Bårsjön naturreservat

Naturbild på Bårsjön

Vitmossan breder ut sig och skapar tillsammans med flytväxter och annat växtmaterial guppande gungflystränder i sjöns utkanter. Här i mellantinget mellan sjö och land skapas ny mossetorv när sjön sakta, sakta växer igen. Naturen runt omkring den lilla sjön domineras av barrskogar, men här finns också artrika våtmarker och sumpskogar. Vissa mindre vanliga orkidéer och mossor trivs här tack vare kalkförekomster i jordtäcket. Vandringsleden Täljeleden passerar utmed sjöns södra strand.

Beskrivning expand_less expand_more

Bårsjön är en liten sjö som till stor del täcks av flytbladsvegetation och kantas av gungfly. Här finns näringsgynnade arter av mossa och kalkgynnade orkidéer. I reservatets sydöstra del finns den rödlistade platta spretmossan som är en Natura 2000-art. Våtmarksområdet är viktig lekplats för till exempel grodor. Här skymtas också fiskgjuse och trana regelbundet.

Stigarna som leder fram till och kring Bårsjön är av skogsstigskaraktär. Du får räkna med mycket ojämn terräng, sten, rötter, ibland omkullfallna träd, blöta och leriga partier. Täljeleden går längs Bårsjöns södra strand och är markerad med gula metallbrickor. Utöver Täljeleden finns inga anordningar för friluftsliv i reservatet.

Bårsjön omnämns I Naturvårdsverkets ”Myrskyddsplan för Sverige” som ett av landets mest värdefulla myrområden.

Bårsjöns naturreservat ligger cirka 7 km NV om Södertälje stad. Nykvarns kommun och Södertälje kommun delar lika på naturreservatet men endast en fjärdedel av själva Bårsjön ligger inom Södertälje kommun. Större delen av reservatet utgör ett Natura 2000-område.

Tillgänglighet expand_less expand_more

Täljeleden går längs Bårsjöns södra strand och är markerad med gula metallbrickor.

Stigarna som leder fram till och kring Bårsjön är av skogsstigskaraktär. Du får räkna med mycket ojämn terräng, sten, rötter, ibland omkullfallna träd, blöta och leriga partier. 

Utöver Täljeleden finns inga anordningar för friluftsliv i reservatet.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 • Störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur).
 • Under fåglarnas häckningstid, perioden 1 april – 15 juli, befara Bårsjön med kanot eller annan farkost.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Elda.
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Att bevara ett mångformigt våtmarksområde med öppna fattigkärr och medelrikkärr samt artrika blandsumpskogar med kalkpåverkad flora. Reservatet skall bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som skall skyddas enligt bevarandeplan för Natura-2000-området.

Beslut expand_less expand_more

Länsstyrelsen den 22 september 2004. Regeringen har dessutom utpekat området som Natura 2000-område.

Areal expand_less expand_more

71 ha varav 7 ha vatten

Förvaltare expand_less expand_more

Länsstyrelsen

In English expand_less expand_more

Description

In the Swedish Environmental Protection Agency publication ”Bog protection plan for Sweden” that was published in 1994, Bårsjön is mentioned as one of the country’s most valuable bogs. The Bårsjön nature reserve is situated approximately 7 kilometers northwest of Södertälje town. The reserve is partly in Södertälje and partly in Nykvarn municipality.

The southern part of the reserve that belongs to Nykvarn municipality is about as large as the northern part that belongs to Södertälje. Only about 25% of the actual Bårsjön Lake is situated within the municipality of Södertälje though. The major part of the nature reserve is a Natura 2000-area.

Bårsjön is a small lake that is mostly covered with floating plants with quagmire around the edges. The peat grows progressively as the quagmire vegetation expands over the lake surface. Wetlands and swamp forests that are rich in species surround the lake. Within certain marsh areas, there is moss that indicates a nutricious environment, probably because there is calcareous soil in the deeper layers. The same goes for some parts of solid ground where orchids that benefit from calcareous soil grow. In the southeastern part of the reserve the red-listed moss Herzogiella turfacea, that is also a Natura 2000-species, can be found.

The wetland area is an important mating area for frogs. Common crane and osprey visit the area regularly. The hiking path Täljeleden runs along the southern shore of the lake. Minor fellings have been done both south- and north of the lake.

Accessibility

There is no bus service to the area but there are walking paths by the lake.

The purpose of the reserve

To preserve a diverse wetland area with open oligotrophic and medium-eutrophic bogs and diverse fen forests with a flora that is affected by calcareous soil. The reserve shall serve to help keeping a beneficial preservation status for those nature types and species that are to be protected according to the preservation plan for the Natura-2000-area.

Decree: The County Administrative Board, September 22, 2004.

The Swedish Government has also designated Bårsjön as a Natura 2000-area.

Areal: 71 hectare of which 7 hectare is water.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage mountain, rock, earth or stone by drilling, picking, blasting, carving, digging, painting or similar.
 • Break twigs, cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes or damage other vegetation by digging up twigs, herbs, grass, moss or lichens or to remove wood-living fungi.
 • Disturb the wildlife (for example by climbing trees, capture or kill mammals, birds, reptiles or amphibians).
 • During the bird’s nesting period, April 1:st –July 15:th, travel the water of Bårsjön with canoe or other craft.
 • Catch and collect invertebrates.
 • Bring unleashed dog or other pet.
 • Put up a board, sign, poster or make an inscription.
 • Drive a motorised vehicle.
 • Make fire.