Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas sammanfattningsvis all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas sammanfattningsvis all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten,  buller, strålning, avfallshantering, kemikaliehantering med mera. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

 

Definitionen av en miljöfarlig verksamhet finns i 9 kapitlet miljöbalken.

Exempel på miljöfarliga verksamheter:

 • Drivmedelsstationer
 • Fordonstvättar
 • Fordonsverkstad
 • Kemtvättar
 • Lackerare
 • Mekanisk verkstad
 • Småbåtshamnar
 • Tandläkare (tandvård)
 • Tryckerier
När du planerar för att starta en verksamhet
 1. Skriv ner inriktning och omfattning för den verksamhet du avser att starta. Det är avgörande för om och vilken typ av miljöprövning som behövs.
 2. Skaffa dig kunskap om verksamhetens olika konsekvenser och risker för människors hälsa och miljön. I miljöbalken finns det så kallade kunskapskravet.
 3. Hitta en lokalisering som passar din verksamhet och som minimerar risker för störningar och påverkan på miljö och människors hälsa.
Olika typer av miljöfarlig verksamhet

I miljöprövningsförordningen finns en klassning av miljöfarliga verksamheter i nivåerna A, B och C utifrån miljöpåverkan och omfattning. Kraven är olika för de olika klasserna eftersom de har olika typer av påverkan på miljön. Verksamheter som inte faller under de tre klasserna kallas övriga miljöfarliga verksamheter.

För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer precisa krav, enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

A-verksamheter

Det krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för att anlägga eller driva A-klassade verksamheter. Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

B-verksamheter

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att anlägga eller driva B-verksamheter. Vänd dig direkt till Länsstyrelsen i Stockholms län.

C-verksamheter

C-verksamheter ska anmäla till miljönämnden att de vill anlägga eller driva verksamhet, senast sex veckor innan start om inte miljönämnden bestämmer något annat. Läs om hur du gör en anmälan under rubriken Hur anmäler jag start av en C-verksamhet.

Övriga miljöfarliga verksamheter (U-verksamheter)

Miljöfarlig verksamhet som inte klassas som A-, B- eller C-verksamhet behöver inte förprövas eller anmälas. Men kontakta gärna miljökontoret så tidigt som möjligt för rådgivning och information.

Väljer du en lämplig plats, lokal och utrustning från början undviker du miljömässiga felinvesteringar. Miljönämnden är tillsynsmyndighet och kan ställa krav på att du ska vidta åtgärder eller utredningar om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

Hur anmäler jag start av en C-verksamhet?

För att starta en C-verksamhet behöver du skicka en anmälan till miljökontoret senast sex veckor innan du startar. Använd blanketten för  anmälan av ny miljöfarlig verksamhet på kommunens sida för e-tjänster.

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljökontoret ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Ibland behöver vi också göra ett besök på plats.

När miljökontoret har utrett verksamheten och anmälan tillräckligt får du ett skriftligt beslut. Miljönämnden kan om det behövs förelägga om skyddsåtgärder, kontroller med mera, för att du ska få bedriva den verksamhet du har anmält.

Startar eller bedriver du en C-verksamhet utan att ha gjort en anmälan till miljönämnden räknas det som otillåten miljöverksamhet enligt miljöbalken. Otillåten miljöverksamhet kan medföra böter eller fängelse i upp till två år.

Tillsyn på miljöfarlig verksamhet

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter i kommunen. Det betyder att miljökontoret kontrollerar att:

 • verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser eller syftet med miljöbalken
 • verksamheterna inte bryter mot förordningar, föreskrifter eller beslut utfärdade med stöd av miljöbalken
 • det finns en fungerande egenkontroll.

I tillsynen kan miljökontoret granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljökontoret har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om miljökontoret misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

Enligt miljöbalken ska tillsynen delvis finansieras genom avgifter. Därför tar miljökontoret ut en tillsynsavgift för det arbete vi utför, enligt den taxa som bestämts av kommunfullmäktige, se kommunens taxor och avgifter.

Avgift för tillsyn på miljöfarlig verksamhet

Enligt miljöbalken ska tillsyn finansieras genom avgifter. Därför tar miljökontoret ut en tillsynsavgift, enligt taxan som varje år bestäms av kommunfullmäktige. En årlig tillsynsavgift tas ut, i förskott, för alla verksamheter med tillståndsplikt, för de flesta med anmälningsplikt och för vissa som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Övriga betalar en timavgift, efter utförd tillsyn. Miljötaxorna hittar du under Taxor och avgifter.

När du bedriver en verksamhet
 1. Följ de villkor och förelägganden som gäller för din verksamhet.
 2. Tänk på att göra årlig miljörapportering till myndigheter om sådana krav gäller för din verksamhet. 
 3. Meddela tillsynsmyndigheten om det inträffar utsläpp/incident.
 4. Meddela tillsynsmyndigheten om du planerar förändringar av verksamheten. 
 5. Ha ett anpassat och uppdaterat egenkontrollprogram som du följer för din verksamhet. 
Hur anmäler jag ändring av verksamhet?

Vissa ändringar i en befintlig A-, B- eller C-verksamhet är anmälningspliktiga. Använd blanketten Blankett - Anmälan om ändring av A-, B- eller C-verksamhet 

Ändra tillståndspliktig verksamhet, A och B

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, om det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta miljökontoret för mer information.

Ändra anmälningspliktig verksamhet, C

Om du gör väsentliga förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du anmäla det senast sex veckor innan till miljökontoret, men var gärna ute i god tid.

Ändringar i övriga miljöfarliga verksamheter

Kontakta gärna miljökontoret för rådgivning och information innan du gör någon större förändring som kan påverka människors hälsa och miljön. Det kan du spara både tid och pengar på.

Upphörande av verksamhet

Ska verksamheten upphöra använder du blanketten om nedläggning av miljöfarlig verksamhet på kommunens sida för e-tjänster.