Farstanäs naturreservat

Reservatet kännetecknas av Farstanäs camping och den välbesökta badplatsen. Kring herrgårdsbyggnaderna finns vackra alléer som utgör livsmiljöer för många olika djur- och växtarter. Från stränderna kan du titta på fartyg på väg till eller från Södertälje. Skogen är variationsrik och bjuder in till härliga promenader.

Beskrivning

Farstaområdet köptes redan 1965 av Södertälje stad i syfte att säkerställa ett värdefullt område för bad och friluftsliv. Norra delen av Farstanäs upptas av odlingsmarker som sluttar mot fjärden. Lantbruksverksamheten kring Farsta gård har påverkat och format landskapet sedan flera 100 år tillbaka. Farsta gårds huvudbyggnad och flyglar är från 1700-talet. I området finns även ett flertal fornlämningar.

Intill Farsta gård finns spår av äldre hagmarker med typiska hagmarksväxter. Hagmarken Paradiset betas igen sedan 2017. Alléerna vid gården består främst av lind och ask. Träden är gamla och ger livsmiljöer till en mångfald av lavar, fåglar, insekter och fladdermöss.

I söder finns en vidsträckt skogbevuxen höjd. Skogen har en mångfald av olika miljöer där även ovanliga arter trivs. Här kan du uppleva ungskog, sumpskog, sagoskog med mossklädda lågor och hällmarker med grova tallar. Skogen är rik på svamp och bär. I viss mån har den brukats med traditionellt skogsbruk men stora delar är sparade för naturvård och rekreation. 

Bergknallen längst ut på näset i öster ger en vidsträckt utsikt. Bad- och campingplats är belägna ute på näset.

Tillgänglighet

Farstanäs ligger cirka 1 mil söder om Södertälje, intill väg 525. Gratis parkering finns på parkeringsplatserna vid Farsta gård och intill grusvägen till Nästäppan, i södra delen av reservatet. Vid campingen finns avgiftsbelagd parkering. Busslinjer finns till området.

I området finns härliga strövskogar, vackra strandpromenader och många fina utsiktsplatser och ställen för ett stopp med fikakorgen. Från campingområdet utgår tre markerade promenadstigar. Du kan välja att följa den rödmarkerade Strandstigen (2,7 km lång) längs vattnet och ut på klipporna för en härlig utsikt över inloppet till Södertälje. Eller så följer du den blåmarkerade Skogsstigen (3,5 km lång) som hjälper dig uppleva skogens natur. Den gulmarkerade Paradisstigen (2,3 km lång) leder dig in i lummig al- och askskog längs havet och igenom den restaurerade hagmarken. Stigkartor finns på flera ställen.

Sandstranden vid campingen är ca 350 meter lång och välskött. På campingområdet finns toalett.

Syftet med naturreservatet

Att säkra ett för bad och rörligt friluftsliv värdefullt område.

Beslut

Länsstyrelsen den 28 juni 1967

Areal

383 ha

Förvaltare

Södertälje kommun/ Naturcentrum

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • skada eller borttaga växande eller döda träd och buskar samt att plocka eller uppgräva blommor.
 • störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda häckande fågel, ta eller skada ägg eller bo.
 • medföra lös katt eller hund inom området.
 • tälta eller parkera fordon annat än på härför särskilt avsedda platser.
 • göra upp eld.
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt.
 • framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på härför avsedd vägar och stigar.
 • med plåt, plast, glas, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området.  
In English

Description

The northern part of Farstanäs is mostly flat farmland with some pastures by the shore facing the bay, while its southern part is dominated by a forested hill. There is a bath and camping site on the eastern point of land (Näset) and from the hillock on the very point of the cape you get an expansive view. Farsta Manor is often used as a conference centre.

Accessibility

The reserve is situated approximately 1 Swedish mile south of Södertälje, next to the old E4 road. There are also bus connections to the area.

The purpose of the reserve

To safeguard an area that is of great value in terms of bathing and recreational activities.

Decree: The County Administrative Board June 28, 1967.

Acreage: 383 hectare.

Conservation manager: Södertälje Municipality.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage permanent natural objects or configurations.
 • Damage or remove growing or dead trees and bushes and to pick or dig up flowers.
 • Deliberately disturb the wildlife, for example by disturbing nesting birds and to take or damage eggs or nests.
 • Bring unleashed cat or dog into the area.
 • Set up tents or park vehicles in places other than the ones provided for this purpose.
 • Make fire.
 • Use radio, record player, tape recorder or similar equipment in a disturbing way.
 • Ride a bicycle, drive a motor vehicle or other transport vehicle on other roads or paths than those that are intended for bicycle riding or driving.
 • Litter the area with metal, plastic, glass, paper or other rubbish.