Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Den som hanterar brandfarliga väskor eller spilloljor i cisterner eller lösa behållare ansvarar för att hanteringen inte leder till förorening av mark och vatten eller påverkar människors hälsa, till exempel genom läckage eller spill. Genom att kontrollera din cistern kan du förebygga olyckor som kan få stora konsekvenser för miljön men också leda till kostsamma saneringar.

Ändringar i reglerna

Från och med den 1 januari 2022 gäller Naturvårdsverkets nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10. De nya föreskrifterna har ersatt NFS 2017:5 som gällde fram till den 31 december 2021. Läs mer om de nya reglerna på Naturvårdsverkets webbsida.

Fler bestämmelser

Förutom kraven enligt NFS 2021:10 finns även krav enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor, MSBFS 2018:3. De tekniska kraven och kontroller av cisterner regleras i MSBFS 2018:3 medan NFS 2021:10 innehåller krav på informationsplikt och sekundärt skydd. Tillsynsmyndighet enligt MSBFS 2018:3 är Södertörns Brandförsvarsförbund.


Skärpta krav i vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett skyddsområde för dricksvatten. Här gäller hårdare regler för hantering av brandfarliga vätskor och spillolja eftersom ett utsläpp kan få stora konsekvenser.

I NFS 2021:10 finns bland annat krav på sekundärt skydd för cisterner och lösa behållare i vattenskyddsområden. Vid påfyllningsrör för cisterner inom vattenskyddsområde ska det även finnas en skylt med texten VATTENSKYDDSOMRÅDE med information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll.

I vattenskyddsområden kan de även finnas hårdare krav som är specifika för just det vattenskyddsområdet som cisternen är placerad i. Specifika krav framgår av respektive skyddsföreskrift.

Är du osäker på om din cistern är placerad inom ett vattenskyddsområde kan du alltid kontakta miljökontoret för att få hjälp.


Informationsplikt vid installation av cistern

Om du ska installera en cistern med en volym över 1 m3 eller mer än 150 liter inom vattenskyddsområde ska du senast fyra veckor innan installationen skriftligen informera miljökontoret om det. Informationskravet gäller för cisterner både i och ovan mark.

Om du installerar en cistern större än 1 m3 utan att skriftligen informera miljökontoret fyra veckor innan installation kan du få en miljösanktionsavgift om 1 000 kronor.

Vid installation av cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta bygglovsenheten och Södertörns brandförsvarsförbund för mer information.

Att tänka på vid placering av cistern

  • Placera cisternen så att det är lätt att kontrollera den.
  • Cisternen bör placeras på ett plant underlag med tät och hårdgjord yta.
  • Placera cisternen på behörigt avstånd från vattendrag, dagvattenbrunn, dricksvattenbrunn eller vattentäkt.
  • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
  • Skydda cisternen mot väder och vind, blöta löv, gräs, buskar, grenar och annat som kan öka risken för rost.
  • Obehöriga bör inte ha tillträde till cisternen.

Informationsplikt vid hantering av lösa behållare i vattenskyddsområde

Om du ska hantera mer än totalt 150 liter i lösa behållare inom ett vattenskyddsområde ska du senast fyra veckor innan hanteringen påbörjas skriftligen informera miljökontoret om det.

Informationsplikten gäller för hantering av mer än 150 liter inom ett och samma vattenskyddsområde under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod.

I vattenskyddsområden indelade i zoner är lösa behållare som innehåller 150 liter eller mer undantagna i den tertiära zonen. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller informationsplikten i hela vattenskyddsområdet.

Vid hantering inom vattenskyddsområde ställs krav på att de lösa behållarna har sekundärt skydd.

Sekundärt skydd

För att förhindra utsläpp ska cisterner och lösa behållare förses med sekundärt skydd. Med sekundärt skydd syftas på skyddsanordningar som, var och en för sig eller tillsammans, har som funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill för att förhindra spridning till omgivningen. Invallning är ett exempel på sekundärt skydd. För rörledningar är dubbelmantling en typ av sekundärt skydd.

Det sekundära skyddet ska vara tätt, tidsbeständigt, fungerande och utformat så att kontroll är möjlig.

