Vattgruvsmossen naturreservat

Naturbild på mosse med skog runtom

Vattgruvsmossen är en vidsträckt, orörd mosse som omges av barrskogar. Det hörs lång väg när orren spelar och tranorna tjuter på våren. Vattgruvorna är gamla järnmalmsgruvor som har gett mossen dess namn.

Beskrivning expand_less expand_more

Mitt i reservatet ligger den stora mossen som omges av naturskogsartade barrkogar med pors och skvattram. Här kan du hitta alla Sveriges tre arter av sileshår, med klibbiga små blad som fångar flugor. Området kring Vattgruvorna har även höga värden som kulturmiljö. Från början av 1700-talet och fram till 1860-talet bröt man järnmalm i området.

Hitta hit expand_less expand_more

För att komma till Vattgruvsmossen kan du ta pendeltåget till Järna. Därifrån följer du Sörmlandsleden till fots i ca 6 km. 

Med bil kör du väg 57 västerut från Järna och tar av mot höger strax efter Järna tätort. Följ skyltning mot "Naturreservat". Parkeringsplats för ett fåtal bilar finns vid Vattgruvorna. Här finns även informationstavlor. 

Tillgänglighet expand_less expand_more

Runt Vattgruvsmossen löper en markerad stig som följer kanten av mossen. Hela sträckan inom reservatets gränser är ungefär 3 km lång från parkeringen och tillbaka. Stigen är lätt att gå men du kan behöva passera blöta partier, rötter och stenar i ojämn terräng. Spänger finns vid ett antal ställen. 

Sörmlandsleden går genom reservatet. Längs den finns en fin rastplats vid sjön Stora Kobäcken. 

Naturkartan för Stockholms län visar vad mer du kan göra i Vattgruvsmossens naturreservat.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 • fånga och insamla ryggradslösa djur
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • tälta längre än två dygn i följd
 • elda annat än på anvisad plats
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • framföra motordrivet fordon utanför väg.
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Att bevara och skydda Vattgruvsmossen med omgivande skogar samt områdets växtliv, djurliv och kulturmiljöer. Vidare skall områdets värde för det rörliga friluftslivet säkras i den mån det inte äventyrar natur- och kulturvärdena.

Beslut expand_less expand_more

Länsstyrelsen den 3 december 1996. Regeringen har dessutom utpekat området som Natura 2000-område.

Areal expand_less expand_more

74 ha.

Förvaltare expand_less expand_more

Länsstyrelsen.

In English expand_less expand_more

Description

From a nature concervancy point of view, the area is a very valuable bog that is hydrologically intact. The area around the water filled mines is valuable from a historical perspective. The surroundings are of great natural beauty and important for recreational purposes.

Accessibility

There is a road leading to the reserve. There is also a parking area and some information boards.

The purpose of the reserve

To preserve and protect Vattgruvsmossen with it’s surrounding forest, flora, fauna and historical environment. Moreover, the areas recreational value is to be safeguarded to a degree where it will not harm the natural- and historical values.

Decree: The County Administrative Board, December 3, 1996.

The Swedish Government has also designated Vattgruvsmossen as a Natura 2000-area.

Acreage: 74 hectare.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage mountain, rock, soil or stone by drilling, picking, blasting, carving, digging, painting or similar.
 • Break twigs or branches, cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes or to damage other vegetation by digging up twigs, herbs, grass, moss or lichens or to remove wood-living fungi.
 • Disturb the wildlife (for example by climbing trees, capture or kill mammals, birds, reptiles or amphibians).
 • Catch and collect invertebrates.
 • Bring unleashed dog or other pet.
 • Camp in a tent for more than two full days.
 • Make fire in other places than those that are provided for this purpose.
 • Put up a board, sign, poster or make an inscription.
 • Drive a motorised vehicle in other areas than on the road.

 The picture above: The bog in a foggy day in december. Photography Bo Ljungberg