Klagomål om olägenhet eller störning

Om du upplever en störning eller olägenhet, kan du göra en anmälan om detta. Kommunen har tillsynsansvar för verksamheter inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Vi bevakar därför miljö- och hälsoskyddsfrågor i kommunen för att förebygga och undanröja olägenheter inom dessa områden.

Vad ses som en störning, olägenhet eller olaglighet?

Den störning eller olägenhet som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön i miljöbalkens mening. Det innebär till exempel att störningen inte kan vara tillfällig. I första hand bör du kontakta verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och påtala störningen eller olägenheten och ge denne möjlighet att åtgärda problemet.

En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, förorenat dricksvatten, bristfällig hygien i livsmedelslokal, trafikbuller, industribuller, dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, radon, buller och ventilation, eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur.

Om störningen fortfarande kvarstår efter att du kontaktat fastighetsägaren kan du lämna in ett klagomål till miljökontoret.

Skicka in din anmälan skriftligen

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag i miljönämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslutsinstans.

Fyll i blanketten Klagomål inom miljö- och hälsoskyddsområdet och skicka den till miljokontoret@sodertalje.se. Du kan också skicka blanketten med post, adressuppgifter finns på blanketten.

Anonym anmälan

Det är möjligt att lämna in anonyma anmälningar men de är ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att vara anonym kan vi inte göra någon återkoppling till dig och eventuella beslut kan inte skickas till dig.

Du kan inte vara anonym om du skickar in ett klagomål via e-post. För blanketter som skickas in via e-post kommer e-postadressen att bli offentlig. Du kan inte fylla i dina personuppgifter i klagomålsblanketten för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym. Blanketten är en offentlig handling.

Så här hanterar vi din anmälan

För att vi ska kunna handlägga din anmälan behöver vi få en så utförlig beskrivning som möjligt av den olägenhet eller störning du vill anmäla. Fyll därför i blanketten så utförligt som möjligt. När vi får in din anmälan gör vi en bedömning av din anmälan och skickar en kopia till verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren så denne får yttra sig över uppgifterna. Vanligtvis gör vi även en inspektion. Om klagomålet gäller din bostad behöver du medverka i utredningen

Om vi bedömer att en olägenhet eller störning finns kräver vi att verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren vidtar särskilda åtgärder.

Olägenheter eller störningar som kommunen inte har tillsynsansvar för

Här finns information om vem du kan kontakta om du upplever en störning eller olägenhet där kommunen inte har ansvar för tillsynen.

  • Vanvård eller misskötsel av djur – Kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Påkörda eller skadade vilda djur – Vid skadade vilda djur, kontakta polisen, telefon 114 14. Vid döda djur utmed väg, kontakta väghållaren. Vid döda djur på tomt, kontakta markägaren.
  • Lösspringande hundar – Kontakta polisen, telefon 114 14.
  • Folk som inte plockar upp efter hunden – Kontakta polisen, telefon 114 14.
  • Inomhusmiljön i den egna villan, exempelvis mögellukt, fuktproblem, dålig ventilation – Kontakta fackman/sakkunnig som får utreda eventuella problem.
  • Bekämpning av ohyra i den egna fastigheten – Kontakta konsulter på området eller försäkringsbolag.
  • Ordningsrelaterade grannaktiviteter, till exempel missbruk och fester – Kontakta i första hand hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. I andra hand polisen, telefon 114 14.
  • Störning i inomhusmiljön på arbetsplatser – Kontakta Arbetsmiljöverket
  • Städning i trapphus eller tvättstuga – Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.
  • Flygbuller – Kontakta Luftfartsverket eller Länsstyrelsen i Stockholms län.