Värmepumpar

När du installerar en värmepumpsanläggning för bergvärme, jordvärme eller ytvattenvärme behöver du ha tillstånd eftersom installationen och driften av anläggningen kan påverka miljön och förorena vattentäkter.

Vill du installera en stor anläggning som ska värma upp mer än ett hushåll gäller i vissa fall särskilda regler. Kontakta miljökontoret så får du veta mer.

Hur söker jag tillstånd? expand_less expand_more

Du är skyldig att söka tillstånd från kommunens miljönämnd för att inrätta en värmepumpsanläggning. Det kan du läsa i kommunens lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö, samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet. Tillståndet söker du hos miljökontoret.

För att installera luftvärmepumpar behövs inget tillstånd. Men vill du installera en värmepump med 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer måste du skicka in en anmälan till miljökontoret.

Visa tillståndet för dina entreprenörer expand_less expand_more

Det är du som är ägare av anläggningen som ska se till att få tillstånd av miljönämnden för din värmepumpanläggning, och det är ditt ansvar att tillståndet och villkoren i tillståndet följs.

Visa det beslut om tillstånd du fått från miljönämnden för installatören och andra entreprenörer, som exempelvis de som borrar.

Installerar du utan tillstånd får du betala sanktionsavgift expand_less expand_more

Om du installerar en värmepump utan tillstånd måste du betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor. Du behöver inte ha brutit mot reglerna med avsikt eller av oaktsamhet för att miljönämnden ska besluta om avgiften. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Ansök i god tid expand_less expand_more

Miljökontoret bör ha din ansökan minst sex veckor innan den planerade installationen. Ta hjälp av installatören när du fyller i ansökan, så att alla uppgifter blir korrekta.

Handläggningstiden är cirka två veckor för ett ärende, räknat från när vi har fått in en fullständig ansökan med karta och grannyttranden. Behöver vi begära in grannyttranden tar handläggningen ytterligare cirka en månad.

Om ärendet måste tas upp i miljönämnden kan det ta längre tid. I så fall får du meddelande om det.

Avgift för tillståndet expand_less expand_more

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av din värmepumpsansökan. Taxan för handläggningsavgiften fastställs av kommunfullmäktige. Läs mer på sidan om kommunens taxor och avgifter. Har du frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Vad ska ansökan innehålla? expand_less expand_more

Du kan ansöka via vår e-tjänst alternativt använda någon av blanketterna, Ansökan om bergvärme eller Ansökan om jord- eller sjövärme som även går att beställa från kommunens kontaktcenter.

Bilagor som ska bifogas ansökan är:

 • Karta 1:400 eller 1:1000 med markerat borrhål
 • Säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan
 • Grannyttrande för grannar inom 20 m från planerat borrhål
 • Grannyttrande för grannar inom 100 m utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp

Viktigt! 

Gå in på ledningskollen.se för att få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns för att skydda dessa mot avgrävningar. Du som sökande/fastighetsägare ansvarar för att kontrollera var ledningar är dragna samt stå för kostnader vid ev. skador.

Karta över värmepumpens läge expand_less expand_more

Du kan använda kommunens webbkarta för att ta fram den karta du ska skicka in. Då gör du så här:

 1. Gå in på kommunens webbplats och välj Bo och bygga, Kartor och lantmäteri, Webbkartan.
 2. I den ena menyn väljer du tomtkarta, och under Vad söker du, väljer du fastighetsgränser.
 3. Som svar på frågan Var, ska du fylla i din adress eller fastighetsbeteckning för fastigheten där du vill installera en värmepump.
 4. Tryck på Skapa pdf och välj skala 1:400 eller 1:1000.
 5. Spara och skriv ut filen.
 6. Rita in ditt borrhål.
 7. Märk gärna ut befintliga borrhål inom 50 meters radie från ditt hål.
 8. Rita gärna in alla brunnar och alla enskilda avlopp som ligger närmare ditt borrhål än 100 meter.
 9. Skicka in kartan, eller kartorna.

