Fifång naturreservat

Fifång naturreservat

Två svanar i vattnet

Denna lilla grupp av bergiga öar tillhör ett marint naturreservat som ligger i kommunens sydligaste del. I södra änden av ön Fifång finns en skyddad hamn med bryggor som förvaltas av Södertälje båtsällskap. Du kan ta dig hit med egen båt.

Beskrivning expand_less expand_more

Fifångs naturreservat är beläget i skärgården söder om Mörkö och omfattar öarna Fifång, Oxnö och Korpen samt ett 20-tal mindre holmar och skär. Vegetationen på öarna domineras av hällmarkstallskogar.

Fifång är en flikig ö med flera djupt inskurna vikar. Vid Fifångs norra ände finns en långsträckt sanddyn som binder ihop huvudön med den lilla Paradisholmen. En sådan sandformation kallas tombola och är ganska ovanlig i skärgården. På ön finns ett större alkärr, granskogar och ädellövträd. På ekarna finns det många rödlistade arter av lav. Några är ytterst sällsynta som till exempel stor sönderfallslav. Gammelekslav, violettbrun skivlav och ekprick är väl spridda och tämligen rikliga
på ön.

På södra delen av ön, i svackan mellan Sörviken och Norrviken, finns strandängar, odlingsmarker och bebyggelse från bosättningar långt tillbaka i tiden. Det finns en naturhamn längst i söder, där Södertälje båtsällskap har bryggor som är tillgängliga för alla som gästar ön. Namnet Fifång tros komma från ett fomordiskt ord och ungefär betyda "ett bra ställe att söka vrakgods på".

Korpen domineras av ädellövskog omgiven av hällmarker med höga bergbranter. På Korpen finns det också ädellövträd, framförallt ek. Bland ekarna växer bestånd av myskmadra, som är en sällsynt ört i Sörmland.

I vattenområdet norr om Korpen och Oxnö finns den djupaste djuphålan innanför Askö - Torö.

Oxnö är betydligt magrare och domineras av hällmark med smala stråk av barrskog. På Oxnö har flera rödlistade tickor hittats. En av dem, kristallticka, växer här på sin näst sydligaste kända växtplats i landet.

Hitta hit expand_less expand_more

Fifång naturreservat består av en grupp öar ca 10 km sydost om Trosa. Det finns ingen fast förbindelse eller reguljär båttrafik till öarna i reservatet. Om du har en egen båt kan du lägga till i naturhamnen på sydsidan av Fifång.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • Gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor och lavar, eller ta bort vedlevande svampar, eller dra loss undervattensväxter
 • Störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd eller fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur). 
 • Medföra hund som inte är kopplad. 
 • För längre tid än tre dygn i följd förankra båt vid samma plats. Föreskriften gäller ej vid brygga. 
 • För längre tid än tre dygn i följd tälta på samma plats. 
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Bedriva läktring (omlastning av gods mellan fartyg). 
 • Vid oljesanering använda kemiska bekämpningsmedel. 
 • Utföra dumpning i vattenområdet.
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Att bevara och vårda ett mellanskärgårdsområde med dess höga naturvärden, dess betydelse som referensområde för den marina forskningen, dess stora kulturvärden, dess värdefulla växt- och djurliv, samt dess stora värde för friluftslivet. De marina biotoperna ska skyddas och förstärkas för att gynna den biologiska mångfalden. De livsmiljöer och arter som är grunden för att området har föreslagits till Natura 2000 skall ha en gynnsam bevarandestatus.

Syftet skall uppnås genom att de kulturformade naturvärdena på Fifång bibehålls genom skötsel. Det gäller framför allt gammal grov ek och andra ädellövträd samt strandängar. Vidare ska skogen undantas från skogsbruk och i huvudsak få utvecklas fritt. Områdets kvaliteter för det rörliga friluftslivet skall tillvaratas men vid eventuell konflikt ska värnandet om naturvärdena ges företräde. För att uppnå syftet med det marina områdesskyddet ska exploatering av de marina miljöerna förhindras.

Beslut expand_less expand_more

Länsstyrelsen den 28 maj 1999. Ön Fifång är Natura 2000-område.

Areal expand_less expand_more

ca 1 700 ha varav 234 ha land

Förvaltare expand_less expand_more

Länsstyrelsen

In English expand_less expand_more

Description

The Fifång nature reserve is situated in the archipelago south of Mörkö and includes the islands Fifång, Oxnö and Korpen as well as 20 or so smaller islets and skerries. The vegetation on the islands is dominated by primary rock pine forest. At Fifång and Korpen there is also a considerable number of of broad-leafed trees, mostly oak. Large quantities of woodruff grow in the groves at Korpen Island, which is very unusual in the county of Sörmland. Parts of Fifång contain of spruce-dominated woods and a large alder marsh. On the oaks of Fifång there is a highly exclusive lichen flora with many red-listed species. Some of them are very rare, like the lichen Bactrospora dryina.

Fifång is a lobate island with several deep bays. On the southern part of the island, in the hollow between Sörviken and Norrviken there are shoreline meadows, cropland and old built up areas from long ago. The island also has a great recreational value inte minst genom den beautiful natural harbour in the far south where Södertälje båtsällskap (Södertälje Boat Society) have landing stages that are available for all visitors to the island.

Additions to the decree and changes in the purpose of the reserve were made in a decision by The County Administrative Board in the end of December 2005. The result was that Fifång’s status as an ordinary nature reserve changed to a marine reserve.

Accessibility

There are no regular boat connections to the islands in the reserve, but in the natural harbour on the southern side, visiting boats can put in at the landing stages.

The purpose of the reserve

To preserve and care for an area in the mid archipelago with it’s natural values, it’s importance as a reference area for marine research, its valuable cultural heritage, its valuable plant- and animal life and its great recreational value. The marine biotopes shall be protected and strengthened to benefit biodiversity. The living environments and species that are the reason why the area has been suggested as a Natura 2000 area shall have a beneficial preservation status.

Preserving the natural values at Fifång through management shall attain the purpose. This mainly concerns old large oaktrees and other broad-leafed trees as well as shoreline meadows. Moreover, there is to be no forestry so that the forested areas can develop freely. The recreational qualities of the area shall be utilised but in case of conflict of interests, protection of the natural values will precede.

To attain the purpose of the marine area protection, any exploitation of the marine environmemt is to be stopped.

Decree: The County Administrative Board, May 28, 1999.

The Fifång Island is a Natura 2000-area.

Acreage: 1 700 hectare of which 234 hectare is land.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Drill, pick, blast, carve, dig, paint or in any other way damage mountain, soil or stone.
 • Break twigs, cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes.
 • Dig up plants such as up twigs, herbs, grass, moss or lichens, remove wood living fungi or remove underwater plants.
 • Disturb the wildlife (for example by climbing trees or to capture or kill mammals, birds, reptiles and amphibians).
 • Bring unleashed dog.
 • For more than three full days anchor a boat at the same location. The rule does not apply when keeping the boat by a landing stage.
 • Camp in a tent on the same location for more than three full days.
 • Make fire in other places than those that are provided for this purpose.
 • Lightering (re-loading cargo between ships).
 • Use chemicals during sanitation work after an oil slick.
 • Dumping in the water area.