Tandläkare och tandvårdslokaler

Tandvården och tandläkare räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Den främsta anledningen till detta är hanteringen av amalgam som innehåller kvicksilver. Men även hantering av farligt avfall samt kemikalier.

I tandvårdsmottagningar där amalgam avlägsnas eller sätts in ska det finnas godkända amalgamavskiljare kopplade till samtliga behandlingsstolar samt vid minst en vask där rengöring av kontaminerad utrustning sker.

Amalgamavskiljarens funktion ska regelbundet kontrolleras och tömning ska ske minst 1 gång per år, vilket ska journalföras.

Provtagning av såväl kvicksilverhalt i utgående vatten från amalgamavskiljare samt bakteriehalt i behandlingsstolar ska ske minst en gång per år och journalföras.

De största mängderna amalgamslam finns i avloppsrören, där det ansamlats över tid. Vid sanering eller demontering av avloppsrör ska en skriftlig anmälan göras till miljökontoret enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska vara miljökontoret tillhanda 6 veckor före planerad sanering. 

Innehållet vid tömning av amalgamavskiljare eller slam och suspenderat innehåll från vattenlås hanteras som farligt avfall och kräver en av länsstyrelsen godkänd transportör enligt 26§ avfallsförordningen. Det ska även lämnas till en godkänd mottagare.

Transportdokument ska upprättas vid hämtning och dokumentet ska kunna uppvisas om miljökontoret begär detta.

Farligt avfall ska i väntan på transport lagras avskilt från andra varor och produkter samt förvaras på ett sådant sätt att eventuellt läckage eller spill inte kan nå avlopp. Allt farligt avfall ska vara märkt med texten Farligt avfall samt en notering om vilken typ av farligt avfall.

Kemiska produkter ska förvaras så att det inte finns risk för spridning till avlopp. Produktvalsprincipen ska användas vid val av kemiska produkter.

Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen är viktig för att du som verksamhetsutövare ska ha god kontroll på de faktorer som kan ha negativ påverkan på miljön och människors hälsa från just er verksamhet.

Vid nyetablering av tandvårdsverksamhet kontaktar du miljökontoret på miljokontoret@sodertalje.se alternativt kontaktcenter på 08-523 010 00. Verksamheten är inte anmälningspliktig enligt 38 § förordningen om miljöfarligt avfall och hälsoskydd, men miljökontoret bedriver tillsyn på tandvårdsverksamheter.

Verksamheten kommer att få en klassningskod vilket innebär att en årlig avgift enligt Södertälje kommuns gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige.

Tänk på att andra instanser kan behöva kontaktas i ett tidigare skede, såsom ex bygglov på samhällsbyggnadskontoret.

Mer information och blanketten för anmälan enligt 28 § om efterbehandlingsåtgärder vid avlägsnande eller sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör hittar du på Självservice på hemsidan.