Cisterner

Du som är ägare av en cistern för brandfarliga vätskor eller spilloljor är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Det gäller oavsett om du har den i din bostad, på din gård, i en verksamhet eller om det gäller mobila eller tillfälliga cisterner.

Vad är brandfarlig vätska och spillolja?

Med brandfarlig vätska menas en vätska som har en flampunkt under 100 °C och med spillolja menas all spillolja som är brandfarlig eller miljöfarlig.

Vilka regler finns?

Från och med den 1 juli 2018 finns nya föreskrifter för cisterner (Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Reglerna finns för att förebygga olyckor som kan få stora konsekvenser för miljön men också leda till kostsamma saneringar för den som orsakar utsläpp.

Vad gäller enligt föreskriften NFS 2017:5?

Hantering och lagring

 • Utanför vattenskyddsområde omfattas alla cisterner och tillhörande rör- och slangledningar, både i och ovan mark, som innehåller mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja
 • Inom vattenskyddsområde omfattas hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska och spilloljor. Det gäller för cisterner men även för mindre behållare som t.ex. fat.
 • Det är upp till den som är ansvarig för cisternen eller hanteringen att se till att föreskrifterna följs.
 • Obs! Om du lagrar eller hanterar mindre mängder än de mängder som är nämnt ovan så behöver du fortfarande se till att hanteringen sker utan risk för skada för miljön.
 • Om du ska installera eller börja använda en cistern ska du skriftligt anmäla detta till miljökontoret i Södertälje kommun, se vidare under rubriken Krav på information till miljökontoret.

Kontroll

Det finns krav på att du regelbundet låter kontrollera (besiktiga) och underhålla cisternen för att förebygga läckage eller annat spill som kan förorena miljön och även leda till stora kostnader för dig som är ansvarig. Hur ofta cisternen behöver kontrolleras beror på vilken typ av cistern du har. Se mer under rubriken Kontroll och underhåll.

Utsläpp

Tänk på att du måste kontakta tillsynsmyndigheten om det har skett eller om du misstänker att det skett ett utsläpp.

Fler bestämmelser

Förutom kraven enligt NFS 2017:5 finns även krav enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3)
Er hantering eller förvaring kan också kräva tillstånd för brandfarlig vara. Ta kontakt med Södertörns brandförsvarsförbund för mer information.

Installation av cistern kan också kräva bygglov. Kontakta bygglovsavdelningen i Södertälje kommun för mer information.


Krav på information till miljökontoret

Om du ska installera eller börja använda en cistern ska du skriftligt anmäla detta till miljökontoret i Södertälje kommun minst 4 veckor innan du påbörjar hanteringen eller börjar använda anläggningen.

Krav på att skicka in information gäller för följande 

 • Cisterner med mer än 1 m3 brandfarliga vätskor eller spilloljor utanför vattenskyddsområde
 • Hantering av mer än 250 L brandfarliga vätskor eller spilloljor inom vattenskyddsområde

I anmälan ska du skicka in uppgifter så att miljökontoret kan bedöma åtgärden och dess effekter på miljön. 
När återkommande kontroll har utförts ska du som är ansvarig även skicka in kopia på dessa kontroller till miljökontoret.

Vad gäller för cisterner inom vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett skyddsområde för dricksvatten. Här gäller hårdare regler för cisterner eftersom ett utsläpp kan få stora konsekvenser. Är du osäker på om din cistern är placerad inom ett vattenskyddsområde eller ej kan du alltid kontakta miljökontoret för att få hjälp.

 • Inom vattenskyddsområde måste du alltid anmäla om du hanterar mer än 250L brandfarliga vätskor eller spilloljor.
 • För cisterner inom vattenskyddsområde måste alla cisterner och tillhörande rör- och slangledningar som rymmer mer än 250 liter ha ett sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd innebär ett skydd mot att ett eventuellt läckage eller spill från överfyllnad inte sprids till omgivningen.
 • För cisterner ovan mark finns krav på att det sekundära skyddet ska vara i form av en invallning och under tak.
 • En invallning ska vara placerad under tak och rymma cisternens innehåll. Invallningen ska vara tät, hållbar och utformad så att kontroll av cisternen är möjlig. Om flera cisterner är placerade i samma invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym plus 10 % av övriga cisterners volym.
 • För cisterner i mark är det upp till den ansvarige att uppfylla kravet på sekundärt skydd. Exempel på detta är dubbelmantling.
 • Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska också finnas en skylt med texten VATTENSKYDDSOMRÅDE med information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll.
 • Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv utan att vara synlig.
 • Cisterner inomhus i bostadshus är undantagna från kraven på invallning. Det förutsätter dock att bostadshuset har tät golv-, vägg- och takkonstruktion samt att cisternen står under regelbunden uppsikt.
 • I vattenskyddsområde kan det dessutom finnas hårdare krav som är specifika för just det vattenskyddsområdet som cisternen är placerad i. Specifika krav framgår av respektive skyddsföreskrift.
Att tänka på vid placering av cistern
 • Placera cisternen så att det är lätt att kontrollera den.
 • Placera cisternen på plant underlag, tät och hårdgjord yta samt med droppskydd, spillplåt eller spilluppsamlingstråg där spill eller läckage kan förväntas ske, t.ex. vid tank- och påfyllnadsanordning, tapp- och avluftningsställe. Samtliga cisterner ovan mark bör ha invallning eller vara dubbelmantlade.
 • Överfyllnadsskydd ska finnas.
 • Rör- och slangledningar bör vara dubbelmantlade.
 • Placera cisternen på behörigt avstånd från vattendrag, dagvattenbrunn, dricksvattenbrunn eller vattentäkt.
 • Påkörningsskydd ska finnas.
 • Obehöriga bör inte ha tillträde till cisternen.
 • Skydda cisternen mot väder och vind, blöta löv, gräs, buskar, grenar och annat som kan öka risken för rost.
Vilka krav gäller för kontroll och underhåll?

