Moraåns dalgång naturreservat

Reservatet skyddar delar av Moraån, som slingrar sig fram i en djupt nedskuren åravin. Under höstarna vandrar havsöringen upp från havet för att leka och lägga sin rom här. På norra sidan av ån finns ett öppet kulturlandskap med åkrar, beteshagar och tallskogsbevuxna kullar som lockar besökare till promenader och naturstudier.

Beskrivning

Reservatet sträcker sig längs med Moraån och inkluderar hag- och åkermarker,  norr om ån. Stora delar av de öppna markerna kring ån betas. 

I de västra delarna av reservatet är vegetationen tät i åravinen och liknelser med regnskogsmiljöer kan mycket väl göras. Där finns det ett intressant kvillområde med lekbottnar av grus för havsöring. I den djupt nedskurna åravinen förekommer såväl lugna, strömmande som forsande sträckor. 

I åravinens lövskogar dominerar klibbal och hägg. Längst nere i åravinen trivs strutbräken. Två större områden med lövskog i åravinen har även blivit klassade som nyckelbiotoper. Fågellivet är rikt i ravinen och ett kärt tillhåll för bl.a. näktergalen. På vintrarna utnyttjar strömstaren det rinnande vattnet. Förutom havsöring och flodnejonöga är även stensimpan en karktärsart bland fiskarna. 

I östra delen av reservatet finns Enekullarna, ett betat område med tallskog. Här är floran intressant med många olika arter torrbacksväxter i sydsluttningarna och i brynen. Bl.a. växer den sällsynta och fridlysta fältsippan här. Över hundra registrerade fornlämningar finns på Enekullarna. I hagens låga partier finns rester av en liten mosse, Älgpussen, där tuvull växer bland björkar. I hagen finns flera välanvända stigar.

Hitta hit

Moraåns dalgång ligger i direkt anslutning till Järna tätorts södra delar. Det är lätt att nå reservatet med både kollektivtrafik och bil.

Parkeringsmöjligheter finns längs med Floravägen och vid Eneskolan.

Närmaste busshållplatser heter Smedjan, Kolonivägen eller Eneskolan. Det tar ca 10 minuter att gå från Järna pendeltågstation.

Tillgänglighet

Det finns 2 markerade stigar genom reservatet:

 • Den blåmarkerade stigen leder dig genom det öppna kulturlandskapet på ovansidan Moraån, utanför hagmarkerna. Den är plan, gräsklipps regelbundet under sommarhalvåret och är ca 4,3 km lång. Det finns flera ingångar till stigen. Längs den finns ett flertal vilobänkar.
 • Den gulmarkerade stigen är 2,2 km lång och mer äventyrlig då den leder dig längs Moraån nere i åravinens djungel. Stigen korsar hagmarksstängsel med hjälp av stängselövergångar vid flera tillfällen (lik en trappa eller stege). Stigen kan delvis vara hal och lerig. Vid två särskilt branta ställen finns rep som stöd. 

I sydvästa delen av reservatet ligger en iordningställd eldplats med picknickbord och sittbänkar. Du passerar den om du följer någon av stigarna. Här finns även en tillhörande vedbod som fylls när väderlag tillåter. 

Informationstavlor om flora, fauna och kulturlämningar samt ledkartor finns på många ställen i reservatet. 

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är främst att värna om områdets betydelse för rekreation, i närheten av en starkt expanderande tätort, med möjlighet till rika natur- och kulturupplevelser. Vidare är syftet att värna om miljöerna och vattenkvaliteten i Moraån, inte minst med tanke på att ån är ett av länets viktigaste reproduktionsområden för havsöring. Den intressanta faunan och floran som finns i åns omgivningar, såväl i de högre belägna betade hagmarkerna som nere i åravinen, ska genom lämplig skötsel ges förutsättningar att fortleva där i livskraftiga bestånd.

Beslut

Södertälje kommun den 4 september 2013.

Areal

Arean på området är 68 hektar, inklusive en cirka 4 km lång meandrande åsträcka.

Förvaltare

Södertälje kommun/ Naturcentrum

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg
 • ställa upp husvagn
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur, utom på åkermark
 • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • plocka eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar och grenar
 • fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • fiska.