Tandläkare och tandvårdslokaler

Tandvården och tandläkare räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Den främsta anledningen till detta är hanteringen av amalgam som innehåller kvicksilver. Men även hantering av farligt avfall samt kemikalier.

Amalgamavskiljare

I tandvårdsmottagningar där amalgam avlägsnas eller sätts in ska det finnas godkända amalgamavskiljare kopplade till samtliga behandlingsstolar samt vid minst en vask där rengöring av kontaminerad utrustning sker.

Amalgamavskiljarens funktion ska regelbundet kontrolleras och tömning ska ske minst 1 gång per år, vilket ska journalföras.

Provtagning

Provtagning av såväl kvicksilverhalt i utgående vatten från amalgamavskiljare samt bakteriehalt i behandlingsstolar ska ske minst en gång per år och journalföras.

Sanering/demontering av avloppsrör

De största mängderna amalgamslam finns i avloppsrören, där kvicksilvret ansamlats över tid. Vid sanering eller demontering av kvicksilverförorenade avloppsrör ska en skriftlig anmälan göras till miljökontoret enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska vara miljökontoret tillhanda senast 6 veckor före planerad sanering. Blanketten finns på www.sodertalje.se.

Farligt avfall från tandläkare

Innehållet vid tömning av amalgamavskiljare, slam och suspenderat material från vattenlås ska hanteras som farligt avfall. Hämtning av farligt avfall får endast göras av en transportör med godkännande från länsstyrelsen alternativt en transportör med tillstånd. Avfallet ska lämnas till en godkänd mottagare.

Transportdokument ska upprättas vid hämtning och dokumentet ska kunna uppvisas om miljökontoret begär detta.

Farligt avfall ska i väntan på transport lagras avskilt från andra varor, produkter och annat avfall samt förvaras på ett sådant sätt att eventuellt läckage eller spill inte kan nå avloppet. Behållare med farligt avfall ska vara märkt med texten Farligt avfall samt en notering om vilken typ av farligt avfall som finns i behållaren.

Rapportering av farligt avfall

Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket, enligt den nya avfallsförordningen (2020:614). Notera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ej ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Kemikalier

Kemiska produkter ska förvaras så att eventuellt läckage eller spill inte kan nå avloppet. Produktvalsprincipen ska tillämpas vid inköp och användning av kemiska produkter.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen är viktig för att du som verksamhetsutövare ska ha god kontroll på de faktorer som kan ha negativ påverkan på miljön och människors hälsa från just er verksamhet.

Nyetablering och klassningskod

Vid nyetablering av tandvårdsverksamhet kontaktar du miljökontoret på miljokontoret@sodertalje.se alternativt kontaktcenter på 08-523 010 00. Verksamheten är inte anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, men miljökontoret bedriver tillsyn på tandvårdsverksamheter.

Verksamheten kommer att få ett beslut om klassningskod och en årlig avgift enligt miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av kommunfullmäktige.

Tänk på att andra instanser kan behöva kontaktas i ett tidigare skede, såsom ex bygglov på samhällsbyggnadskontoret.