Företag och verksamheter

Övergripande information om vad som gäller för dig som driver verksamhet utifrån miljöbalken och andra regelverk.

Som företagare behöver du känna till vilken miljölagstiftning som rör din verksamhet.

När du planerar för att starta en verksamhet 

 1. Skriv ner inriktning och omfattning för den verksamhet du avser att starta. Det är avgörande för om och vilken typ av miljöprövning som behövs.
 2. Skaffa dig kunskap om verksamhetens olika konsekvenser och risker för människors hälsa och miljön. I miljöbalken finns det så kallade kunskapskravet.
 3. Hitta en lokalisering som passar din verksamhet och som minimerar risker för störningar och påverkan på miljö och människors hälsa. 

När du bedriver en verksamhet

 1. Följ de villkor och förelägganden som gäller för din verksamhet.
 2. Tänk på att göra årlig miljörapportering till myndigheter om sådana krav gäller för din verksamhet. 
 3. Meddela tillsynsmyndigheten om det inträffar utsläpp/incident.
 4. Meddela tillsynsmyndigheten om du planerar förändringar av verksamheten. 
 5. Ha ett anpassat och uppdaterat egenkontrollprogram som du följer för din verksamhet. 

Verksamheter betalar avgift för miljötillsyn

Miljönämnden har genom miljökontoret tillsyn över verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön. Det betyder att miljökontoret kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. I tillsynen ingår bland annat att granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. Det ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål med mera.

Enligt miljöbalken ska tillsyn finansieras genom avgifter. Därför tar miljökontoret ut en tillsynsavgift, enligt taxan som varje år bestäms av kommunfullmäktige. En årlig tillsynsavgift tas ut, i förskott, för alla verksamheter med tillståndsplikt, för de flesta med anmälningsplikt och för vissa som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Övriga betalar en timavgift, efter utförd tillsyn. Miljötaxorna hittar du under Taxor och avgifter.

Definitionen av en miljöfarlig verksamhet finns i 9 kapitlet miljöbalken.

Med miljöfarlig verksamhet menas sammanfattningsvis all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten,  buller, strålning, avfallshantering, kemikaliehantering med mera. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Exempel på miljöfarliga verksamheter:

 • Drivmedelsstationer
 • Fordonstvättar
 • Fordonsverkstad
 • Kemtvättar
 • Lackerare
 • Mekanisk verkstad
 • Småbåtshamnar
 • Tandläkare (tandvård)
 • Tryckerier

I miljöprövningsförordningen finns en klassning av miljöfarliga verksamheter i nivåerna A, B och C utifrån miljöpåverkan och omfattning. Kraven är olika för de olika klasserna eftersom de har olika typer av påverkan på miljön. Verksamheter som inte faller under de tre klasserna kallas övriga miljöfarliga verksamheter.

För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer precisa krav, enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Läs mer under rubriken Egenkontroll enligt miljöbalken.

Det krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för att anlägga eller driva A-klassade verksamheter. Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att anlägga eller driva B-verksamheter. Vänd dig direkt till Länsstyrelsen i Stockholms län.

C-verksamheter ska anmäla till miljönämnden att de vill anlägga eller driva verksamhet, senast sex veckor innan start om inte miljönämnden bestämmer något annat. Läs om hur du gör en anmälan under rubriken Hur anmäler jag start av en C-verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet som inte klassas som A-, B- eller C-verksamhet behöver inte förprövas eller anmälas. Men kontakta gärna miljökontoret så tidigt som möjligt för rådgivning och information.

Väljer du en lämplig plats, lokal och utrustning från början undviker du miljömässiga felinvesteringar. Miljönämnden är tillsynsmyndighet och kan ställa krav på att du ska vidta åtgärder eller utredningar om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

För att starta en C-verksamhet behöver du skicka en anmälan till miljökontoret senast sex veckor innan du startar. Använd blanketten Blankett - Miljö - Anmälan av ny miljöfarlig verksamhet på kommunens sida för e-tjänster.

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljökontoret ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Ibland behöver vi också göra ett besök på plats.

När miljökontoret har utrett verksamheten och anmälan tillräckligt får du ett skriftligt beslut. Miljönämnden kan om det behövs förelägga om skyddsåtgärder, kontroller med mera, för att du ska få bedriva den verksamhet du har anmält.

Startar eller bedriver du en C-verksamhet utan att ha gjort en anmälan till miljönämnden räknas det som en så kallad otillåten miljöverksamhet enligt miljöbalken. Otillåten miljöverksamhet kan medföra böter eller fängelse i upp till två år.

Vissa ändringar i en befintlig A-, B- eller C-verksamhet är anmälningspliktiga. Använd blanketten Blankett - Anmälan om ändring av A-, B- eller C-verksamhet 

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, om det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta miljökontoret för mer information.

Om du gör väsentliga förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du anmäla det senast sex veckor innan till miljökontoret, men var gärna ute i god tid.

Kontakta gärna miljökontoret för rådgivning och information innan du gör någon större förändring som kan påverka människors hälsa och miljön. Det kan du spara både tid och pengar på.

Ska verksamheten upphöra använder du blanketten Blankett - Upphörande av verksamhet  på kommunens sida för e-tjänster.

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter i kommunen. Det betyder att miljökontoret kontrollerar att:

 • verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser eller syftet med miljöbalken
 • verksamheterna inte bryter mot förordningar, föreskrifter eller beslut utfärdade med stöd av miljöbalken
 • det finns en fungerande egenkontroll.

