs riktlinjer på deras hemsida: www.syvab.se

Årsrapport för fordonstvättar

De flesta fordonstvättar har fått ett beslut gällande årsrapport från miljönämnden. Beslutet innebär att din verksamhet ska skicka in en årsrapport senast den 31 maj varje år. I årsrapporten redovisas vanligen:

 1. Uppgift om farligt avfall som uppkommit (mängd, transportör, mottagare och antal tömningar av avskiljare och tankar)
 2. Förbrukning av kemikalier som används i reningsanläggningen samt en kemikalielista
 3. Antalet utförda fordonstvättar (per månad och per år)
 4. Mängden vatten som beräknats gått åt per tvättat fordon.
 5. Hur vattenåtgången beräknats
 6. Resultat och beskrivning av provtagning
Övriga krav på fordonstvättar (enligt Syvabs riktlinjer)
 • Lämplig provtagningspunkt för automatisk provtagning på utgående vatten ska finnas.
 • Tvättanläggningen får inte användas då reningsanläggningen inte fungerar.
 • Bräddavlopp får inte förekomma.
 • Vid haveri ska tvätten stängas.
 • Fordonstvätten ska utrustas med en separat vattenmätare för att möjliggöra en uträkning av vattenförbrukning per fordon.
 • Avloppsvatten från en eventuell Gör-det-själv-hall ska avledas till fordonstvättens reningsanläggning.
 • Hänsyn bör tas till framtida utrymmesbehov för ytterligare reningsutrustning.