Bårsjön naturreservat

Naturmiljöerna i reservatet domineras av barrskogar, sumpskogar och gungflystränder intill Bårsjön. Vissa mindre vanliga växtarter finns här tack vare vissa kalkförekomster i jordtäcket. En vandringsled, Tälgeleden passerar utmed sjöns södra strand.

Beskrivning

I Naturvårdsverkets ”Myrskyddsplan för Sverige” som publicerades 1994, omnämns Bårsjön som ett av landets mest värdefulla myrområden. Bårsjöns naturreservat ligger cirka 7 km NV om Södertälje stad. Reservatet är beläget såväl i Södertälje som i Nykvarns kommun. 

Den södra delen av reservatet som ligger i Nykvarns kommun är ungefär lika stor som den norra delen i Södertälje kommun. Dock ligger endast en fjärdedel av själva Bårsjön inom Södertälje kommun. Större delen av reservatet utgör ett Natura 2000-område.

Bårsjön är en liten sjö som till stor del täcks av flytbladsvegetation och kantas av gungfly. Mossetorven tillväxer alltjämt genom att gungflyvegetationen brer ut sig över sjöytan. Sjön omges av artrika våtmarker och sumpskogar. Inom vissa kärrpartier finns mossarter som indikerar på näringsrika miljöer sannolikt beroende på att det där finns kalkhaltiga jordarter längre ner i jordlagren. Detta gäller även vissa fastmarkspartier med förekomst av kalkgynnade orkidéer. I reservatets sydöstra del finns den rödlistade platta spretmossan som dessutom är en Natura 2000-art.

Våtmarksområdet är viktig lekplats för olika djur. Grodor, trana och fiskgjuse besöker området regelbundet. Utefter sjöns södra strand löper en stig som tidigare utgjorde den så kallade Täljeleden. Mindre avverkningar har utförts såväl söder som norr om sjön.

Tillgänglighet

Bussförbindelse saknas. Täljeleden går längs Bårsjöns södra strand och är markerad med gula metallbrickor.

Stigarna som leder fram till och kring Bårsjön är av skogsstigskaraktär. Du får räkna med mycket ojämn terräng, sten, rötter, ibland omkullfallna träd, blöta och leriga partier. 

Utöver Täljeleden finns inga anordningar för friluftsliv i reservatet.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 • Störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur).
 • Under fåglarnas häckningstid, perioden 1 april – 15 juli, befara Bårsjön med kanot eller annan farkost.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Elda.
Syftet med naturreservatet

Att bevara ett mångformigt våtmarksområde med öppna fattigkärr och medelrikkärr samt artrika blandsumpskogar med kalkpåverkad flora. Reservatet skall bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som skall skyddas enligt bevarandeplan för Natura-2000-området.

Beslut

Länsstyrelsen den 22 september 2004. Regeringen har dessutom utpekat området som Natura 2000-område.

Areal

71 ha varav 7 ha vatten

Förvaltare

Länsstyrelsen

In English

Description

In the Swedish Environmental Protection Agency publication ”Bog protection plan for Sweden” that was published in 1994, Bårsjön is mentioned as one of the country’s most valuable bogs. The Bårsjön nature reserve is situated approximately 7 kilometers northwest of Södertälje town. The reserve is partly in Södertälje and partly in Nykvarn municipality.

The southern part of the reserve that belongs to Nykvarn municipality is about as large as the northern part that belongs to Södertälje. Only about 25% of the actual Bårsjön Lake is situated within the municipality of Södertälje though. The major part of the nature reserve is a Natura 2000-area.

Bårsjön is a small lake that is mostly covered with floating plants with quagmire around the edges. The peat grows progressively as the quagmire vegetation expands over the lake surface. Wetlands and swamp forests that are rich in species surround the lake. Within certain marsh areas, there is moss that indicates a nutricious environment, probably because there is calcareous soil in the deeper layers. The same goes for some parts of solid ground where orchids that benefit from calcareous soil grow. In the southeastern part of the reserve the red-listed moss Herzogiella turfacea, that is also a Natura 2000-species, can be found.

The wetland area is an important lekplats for frogs. Trana och fiskgjuse visit the area regularly. Along the southern shore of the lake there is a path that used to be the so-called “Täljeleden”. Minor fellings have been done both south- and north of the lake.

Accessibility

There is no bus service to the area but there are walking paths by the lake.

The purpose of the reserve

To preserve a diverse wetland area with open oligotrophic and medium-eutrophic bogs and diverse fen forests with a flora that is affected by calcareous soil. The reserve shall serve to help keeping a beneficial preservation status for those nature types and species that are to be protected according to the preservation plan for the Natura-2000-area.

Decree: The County Administrative Board, September 22, 2004.

The Swedish Government has also designated Bårsjön as a Natura 2000-area.

Areal: 71 hectare of which 7 hectare is water.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage mountain, rock, earth or stone by drilling, picking, blasting, carving, digging, painting or similar.
 • Break twigs, cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes or damage other vegetation by digging up twigs, herbs, grass, moss or lichens or to remove wood-living fungi.
 • Disturb the wildlife (for example by climbing trees, capture or kill mammals, birds, reptiles or amphibians).
 • During the bird’s nesting period, April 1:st –July 15:th, travel the water of Bårsjön with canoe or other craft.
 • Catch and collect invertebrates.
 • Bring unleashed dog or other pet.
 • Put up a board, sign, poster or make an inscription.
 • Drive a motorised vehicle.
 • Make fire.