Att utföra regelbunden kontroll och underhåll på cisterner är viktigt för att förebygga utsläpp vilket kan orsaka skada för miljön men även leda till dyra kostnader för sanering.

I MSBFS 2018:3 finns krav på bland annat konstruktions- och installationskontroll innan cisternen får börja användas samt återkommande kontroll för att se till att cisternen är i gott skick. Om du reparerar, förändrar eller flyttar cisternen kan det också krävas en revisionskontroll.

Tillsynsmyndighet enligt MSBFS 2018:3 är Södertörns Brandförsvarsförbund.

Kontrollerna ska utföras av ett ackrediterat företag. Mer information och uppgifter om ackrediterade företag finns hos SWEDAC (www.swedac.se eller 0771-990900).

Om det utförs kontroll på cisternen ska en kopia på kontrollrapporten alltid skickas in till miljökontoret.

Återkommande kontroll/besiktning

För att säkerställa att cisternen och tillhörande rör- och slangledningar är i gott skick ställs krav på återkommande kontroll. Då undersöks bland annat om den är tät eller om det finns början till rostangrepp eller liknande. Beroende på vilken typ av cistern och vilken typ av innehåll den har så är kraven på när den återkommande kontrollen ska ske olika. Intervallen kan vara 6 år eller 12 år. Kontakta ett ackrediterat företag om du är osäker på vad som gäller för din cistern.

När återkommande kontroll har utförts ska en kopia skickas in till miljökontoret.

Cistern som tas ur bruk

Om din cistern ska tas ur bruk ska du skicka in blanketten Information om cistern ur bruk som tagits ur bruk samt tömma och rengöra cisternen och tillhörande rörledningar. I första hand ska cisternen avlägsnas. Om det inte är möjligt bör cisternen fyllas med sand. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsrör tas bort så att ingen fyller på av misstag. Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen ska hanteras som farligt avfall. Det ska transporteras och omhändertas av företag med tillstånd för transport av farligt avfall. Om ni påträffar markföroreningar ska ni omedelbart ta kontakt med miljökontoret.

Vid olycka eller brister

Du som är ansvarig för cisternen ansvarar för att cisternen hålls i gott skick och för att åtgärda eventuella brister.

 • Vid akuta olyckor och utsläpp ska du kontakta räddningstjänsten för att begränsa utsläppet.
 • Om du misstänker risk för spridning till vatten eller mark ska du kontakta miljökontoret för rådgivning.
Vad gäller för cisterner installerade före 1 juli 2018?

På grund av de nya reglerna kan din cistern ha fått nya eller ändrade krav. I följande fall finns övergångsbestämmelser enligt NFS 2017:5:

 • Om din cistern har ett sekundärt skydd som uppfyllde kraven i den gamla föreskriften men som inte lever upp till kraven i den nya så får du till den 31 december 2021 på dig att åtgärda det. Om du inte åtgärdat bristerna får cisternen inte användas och den skall tas ur bruk.
 • Om du har en cistern som omfattas av föreskrifterna men installerades innan 1 juli 2018 eller en cistern som tidigare inte omfattades av föreskrifterna men som gör det nu, så behöver du inte skicka in information om installation, påbörjad hantering eller kopior på kontroller som utförts innan den 1 juli 2018. Du behöver däremot skicka in kopior på kontroller som utförs efter 1 juli 2018.
 • Om du har en cistern som inte omfattades av krav på sekundärt skydd enligt de äldre föreskrifterna men som gör det nu, så måste du senast 1 januari 2022 ha installerat ett sekundärt skydd. Om du inte åtgärdat bristerna får cisternen inte användas och den skall tas ur bruk.
 • Om din cistern har krav på kontroll enligt de äldre föreskrifterna så ska kontroll utföras enligt de nya föreskrifterna först efter att den senaste kontrollperioden har löpt ut.
Länkar för mer information