Tänk på att om det finns enskilda brunnar ska fastigheter inom 100 meter från det tänkta borrhålet finnas med på kartan, så att närliggande brunnar kan ritas ut. Ett alternativ kan då vara att skicka en karta som är översiktlig i skala 1:1000 och en karta som visar din fastighet mer inzoomad i skala 1:400.

Du kan även beställa en karta från kontaktcenter. På kartan ska du sedan rita in ditt eget borrhål. Ritar du även in närliggande borrhål, brunnar och enskilda avlopp så förkortar du handläggningstiden.

Grannyttrande om värmepumpar expand_less expand_more

Mellan två borrhål för bergvärme bör det vara minst 20 meter för att borrhålen inte ska påverka varandra termiskt. Om din placering av borrhålet är mindre än 20 meter från din fastighetsgräns kan det påverka dina grannars möjlighet att installera bergvärme. Därför måste berörda grannar få möjlighet att yttra sig över din ansökan.

Det gäller även i de fall då din anläggning kan påverka grannarnas enskilda avlopps- eller dricksvattenanläggningar. Därför ska alla grannar med enskilda avlopps- och dricksvattenanläggningar inom 100 meter från ditt borrhål få ta del av din ansökan och kartan över borrhålets placering.

Du kan förkorta handläggningstiden genom att själv visa grannarna din ansökan med karta och be dem skriva på ansökningsblanketten. Det är viktigt att dina grannar kryssar i någon av rutorna vid sin underskrift. Här har de chansen att informera miljökontoret om att de har synpunkter på ansökan. Dessa synpunkter kan de antingen skriva ner på baksidan av blanketten eller skicka in separat till miljökontoret via e-post eller brev.

Om inga underskrifter finns med i ansökan skickar miljökontoret ansökan på remiss till de av dina grannar som har tomtgräns inom 20 meter från ditt borrhål eller din kollektor. Då förlängs handläggningstiden med cirka en månad.

Värmepumpägarens ansvar expand_less expand_more

Det är du som är ägare till anläggningen som är ansvarig för installation och drift av din värmepumpsanläggning. Du måste också se till att tillståndet följs och att anläggningen inte stör dina grannar.

Du måste också kontrollera hur ledningar och annan nedgrävd infrastruktur är placerad på din fastighet så att du inte borrar ner i dessa. Det kan du göra genom att använda ledningskollen (se länkar).

Det är viktigt att du läser på ordentligt om värmepumpar, och att du väljer dina entreprenörer som ska hjälpa dig med installationen väldigt noga. Du kan ta hjälp av de organisationer du hittar under rubriken Länkar.

Anläggningen får inte störa expand_less expand_more

Du ansvarar för att din anläggning inte stör. Vare sig installationsarbetet eller driften av anläggningen får exempelvis bullra eller damma, så att omgivningen blir störd.

Om arbetet i samband med installationen av anläggningen riskerar att medföra störningar för dem som bor i närheten måste de underrättas i god tid. De som omfattas av störningen har rätt att veta vilken typ av arbete som ska utföras, vilken typ av störningar som kan uppstå, hur lång tid arbetena kan förväntas ta och så vidare.

Enligt miljöbalken är fastighetsägaren ansvarig för att åtgärda de problem som kan bli för närboende i samband med installation eller drift av värmepumpsanläggningen. Anläggningen får heller inte påverka några dricksvattentäkter.

Vill du veta hur mycket din anläggning får bullra maximalt kan du läsa om gränsvärden för inomhusbuller på Folkhälsomyndighetens webbplats, och om gränsvärden för externt industribuller på Naturvårdsverket webbplats.

Värna om skyddsområden för vattentäkt expand_less expand_more

Det finns fastställda skyddsområden för vattentäkter, både kommunala och privata. Där ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder, och det är du som äger en värmepumpsanläggning som ansvarar för att dessa krav följs.

Det kan också krävas ett särskilt tillstånd för att få installera en värmepump, enligt de föreskrifter som gäller för skyddsområdet. Mer information kan du få om du kontaktar kommunens kontaktcenter, eller Telge nät. Du kan också mejla miljökontoret och fråga.

