Utflyktsmål i naturen

Två besökare sitter intill en eldplats och solar

Här kan du hitta och läsa om utflyktsmål i Södertäljes vackra natur. Planera din utflykt till sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Hela 25 stycken av utflyktsmålen är skyddade som naturreservat. Därutöver hittar du fornminnen och härliga friluftsområden. Välkomna!

Naturbild över Bornsjön
Bornsjön naturreservat

Cykla eller promenera över kullar och genom dalar i miljöerna kring Bornsjön. Här finns flera herrgårdar och slott vilket påverkat hur landskapet ser ut. Bornsjön är en stor och näringsfattig sjö med intressant växt- och djurliv. Den är bland annat en viktig häckningslokal för fiskgjuse och storlom. I reservatet samsas modernt skött åkermark med lummiga skogar och gamla hagmarker där det växer ek och hassel. I området finns också barrskogar med höga naturvärden.

Brandalsund naturreservat

Brandalsunds naturreservat ligger på cykelavstånd från både Järna och Södertälje. Du kan också ta dig hit med båt och lägga till i den skyddade naturhamnen i Norrviken. Här hittar du vidsträckta sandstränder, en pelarsal av mäktiga tallar och en artrik hagmarksflora.

Naturbild på Bårsjön
Bårsjön naturreservat

Vitmossan breder ut sig och skapar tillsammans med flytväxter och annat växtmaterial guppande gungflystränder i sjöns utkanter. Här i mellantinget mellan sjö och land skapas ny mossetorv när sjön sakta, sakta växer igen. Naturen runt omkring den lilla sjön domineras av barrskogar, men här finns också artrika våtmarker och sumpskogar. Vissa mindre vanliga orkidéer och mossor trivs här tack vare kalkförekomster i jordtäcket. Vandringsleden Täljeleden passerar utmed sjöns södra strand.

Naturbild på Eriksö naturreservat
Eriksö naturreservat

Naturmiljöerna i reservatet domineras av ett småbrutet kulturlandskap med fina hagmarker med grova ekar och betade havsstrandängar. Här kan man vandra längs slingrande grusvägar och chansen att få se havsörn är god.

allé i Farstanäs naturreservat
Farstanäs naturreservat

Reservatet kännetecknas av Farstanäs camping och den välbesökta badplatsen. Kring herrgårdsbyggnaderna finns vackra alléer som utgör livsmiljöer för många olika djur- och växtarter. Från stränderna kan du titta på fartyg på väg till eller från Södertälje. Skogen är variationsrik och bjuder in till härliga promenader.

Fifång naturreservat

Denna lilla grupp av bergiga öar tillhör ett marint naturreservat som ligger i kommunens sydligaste del. I södra änden av ön Fifång finns en skyddad hamn med bryggor som förvaltas av Södertälje båtsällskap. Du kan ta dig hit med egen båt.

Grottberget naturreservat

Detta lilla vildmarksbetonade naturreservat domineras av branta berg, gammal barrskog och stora klippblock. Vid Långsjöns strand kan du krypa in i "grottorna" under, och mellan de stora klippblocken.

Hamnskärs naturreservat

I Hamnskärs naturreservat har ekarna och lindarna fått växa sig gamla och vidkroniga. Här har betesdjuren och slåtter format landskapet och skapat möjligheter för många andra arter att trivas. Om du har egen båt och kan ta dig hit, kan du promenera i stillheten, till göktytans och rosenfinkens sång.

Kalkbergets naturreservat

Kalkberget är en bergrygg som ligger på östra Mörkö. Mycket kalk i berggrunden gör att det växer liknande växter här som på Gotland. Om du tar dig an utmaningen att vandra upp för bergsbranten belönas du med en vacker utsikt över Östersjön.

Korpberget naturreservat

Nedanför Korpbergets branter finns artrika lundmiljöer med många ovanliga växter och djur. Här växer till exempel jättelaven och murgrönan. Murgrönan som växer i bergsluttningen uppmärksammades redan i början på 1700-talet. Från utsiktsplatsen på det höga berget har du en magnifik utsikt över Mälaren. Du når dit via den gulmarkerade stigen.

Klyva ved och tända en brasa

Klyva ved och tända en brasa

Naturvårdare visar hur du kan klyva ved och tända en brasa vid utflyktsmålens eldplatser.