I tillsynen kan miljökontoret granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljökontoret har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om miljökontoret misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

Enligt miljöbalken ska tillsynen delvis finansieras genom avgifter. Därför tar miljökontoret ut en tillsynsavgift för det arbete vi utför, enligt den taxa som bestämts av kommunfullmäktige, se kommunens taxor och avgifter.

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan du startar din verksamhet. Du kan antingen använda vår E-tjänst eller fylla i en blankett som du skickar till miljotillsynen@sodertalje.se. 

Bifoga följande i din anmälan:

 • En ritning över lokalen.
 • Beskrivning av ventilationen (för större verksamheter ska ventilationskontroll och luftflödesmätning bifogas).
 • Egenkontroll innefattande bland annat rutiner för städning, hygien, smittskydd, avfallshantering och kemikalier.
 • Information till kunden gällande risker och eftervård.
 • Rutin för att följa upp eventuella klagomål.

Ska en ny lokal inrättas eller en befintlig lokal förändras kan bygglov och bygganmälan krävas enligt plan- och bygglagen. Du hittar mer information här.

Miljökontoret tar ut en avgift för anmälan av hygienlokal enligt gällande miljöbalkstaxa

Du som ska öppna en anläggning där bassängbad ingår måste anmäla det till miljökontoret. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan du startar din verksamhet. Blanketten hittar du här. Fyll i den och skicka den till miljotillsynen@sodertalje.se. 

Använder du till exempel en badtunna för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Men erbjuder du någon typ av bassängbad i en verksamhet ska du göra en anmälan. Det kan till exempel vara att du har en konferensanläggning som har en bubbelpool, ett boende som har en träningsbassäng, eller kanske en lägerverksamhet som har en badtunna.

Om du är osäker på om du ska anmäla ett bassängbad eller inte så fråga gärna oss på miljökontoret.

Som bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, som exempelvis:

 • bassänger
 • bubbelpooler
 • dammar
 • vattenrutschbanor
 • flyttankar
 • tunnor
 • kar.

Vissa vattenprover ska du ta varje dag, och du kan läsa av dem själv genom att använda så kallade snabbtest. Men du måste också regelbundet ta vattenprover och få dem analyserade av ett ackrediterat laboratorium. Om något resultat avviker från gällande riktvärden ska du kontakta miljökontoret och redogöra för vidtagna eller planerade åtgärder.

Skulle vattnet innehålla Pseudomonas ska bassängbadet stängas, göras rent och får inte tas i bruk igen förrän vattenproverna är godkända. Pseudomonas ger utslag och kan ge fysiska besvär som till exempel feber, huvudvärk och illamående.

En sammanställning av vilka mikrobiologiska värden som gäller för bassängbad hittar du i Folkhälsomyndighetens allmänna råd för bassängbad.

Det ska finnas rutiner för hur du ska göra om du upptäcker avföring i badvattnet. Observera att även stora mängder avföring från fåglar påverkar vattenkvaliteten, så är badet ett utomhusbad ska det också finnas med i rutinen.

Vid upptäckt av avföring i vattnet ska du vidta åtgärder omedelbart. Följ rutinerna för bassängbadet så att vattenkvaliteten i vattnet och den tillhörande reningsanläggningen fortsätter att vara bra.

Omfattningen av föroreningen och vattenvolymen i bassängbadet avgör om badet behöver stängas eller inte. Ett dygn efteråt bör du ta prov på vattnet för att kontrollera halten bakterier och encelliga parasiter.

Badverksamheten kan återupptas i normal omfattning när
det inte längre finns någon risk för olägenhet för människors hälsa
halten desinfektionsmedel är rätt.

Har bassängbadet en liten vattenvolym bör det stängas. Byt ut allt vatten och rengör anläggningen innan du öppnar badet igen.

Syftet med egenkontrollen är att skydda människors hälsa och miljön. Egenkontrollen ska vara dokumenterad och kunna uppvisas vid kontakt med myndigheter. Du hittar mer information om vad egenkontrollen ska innehålla här.

Har du som privatperson synpunkter på exempelvis hygien, städning och luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen.

Först om det inte blir någon förändring trots att du har pratat med dem som driver anläggningen kan du lämna in ett klagomål till miljökontoret. Fyll i klagomålsblanketten som du hittar här och skicka den till miljotillsynen@sodertalje.se.

För att säkerställa att alla får en trevlig upplevelse när man besöker en badanläggning är det viktigt att både den som driver anläggningen och alla som badar tar ansvar för hygienen.

Det som påverkar vattenkvaliteten i bassängbadet mest är de som badar. Våra kroppar och det vi har på oss i vattnet avger föroreningar och mikroorganismer som bakterier, virus och svampar.

Om en besökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitet som behövs för att de som badar inte ska riskera att bli sjuka.

För att ingen ska bli sjuk av att bada bassängbad är det viktigt att var och en tänker på att vara noga med hygienen:

 • Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder. Det gäller även små barn och blöjbarn.
 • Avlägsna allt smink, och ta av dig klocka och smycken.
 • Använd rena badkläder.
 • Använd inte underkläder eller bomullskläder.
 • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen även om du bara ska stå på kanten.

Har du varit magsjuk, vänta minst en vecka med att bada bassängbad.

Ibland kan man se simklubbar träna på klädsim när de övar på livräddning och tar simmärken. De har då sökt tillstånd hos den som driver badet, då vattnet sedan måste göras rent eftersom kläder avger för mycket partiklar.