Inte skada underjordiska ledningar expand_less expand_more

Den som söker tillstånd för värmepump är skyldig att kontrollera om anläggningen kan komma att skada underjordiska ledningar. Det kan exempelvis vara vattenledningar, avloppsledningar, elledningar, telefonledningar och fjärrvärmeledningar. Använd dig av ledningskollen.

Hanteringen av köldmedier i värmepumpar expand_less expand_more

Köldmedier finns i värmepumpar och är det ämne som tar upp och överför värmen. Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen reglerar användningen av köldmedier.

Det är ägaren till värmepumpsanläggningen som ansvarar för att se till att anläggningen följer lagen. Läs mer på kommunens sida om köldmedier.

Läckage av köldbärarvätska expand_less expand_more

Det är viktigt att du hanterar köldbärarvätskan på rätt sätt och åtgärdar eventuella läckage snabbt. Anmäl också läckage till miljökontoret så att vi kan göra en professionell bedömning av om det behövs några saneringsåtgärder.

Köldbärarvätskan är till för att leda värmen. Men om den kommer ut i marken kan den förstöra dricksvattnet i närliggande vattentäkter. Köldbärarvätska förorenar inte bara direkt utan också sekundärt, bland annat genom att det bildas svavelväte. Svavelvätet kan ge smak- och luktproblem i vattenbrunnar.

Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Normalt är det en etanolblandning som ska vara framställd av ren etanol med max 10 procent tillsatser. Tillsatserna måste uppfylla läkemedelsverkets krav och innehålla färgämnen som är godkända för användning i livsmedel. Värmepumpsinstallatören och brunnsborraren som sätter kollektorslangen ska använda samma typ av köldbärarvätska. 

Värmepumpsanläggningen ska vara utformad så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage. Det ska finnas ett larm och en anordning som förhindrar läckage genom självtryck.

Täthetsprova kollektorn expand_less expand_more

Kollektorn ska täthetsprovas innan den tas i drift. Kollektorn bör vara en helsvetsad plaströrskollektor (PEM PN 6.3) enligt SIS 3362 eller motsvarande, med fabrikstillverkad returböj.

Vattentemperaturen måste vara tillräckligt hög expand_less expand_more

Det är viktigt att tänka på att vattentemperaturen i systemet är tillräckligt hög. Hela vattenvolymen i en beredare för dricksvatten bör hålla 60 grader. Det gäller även för dusch-, disk- och tvättvatten.

Vid tappstället bör vattnet hålla 50 grader för att legionellabakterier inte ska kunna växa till. Läs mer på kommunens sidor legionella och på Folkhälsomyndighetens webbplats. Du kan också kontakta miljökontoret om du vill veta mer.

Bra drift- och säkerhetsinstruktioner expand_less expand_more

Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det står vad du ska göra om det blir ett driftavbrott eller om köldbärarvätska läcker ut.

Bergvärme expand_less expand_more

Vid bergvärme borras ett hål långt ner i berggrunden och värmen utvinns genom att kollektorslangen har kontakt med berget via vatten. Eftersom borrhålet ska vara väldigt djupt finns det en risk att grundvattnet förorenas om något går fel.

Därför måste du inte bara ha tillstånd för värmepumpsanläggningen, utan du måste också få placeringen av borrhålet godkänd. Om du tidigare haft bergvärme och måste borra ett nytt hål krävs en ny ansökan.

Anlita en certifierad brunnsborrare expand_less expand_more

Brunnsborraren ska vara certifierad enligt RISE, eller ha motsvarande kompetens. Brunnsborraren bör även ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador. Tänk på att det är du som ägare som är ansvarig för att installationen och driften av din anläggning inte skadar miljön. 

Risk för frysning expand_less expand_more

Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att anläggningen ger avsedd mängd energi, och så att marken inte fryser. Ett för grunt borrhål gör att värmepumpen tar för mycket energi ur hålet vilket kan leda till att det bildas en ispropp. Det kan medföra att pumpen havererar.

