Farstanäs naturreservat

allé i Farstanäs naturreservat

Reservatet kännetecknas av Farstanäs camping och den välbesökta badplatsen. Kring herrgårdsbyggnaderna finns vackra alléer som utgör livsmiljöer för många olika djur- och växtarter. Från stränderna kan du titta på fartyg på väg till eller från Södertälje. Skogen är variationsrik och bjuder in till härliga promenader.

Beskrivning

I området finns härliga strövskogar, vackra strandpromenader och många fina utsiktsplatser och ställen för ett stopp med fikakorgen. Från campingområdet utgår tre markerade promenadstigar. Du kan välja att följa den rödmarkerade Strandstigen (2,7 km lång) längs vattnet och ut på klipporna för en härlig utsikt över inloppet till Södertälje. Eller så följer du den blåmarkerade Skogsstigen (3,5 km lång) som hjälper dig uppleva skogens natur. Den gulmarkerade Paradisstigen (2,3 km lång) leder dig in i lummig al- och askskog längs havet och igenom den restaurerade hagmarken. Stigkartor finns på flera ställen.

Sandstranden vid campingen är ca 350 meter lång och välskött. På campingområdet finns toalett.

Intill Farsta gård finns spår av äldre hagmarker med typiska hagmarksväxter. Hagmarken Paradiset betas igen sedan 2017. Alléerna vid gården består främst av lind och ask. Träden är gamla och ger livsmiljöer till en mångfald av lavar, fåglar, insekter och fladdermöss.

I söder finns en vidsträckt skogbevuxen höjd. Skogen har en mångfald av olika miljöer där även ovanliga arter trivs. Här kan du uppleva ungskog, sumpskog, sagoskog med mossklädda lågor och hällmarker med grova tallar. Skogen är rik på svamp och bär. I viss mån har den brukats med traditionellt skogsbruk men stora delar är sparade för naturvård och rekreation. 

Bergknallen längst ut på näset i öster ger en vidsträckt utsikt.

Farstaområdet köptes redan 1965 av Södertälje stad i syfte att säkerställa ett värdefullt område för bad och friluftsliv. Norra delen av Farstanäs upptas av odlingsmarker som sluttar mot fjärden. Lantbruksverksamheten kring Farsta gård har påverkat och format landskapet sedan flera 100 år tillbaka. Farsta gårds huvudbyggnad och flyglar är från 1700-talet. I området finns även ett flertal fornlämningar.

Hitta hit

Farstanäs ligger cirka 1 mil söder om Södertälje, intill väg 525. Gratis parkering finns på parkeringsplatserna vid Farsta gård och intill grusvägen till Nästäppan, i södra delen av reservatet. Vid campingen finns avgiftsbelagd parkering. Busslinjer finns till området.

Syftet med naturreservatet

Reservatets syfte är att säkra ett för bad och rörligt friluftsliv värdefullt område.


Syftet med naturreservatet är också att bevara och stärka värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald på land och i vatten.


Syftet är vidare att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön vid Farsta gård med gårdsmiljö och kulturlandskap, samt att möjliggöra utveckling av Farstanäs havsbad och camping i samklang med bevarande av biologisk mångfald och friluftsliv i naturreservatet.

Beslut

Södertälje kommun 7 november 2022 (tidigare Länsstyrelsen den 28 juni 1967)

Areal

321 ha (varav 281 ha land och 40 ha vatten)

Förvaltare

Södertälje kommun

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar och anvisad plats,
 • inom camping- och badområdet (Zon A, B och C i beslutskarta, Bilaga 1) för annat än korttidsboende
  a) ställa upp husvagn, husbil, tält eller motsvarande,
  b) ankra eller förtöja båt eller
  c) nyttja campingstuga eller vandrarhem,
 • framföra vattenskoter,
 • ställa upp husvagn, husbil eller tält annat än på anvisad plats i Zon A,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • elda annat än på anvisade eldplatser. Förbudet gäller ej medhavd grill i anslutning till hyrd stuga eller campingplats inom Zon A och B, som placeras så att underlaget inte skadas,
 • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande i Zon D. Snitslar,
  orienteringsskärmar och tipsfrågor får sättas upp om dessa avlägsnas efter avslutat arrangemang,
 • störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur,
 • plocka, gräva upp eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar,
 • fälla, skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar samt ta bort liggande stammar,
 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller
 • plantera ut eller införa växt- eller djurart som är klassificerad som invasiv främmande art (IAS) enligt nationell eller EU-lagstiftning eller har klassats till hög risk för invasivitet i Sverige.

 

Utan miljönämndens tillstånd är det förbjudet att:

 • anordna tävlingar och andra gruppaktiviteter med fler än 50 deltagare i Zon D.
In English

Description

The northern part of Farstanäs is mostly flat farmland with some pastures by the shore facing the bay, while its southern part is dominated by a forested hill. There is a bath and camping site on the eastern point of land (Näset) and from the hillock on the very point of the cape you get an expansive view. Farsta Manor is often used as a conference centre.

Accessibility

The reserve is situated approximately 1 Swedish mile south of Södertälje, next to the old E4 road. There are also bus connections to the area.

The purpose of the reserve

To safeguard an area that is of great value in terms of bathing and recreational activities.

Decree: The Municipality of Södertälje 7th of November ,2022 (Earlier the County Administrative Board June 28, 1967.)

Acreage: 321 hectare.

Conservation manager: Södertälje Municipality.