Utflyktsmål i naturen

Här kan du hitta och läsa om utflyktsmål i Södertäljes vackra natur. Planera din utflykt till sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Hela 24 stycken av utflyktsmålen är skyddade som naturreservat. Därutöver hittar du fornminnen och härliga friluftsområden. Välkomna!

Klyva ved och tända en brasa

Klyva ved och tända en brasa

Naturvårdare visar hur du kan klyva ved och tända en brasa vid utflyktsmålens eldplatser.

 

 


Bornsjön naturreservat

I reservatet finns herrgårds- och slottsmiljöer som präglat naturen, såväl närmast bebyggelsen som i dess omgivningar. Stränderna kring själva sjön är dock relativt opåverkade och fri från bebyggelse. Bornsjön är en stor och näringsfattig sjö med intressant fauna och flora. Här finns många mindre vägar och stigar där du kan cykla och promenera. Läs mer >


Brandalsund naturreservat

Brandalsunds naturreservat ligger på cykelavstånd från både Järna och Södertälje. Du kan också ta dig hit med båt och lägga till i den skyddade naturhamnen i Norrviken. Här hittar du vidsträckta sandstränder, en pelarsal av mäktiga tallar och en artrik hagmarksflora. Läs mer >


Bårsjön naturreservat

Naturmiljöerna i reservatet domineras av barrskogar, sumpskogar och gungflystränder intill Bårsjön. Vissa mindre vanliga växtarter finns här tack vare vissa kalkförekomster i jordtäcket. En vandringsled, Tälgeleden passerar utmed sjöns södra strand. Läs mer >


Eriksö naturreservat

Naturmiljöerna i reservatet domineras av ett småbrutet kulturlandskap med fina hagmarker med grova ekar och betade havsstrandängar. Här kan man vandra längs slingrande grusvägar och chansen att få se havsörn är god. Läs mer >


Farstanäs naturreservat

Reservatet kännetecknas av Farstanäs camping och den välbesökta badplatsen. Kring herrgårdsbyggnaderna finns vackra alléer som utgör livsmiljöer för många olika djur- och växtarter. Från stränderna kan du titta på fartyg på väg till eller från Södertälje. Skogen är variationsrik och bjuder in till härliga promenader. Läs mer >


Fifång naturreservat

Denna lilla arkipelag med ett tjugotal bergiga öar, i kommunens sydligaste del, är ett marint naturreservat. I södra änden av ön Fifång finns en skyddad hamn med bryggor som förvaltas av Södertälje båtsällskap. Dit kan du ta dig med egen båt. Läs mer >


Grottberget naturreservat

Detta lilla vildmarksbetonade naturreservat domineras av kraftigt kuperad terräng med branta berg, gammal barrskog samt med stora klippblock. De stora klippblocken vid stranden av Långsjön bildar grottor. Läs mer >


Hamnskärs naturreservat

I Hamnskärs naturreservat har ekarna och lindarna fått växa sig gamla och vidkroniga. Här har betesdjuren och slåtter format landskapet och skapat möjligheter för många andra arter att trivas. Om du har egen båt och kan ta dig hit, kan du promenera i stillheten, till göktytans och rosenfinkens sång. Läs mer >


Kalkbergets naturreservat

Här hittar du en enastående vy och exceptionella naturvärden som liknar Gotland! Kalkberget är en bergrygg som ligger på östra Mörkö ut mot Östersjön. Läs mer >


Korpberget naturreservat

Nedanför Korpbergets branter finns artrika lundmiljöer med många ovanliga växter och djur. Utsikten från det höga berget är magnifik. Murgrönan i bergsluttningen uppmärksammades här redan under Linnés tid. Läs mer >