Slandön naturreservat

Mörk barrskog där solen strålar mellan trädstammarna

Slandön är en cirka 65 hektar stor ö belägen i Södra Björkfjärden i Mälaren, Södertälje kommun, varav reservatet omfattar cirka 30 hektar. Slandön naturreservat är Södertäljes nyaste reservat som bildades 2019 av Länsstyrelsen.

Beskrivning expand_less expand_more

Slandön är en cirka 65 hektar stor ö belägen i Södra Björkfjärden i Mälaren, Södertälje kommun, varav reservatet omfattar cirka 30 hektar. Större delen av Slandön består av skogsmark där merparten av den äldre skogen utgörs av barrskogar. Det finns såväl inslag av lövträd i barrskogen som mer sammanhängande lövträdsrika delar. På öns södra del, utanför reservatet, finns bland annat strandnära alskogspartier på tidigare öppna, hävdade strandnära marker. Flera mindre fritidshus finns runt de öppna markerna vid Björknäs samt söder om Sunnanöberget. De bebyggda områdena ingår inte i reservatet. En stor del av den äldre och gamla skogen växer på mark där jordarterna utgörs av sandig morän och svallsediment-grus. Det är således barrträdsdominerade bestånd av hög ålder på sandiga eller grusiga marker, så kallade sandbarrskogar. Flera rödlistade arter och signalarter samt strukturer som visar på områdets naturvärden har noterats i området. Förekommande strukturer är bland annat gamla träd, olikåldrighet,
torra träd och kullfallna träd i olika stadier av förmultning och av varierande
trädslag. Området hyser en rik moss- och svampflora och några av de intressanta arter som noterats är grön sköldmossa, platt fjädermossa, ullticka (NT), brandticka (NT), jordstjärnor och koppartaggsvamp (VU).
Med ledning av äldre kartor (häradskartan, ekonomiska kartan från 1950-talet), nyckelbiotopsinventering samt skogens ålder och struktur vid fältbesök bedöms huvuddelen av området ha kontinutitet som trädbevuxen mark. Det är dock troligt att skogen var betydligt glesare runt 1900-talets början då skogsmarken på Slandön troligtvis nyttjades som bland annat naturbetesmark.

Hitta hit expand_less expand_more

Naturreservatet nås endast med egen båt. Vid ön Slandökalv som ligger strax norr om Slandön finns en gästhamn. Från det bebyggda området vid Björknäs leder några stigar, mindre körvägar bland annat runt Sunnanöberget. En smal markerad stig leder också upp till bergets högsta punkt.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Syftet med reservatet ska vara att bevara den biologiska mångfalden knuten till de gamla barrträdsdominerade skogarna med inslag av lövträd på sandigt till grusigt underlag, samt att vårda och bevara områdets värdefulla naturmiljöer. Reservatet ska vara tillgängligt för allmänhetens friluftsliv på sådant sätt att dess naturvärden inte skadas.
Syftet ska uppnås genom att:

  • området undantas från skogsbruk,
  • områdets skogsmark i huvudsak utvecklas under naturliga processer, med undantag för naturvårdande skötsel för att gynna enskilda träd och för att i delar med yngre partier skapa luckighet och förutsättningar för träd att bli grova,
  • området skyddas från anläggningar och andra exploateringsföretag.
Beslut expand_less expand_more

Länsstyrelsen den 19 dec 2019.

Areal expand_less expand_more

Cirka 31 hektar (inklusive mindre vattenområde som ingår av arronderingsskäl)

Förvaltare expand_less expand_more

Länsstyrelsen