Risk för att grundvattnet förorenas expand_less expand_more

Om det inte är tätt mellan jordlagret och berget är risken stor för att det kommer förorenat ytvatten ner i borrhålet och vidare ner i grundvattnet.
Eftersom man oftast måste borra genom jordlager innan man når berget är det mycket viktigt att täta mellan berget och jordlagret med foderrör. Följ de anvisningar och krav som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) lämnar i sin skrift Vägledning för att borra brunn, också kallad Normbrunn-16.

Risk för saltvatteninträngning expand_less expand_more

För att undvika risken för att det ska tränga in saltvatten i ett borrhål avtätar du borrhålet på lämpligt djup. Saltvattenzonen isoleras då från det ovanförliggande sötvattenområdet. För att ha kontroll över saltvatteninträngningen vid borrning i urberg är det viktigt att regelbundet kontrollera kloridhalten.

Avslamma borrvattnet expand_less expand_more

Borrvatten ska avslammas innan det släpps ut. Ta kontakt med Telge nät om du har för avsikt att släppa ut borrvattnet till dagvattennätet. 

Sanering av borrhålet expand_less expand_more

Om det har läckt ut köldbärarvätska måste borrhålet saneras och länspumpas omgående. Inom fastställt skyddsområde för vattentäkt är det extra höga krav på försiktighetsåtgärder. Vänd dig till kontaktcenter om du har anledning att misstänka att din värmepumpanläggning läcker.

Luftvärme expand_less expand_more

Ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump. Det är ditt ansvar som ägare att din värmepumpsanläggning inte orsakar störande buller.
För att installera en luftvärmepump behöver du inget tillstånd om den innehåller mindre än 10 kg köldmedier.

Jordvärme expand_less expand_more

Med en jordvärmepump utnyttjar man den solvärme som lagrats i ytskiktet av marken under sommaren. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt.

Gräv rätt, lägg rätt expand_less expand_more

När kollektorslangen till jordvärmepumpen ska läggas ner måste du ta hänsyn till dräneringar och ledningar med mera, läs mer under Värmepumpägarens ansvar.

Det är också viktigt att slangen läggs på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna för att få ut rätt effekt, och för att undvika problem med tjälskott i gräsmattan.

Karta över slingorna expand_less expand_more

Tänk på att märka ut var du grävt ner slangen. Rita en slangkarta så undviker du problem med att anläggningen skadas vid framtida grävarbeten.

Sjövärme expand_less expand_more

Sjövärme kallas även ytvattenvärme och är ett sätt att utvinna värme ur vatten genom att placera en slang för värmeupptagning på sjöbotten. På grund av risken för läckage av köldbärarvätska bör denna typ av anläggning undvikas i känsliga och skyddsvärda områden.

Strandskyddsbestämmelser expand_less expand_more

Du måste kontrollera om du behöver dispens från strandskyddsbestämmelserna. Kontakta samhällsbyggnadskontoret via kontaktcenter eller Länsstyrelsen i Stockholms län.

Bottenförankra kollektorslangen expand_less expand_more

Kollektorslangen för värmeupptagning placeras på sjöbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen är ännu något högre än i vattnet. Bottenförankringen är mycket viktig. Slangen ska förses med tyngder så att den inte flyter upp.

Risk för att kollektorslangen skadas expand_less expand_more

Risken är stor att kollektorn skadas av ankare och fiskeredskap. Övergången från mark till sjö är en annan känslig punkt. Även is kan skada kollektorn om den ligger oskyddad i strandkanten.

Ju djupare ner slangen ligger desto mindre är risken för skador. Givetvis ska köldbärarvätskan vara så miljövänlig som möjligt, så att ett eventuellt läckage stör vattenmiljön så lite som möjligt.

Karta över slingorna expand_less expand_more

När kollektorslangen läggs i sjö- eller havsbotten måste den märkas ut tydligt. Rita också en slangkarta där slangens placering i både höjd- och sidled framgår, så att kollektorns läge är klarlagt.

Stora värmepumpsanläggningar expand_less expand_more

Alla stora värmepumpsanläggningar är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Med en stor anläggning menas en anläggning med en uteffekt på mer än 10 megawatt.

För att miljönämnden ska kunna ta ställning till en stor anläggning krävs en mer detaljerad redogörelse än för en mindre anläggning. Kontakta miljökontoret för mer information.