En invallning ska rymma hela cisternens volym. En invallning av flera cisterner ska rymma den största cisternens volym plus 10 procent av övriga cisterners totala volym. Detsamma gäller för lösa behållare.

Krav på sekundärt skydd i vattenskyddsområden

Cisterner och lösa behållare med en total volym större än 150 liter ska ha ett sekundärt skydd i vattentäktszon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

Undantag från kravet gäller för cisterner med tillhörande ledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte miljökontoret beslutat något annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Det finns övergångsbestämmelser avseende när kravet på sekundärt skydd ska vara uppfyllt för cisterner som installerats eller tagits i bruk innan den 1 januari 2022. Slutdatumet för när en cistern och tillhörande rör- och slangledningar ska vara utrustade med sekundärt skydd varierar beroende på om den är i eller ovan mark och om det är ett nytt eller befintligt vattenskyddsområde. Drivkraft Sverige har tagit fram en tidslinje över när sekundärt skydd ska vara på plats som finns på SPT:s webbsida.

Lösa behållare som är större än 1 m3 och som tagits i bruk före den 1 januari 2022 ska ha sekundärt skydd senast den 1 januari 2023.

Kontroll

Det är krav på obligatorisk kontroll av cisterner med en volym på mer än 1 m3 som är placerade inomhus eller utomhus ovan eller under mark. Cisterner ska kontrolleras vid installation (installationskontroll) och efter reparation, ändring eller flytt (revisionskontroll). Utöver detta finns det även krav på återkommande kontroller som ska göras inom ett visst intervall. Även det sekundära skyddet ska genomgå installationskontroller, revisionskontroller och återkommande kontroller.

Återkommande kontroll av cisterner

För att säkerställa att cisternen och tillhörande rör- och slangledningar är i gott skick ställs krav på återkommande kontroll i MSBFS 2018:3. Då undersöks bland annat om den är tät eller om det finns början till rostangrepp eller liknande.

Beroende på vilken typ av cistern och vilken typ av innehåll den har så är kraven på när den återkommande kontrollen ska ske olika.

Kontrollerna ska utföras av ett ackrediterat företag. Kontakta ett ackrediterat företag om du är osäker på vad som gäller för din cistern. Mer information och uppgifter om ackrediterade företag finns på SWEDAC:s webbsida.

När en kontroll har utförts ska du som är ansvarig hålla den senaste kontrollrapporten tillgänglig för miljökontoret.

Återkommande kontroll av sekundärt skydd

Återkommande kontroll av det sekundära skyddet för cisterner med brandfarliga väskor eller spilloljor ska ske med samma intervall och vid samma tidpunkt som den återkommande kontrollen enligt MSBFS 2018:3.

För cisterner med spilloljor som inte är brandfarliga gäller att återkommande kontroll av det sekundära skyddet ska göras var sjätte år.

Det finns övergångsbestämmelser avseende återkommande kontroll av sekundärt skydd som kan påverka dig som har en cistern som installerats innan den 1 januari 2022. Läs mer om detta i NFS 2021.10.

När återkommande kontroll av det sekundära skyddet utförts ska kontrollrapporten finnas tillgänglig för miljökontoret att ta del av.

Cistern som tas ur bruk

Om din cistern ska tas ur bruk ska du skicka in blanketten ”Information om cistern som tagits ur bruk” samt tömma och rengöra cisternen och tillhörande rörledningar.

I första hand ska cisternen avlägsnas. Om det inte är möjligt bör cisternen fyllas med sand. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsrör tas bort så att ingen fyller på av misstag. Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen ska hanteras som farligt avfall. Det ska transporteras och omhändertas av företag med tillstånd för transport av farligt avfall. Om ni påträffar markföroreningar ska ni omedelbart ta kontakt med miljökontoret.

Utsläpp

Om det har skett ett utsläpp ska du snarast informera miljökontoret om detta. Du är skyldig att omedelbart underrätta miljökontoret redan vid misstanke om att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat av brandfarliga vätskor eller spillolja.

Är läget akut eller om det skett ett utsläpp inom ett vattenskyddsområde ska du omedelbart kontakta räddningstjänsten på 112.