Ängs- och hagmarker

En brunfläckig pärlemorfjäril vilar på en blomma

Ängs- och hagmarker är kulturhistoriska miljöer som blir allt ovanligare. De är hem till en fantastisk mångfald blommande växter, insekter och fåglar och hotas av både för lite och för mycket hävd.

Rik biologisk mångfald är beroende av hävd

Ängs- och hagmarker är öppna marker som betas av djur eller hävdas genom slåtter. Bete och slåtter gör att markerna är magra. Denna näringsfattigdom och slitage gör att ingen enskild växtart kan "ta över" utan många olika växter kan existera samtidigt. Det leder till hög biologisk mångfald som i sin tur resulterar i att många olika insekter hittar just sin specifika livsmiljö och många olika fåglar sin specifika föda. Många av arterna som trivs i ängs- och hagmarker är helt beroende av hävden.

Hoten

Hoten är akuta. Antalet betesdjur minskar i hela Sverige och så även i Södertälje kommunen. Upphör bete eller slåtter växer markerna igen och den rika floran försvinner. Betas eller skördas marken för intensivt är även det förödande för mångfalden.

Naturvårdsarbete

Ängs- och hagmarksinventering

Vart fjärde år genomförs en ängs- och hagmarksinventering i hela kommunen för att följa markernas utveckling. Inventeringen ger information om vilka växter som finns och hur markerna hävdas. Inventeringen hjälper att säkerställa lämplig skötsel för att bevara naturvärdena.

Hagmarksrestaurering

Miljökontoret förvaltar en del hagmark utanför naturreservaten som restaureras för att gynna biologisk mångfald. Hur detta sker rent praktiskt beror på miljön men manuell röjning av sly i kombination med ko- och fårbete är det vanligaste. Pilkrogsviken, Mora park och Täljehus är exempel på hagmarker som miljökontoret förvaltar.

Bin & andra pollinerare

Pollinerande insekter är hotade och försvinner för att deras boplatser, och blommorna som de äter av försvinner. Öppna betesmarker är absolut nödvändigt för att vi ska kunna ha en mångfald av blommor. Arbetet med att restaurera och underhålla hagmarker i naturreservaten och andra områden är därför väldigt viktigt för pollinerare.

Mycket av det vi äter är beroende av pollinerande insekter, och om de dör ut kommer det bli dyrare och svårare för oss att odla vår mat.

Pollineringsplan

Kommunen har tagit fram en pollineringsplan som beskriver vilka åtgärder som skall göras för att gynna pollinerare i kommunen. Pollinerare är mycket starkt kopplade till ängs- och hagmarker, men privata trädgårdar har visat sig vara mycket viktiga för bin och andra pollinerare i stadsmiljön.

Läs mer om pollineringsplanen, och vad du som trädgårdsägare kan göra.

Vill du anlägga en betesmark eller slåtteräng?

Det finns mycket nyttigt att läsa på jordbruksverkets hemsida, till exempel den här broschyren om ängar  eller den här om restaurering av betesmarker och ängar.

Du kan också få ekonomiskt stöd från jordbruksverket, läs mer på https://nya.jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/jordbruksmark/betesmarker-och-slatterangar