Naturskydd

Skylt med text naturreservat

Naturskydd är ett bra sätt att säkerställa att ovanliga eller värdefulla naturområden sköts på rätt sätt och att de finns kvar även i framtiden. Det finns många olika anledningar varför ett naturområde skyddas. Det kan vara för att bevara dess biologiska värden, till exempel en rik flora, ovanliga arter eller en sällsynt naturtyp. Det kan också skyddas för att värna om värden för friluftslivet. Ofta hänger dessa två faktorer ihop.

Det finns ett flertal skyddsformer. Kommuner kan skapa naturreservat, 
biotopskydd och naturminnen. I Södertälje är det Miljökontoret som har ansvar för det. De andra skyddsformerna regleras av andra myndigheter men du kan stöta på dem i Södertälje kommun. Med naturvårdsverkets kartverktyg ”skyddad natur” kan du se alla skyddade områden i Sverige.
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Dispens mot föreskrifterna i ett naturreservat

Om du av någon anledning behöver utföra en åtgärd som kan bryta mot 
föreskrifter eller kan skada naturmiljön i ett skyddat område måste du söka 
dispens eller tillstånd för det hos den myndighet som förvaltar området, blankett för det finner du längre ner på den här sidan.

Förslag till framtida naturreservat

Miljökontoret har utrett vilka områden på kommunens mark som är viktiga att skydda i framtiden, på grund av deras naturvärden och betydelse för friluftslivet. Dokumentet listar också områden där lite naturvård och friluftslivssatsningar skulle kunna leda till utveckling av fina friluftslivsområden. Läs dokumentet här: Värdefull natur, förslag till områden för naturskydd, naturvård och friluftsliv

Naturreservat

I Södertälje kommun finns det 25st naturreservat. Tio av dessa är kommunala och sköts om av miljökontoret.

I naturreservaten finns många olika naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Friluftsanordningar som stigar, skyltar, eldplatser och fågeltorn gör områden tillgängliga och trivsamma.

Varje reservat har särskilda föreskrifter. Var noga med att informera dig om dessa inför ett besök i av ett naturreservat.

Bland dokumenten här nedan hittar du en lathund för ansökan om dispenser i kommunala naturreservat.

Följ länken för att komma till Utflyktsmål i naturen. Där kan du läsa om alla Södertäljes naturreservat.

Biotopskydd

I Södertälje finns det 23 biotopskyddsområden. Biotopskyddsområdet Bastmora är kommunalt och förvaltas av miljökontoret, resterande förvaltas av Skogsstyrelsen.

Biotopskydd används för att skydda mindre naturområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter. 

Vissa naturmiljöer är automatiskt skyddade (som biotopskydd) utan att man direkt pekat ut områdena. Det gäller för alléer, pilevallar, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, småvatten och våtmarker i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt mindre åkerholmar.

Läs mer om biotopskydd på Skogsstyrelsens hemsida.

Strandskydd

Strandskyddsbestämmelser har som mål att bevara stränderna längs med hav, sjöar och vattendrag. De finns i miljöbalken och förbjuder bebyggelse och annan verksamhet inom en viss zon längs med vattnet. Det vanliga strandskyddet är 100m och gäller kring allt vatten i kommunen. Därutöver skyddas vissa områden av ett utökat strandskydd på 300 meter. Strandskyddet har som huvudsakliga uppgifter att värna om allemansrätten och friluftslivet samt att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Samhällsbyggnadskontorets bygglovsenhet på Södertälje kommun har förvaltnings- och tillsynsansvaret för strandskyddet inom kommunen.

Natura 2000

Natura 2000 skapades inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Ett område kan vara skyddat för att en speciell art lever där, eller för att det är en speciell naturtyp.

Läs mer om Natura 2000-områden på Naturvårdsverkets hemsida.  
Länsstyrelsen ansvarar för skötsel, skydd och tillsyn av områdena.

Naturminne

Naturminnesmärkning skyddar speciella naturföremål som behöver extra skydd eller skötsel för att bevaras. Det kan vara speciella träd, flyttblock, sjöar, växtlokaler, rullstensåsar, grottor och lövängar. Både länsstyrelsen och kommunen kan skapa naturminnen.

I Södertälje kommun finns 8 naturminnen, varav alla består av träd: 7 ekar, 7 tallar, 6 lindar, 1 gran och 2 bokar. Länsstyrelsen har förvaltnings- och skötselansvar för alla dessa.

Fridlysta arter

Fridlysning är ett sätt att skydda en växt- eller djurart. Artens frön, ägg, rom eller bon skyddas också. Skälet för att fridlysa en art kan vara att den är hotad på grund av att den är sällsynt och samtidigt attraktiv för insamling hos allmänheten. Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta i hela Sverige. Hitta mer information om vilka fler arter som är fridlysta på https://www.naturvardsverket.se/.

Områden av riksintresse

Ett område av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. I Södertälje kommun är Korpberget, Bornsjön, Tullgarn-Mörkö och Vattugruvsmossen av riksintresse för naturvård. Bornsjön & Tullgarn-Södra mörkö är av riksintresse för friluftskliv. Läs mer om riksintressen på Naturvårdsverkets hemsida

Nationalpark

I Södertälje har vi inga nationalparker men du kan hitta de som finns i andra delar av Sverige på https://sverigesnationalparker.se/