Kalkbergets naturreservat

Kalkberget är en bergrygg som ligger på östra Mörkö. Mycket kalk i berggrunden gör att det växer liknande växter här som på Gotland. Om du tar dig an utmaningen att vandra upp för bergsbranten belönas du med en vacker utsikt över Östersjön.

Beskrivning

Kalkbergets naturreservat består av en 30-40 meter hög bergrygg. Berget, som till stor del består av urbergskalksten, är cirka 1,2 km långt. I nordöstra änden av berget finns ett gammalt övergivet kalkbrott. Det finns en trappa i kalkbrottet för att du lättare skall kunna ta sig upp på berget och beundra utsikten.

Tack vare kalket i berggrunden och att bergryggen är så brant har reservatet många arter av växter och insekter som är ovanliga i Sörmland. Här finns flera arter som mest finns på Öland och Gotland. Den sällsynta alvarplacodlaven är känd från ett tiotal lokaler i Sverige. Alla dessa ligger på Öland och Gotland förutom förekomsterna här på Kalkberget och på den närbelägna ön Egelsholm.

Karaktärsväxter på berget är bl.a. gruslok, fältmalört, blodnäva, murruta och vit fetknopp. Flera olika mindre vanliga fjärilsarter finns på Kalkberget. Exempel på sådana är hedpärlemorfjäril, mindre blåvinge samt silversmygare. Bland reptiler kan nämnas att här finns hasselsnok.

Hitta hit

Du kan nå området med buss 785 från Södertälje Centrum, Järna eller Hölö. Hållplats Egelsvik ligger cirka 1 km (15 min promenad) från reservatet.

Med bil når du Kalkberget via E4, avfart Hölö. Följ skyltar mot Mörkö, Oaxen och sedan Egelsvik. Det finns en mindre parkeringsplats för ca 6 bilar som ligger utanför en vägbom vid bergets sydvästra ände. Här hittar du också informationstavlor om reservatet.

Tillgänglighet

Nära parkeringen startar en rödmarkerad stig som leder dig längs hela bergryggen förbi fantastiska utsiktsplatser, ut mot kalkbrottet och vattnet. Stigen är cirka 1,3 kilometer lång enkel väg, delvis mycket brant och kan vid fuktiga väderlag vara hal. Vid de brantaste partierna hjälper handräcken av rep dig att klättra upp. Stigen leder förbi kalkbrottsgropar med djupa stup. Varningsskyltar markerar kanten. En trappa med halkskydd leder dig ner i kalkbrottet.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • Fälla eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • Sätta upp affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Utan tillstånd från miljönämnden i Södertälje kommun anordna tävlingar.
 • Tälta/campa.
 • Parkera bilar* och husvagnar samt lägga upp båtar för vinterförvaring. 
 • Göra upp eld.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Gräva upp eller plocka växter såsom ris, örter, mossor eller lavar.
 • Borra, gräva, schakta, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning.

ANMÄRKNING: Ägarna till fastigheten Egelsvik 1:16 arrenderar ett särskilt område med bygglov för en Carport där de får parkera sina bilar.

Syftet med naturreservatet

Syftet med Kalkbergets naturreservat är främst att bevara den för regionen ovanliga floran och faunan som gynnats av den speciella topografin och berggrunden i området. Vidare syftar reservatet till att besökare skall få tillgång till ett intressant besöksmål med rika natur- och kulturupplevelser. Spåren efter det gamla kalkbrottet i bergets nordöstra del skall samtidigt ge besökarna kulturhistoriska upplevelser.

Inom den del av naturreservatet som utgör Natura 2000-område skall dessutom en så kallad gynnsam bevarandestatus upprätthållas för de naturtyper och de arter som har angivits för området, enligt art- och habitatdirektivet.

Beslut

Miljönämnden i Södertälje kommun den 14 november 2006  
Regeringen har utpekat större delen av reservatet som Natura 2000-område.

Areal

Området består av 16,2 hektar land och 3,1 hektar vattenområde.

Förvaltare

Södertälje kommun/ Naturcentrum

In English

Description

The Kalkberget nature reserve is a 30-40 meters high mountain ridge where the steep part faces the southeast. The mountain that mostly consists of urbergs limestone is approximately 1,2 kilometers long. In the northeastern end of the mountain there is an old abandoned limestone quarry. Steps have been made in the quarry so visitors can get up to the top of the mountain and admire the view. A walking trail has been marked on the mountain.

The limestone bedrock and the topography have contributed to the very diverse and for the location very unique flora and fauna. Many species that are mainly found at Öland and Gotland can also be found at Kalkberget. The rare lichen Squamaria gypsacea is known from about ten locations in Sweden. All of them are at Öland and Gotland except the ones here at Kalkberget and the nearby island of Egelsholm.   

Characteristic plants on the mountain are hairy melic grass, field sagewort, bloody cranesbill, wall rue and white stonecrop. Several less common types of butterflies can be seen at Kalkberget, for example: Niobe fritillary, small blue and silver-spotted skipper. Among reptiles, the smooth snake can be mentioned.

Accessibility

There is bus service to the area but buses don’t run often. There is a bus stop about 1 kilometer away from Kalkberget. At Kalberget there is a small parking area (6 parking spots) outside a road barrier on the southwest end of the mountain.

The purpose of the reserve:

The purpose of the Kalkberget natue reserve is primarily to preserve the regionally unusual flora and fauna that has been benefitted by the particular topography and bedrock in the area. Moreover, the reserve shall also give visitors access to an interesting site with rich natural and cultural experiences. The remains of the old limestone quarry in the northeastern part will also provide visitors an insight in our cultural heritage.

Within the part of the nature reserve that is a Natura 2000-area, a beneficial preservation status shall be maintained for those nature types and species in the area that have been declared according to the EC Habitats Directive.

Decree: Södertälje Environmental Committee November 14, 2006.

The Swedish Government has also designated the most part of the reserve as a Natura 2000-area.

Acreage: 16,2 hectare land and 3,1 hectare water.

Conservation manager: Södertälje Environmental Department

Restrictions for the public:

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Cut down or damage living or dead trees and bushes.
 • Catch and collect invertebrates in such a way that their biotopes or reproduction environments are damaged or destroyed.
 • Put up a poster or sign, or make an inscription.
 • Without permission from the SödertäljeEnvironmental Committee arrange contests.
 • Camp/stay in a tent.
 • Park cars* or caravans and store boats for the winter.
 • Make fire.
 • Bring unleashed dog or other pet.
 • Dig up or pick twigs, herbs, grass, moss or lichens.
 • Drill, dig, excavate, fill, tip or perform any other kind of mechanical groundwork.

Note: The owners of the property Egelsvik 1:16 lease a certain area with permission to build a carport where they can park their private cars.