Öbacken-Bränninge naturreservat

Här kan du få uppleva en stormfälld skog med många gamla och döda träd. En stig leder upp till ett utsiktsberg med vy över Hallsfjärden och inloppet till Södertälje. I den betade hagmarken nedanför finns en artrik flora.

Beskrivning expand_less expand_more

På berget Öbacken växer högrest barrskog. Nedanför sluttningen i väster finns en del ekar i skogsbrynet. Här finns bland annat den enligt rödlistan sårbara apeltickan. På kullens sydsluttning övergår barrskogen så småningom i en hagmark som öppnar sig mot vattnet i Södra Bränningeviken. Hagmarken betas av kor. Bland dungar av björkar och hasselbuskar finns en fin hagmarksflora med arter som jungfrulin, nattviol, Adam och Eva, darrgräs, solvända, johannesört och ängsskära. Området är ett populärt utflyktsmål och friluftsområde. Många utnyttjar stigarna för löpning och promenader.

Hitta hit expand_less expand_more

Bussen från Södertälje stannar cirka 1 km från reservatet. Hållplatsen heter Bränninge gård. Därifrån följer du en grusväg och stigar fram till reservatet.

Med bil kör du söderut från Södertälje på Nyköpingsvägen förbi Pershagen och tar vänster in mot "Naturreservat". Parkering till 3 bilar finns intill reservatets nordvästra hörn i slutet av grusvägen bakom ett kolonilottsområde.

Tillgänglighet expand_less expand_more

Informationstavlor finns på flera ställen i reservatet och vid parkeringen. Färister gör det möjligt för besökare att passera hagmarksstängslet. De har en svag lutning och handräcke. I och utanför hagmarken hittar du flera picknickbord.

I området finns flera stigar:

 • En av stigarna börjar vid parkeringen och leder dig runt udden, över berget Öbacken och tillbaka via hagmarken. Denna variant är ca 2 km lång och passerar delvis branta partier, rötter, stenar och färister där du passerar hagmarksstängslet.
 • En mer lättgången variant, också ca 2 km lång, utgår från parkeringen och leder dig högerut längs skogsbrynet och på utsidan hagmarken. Tillbaka till startpunkten kommer du via en grusväg som passerar Bränninge gård. Delar av denna led är av skogsstigskaraktär men helheten är platt och mycket lättgången. De delarna som har mycket vegetation gräsröjs regelbundet. Du passerar en bro med 2 trappsteg på varje sida. 
 • Många fler alternativ finns.
Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • plocka och bortföra alla slags växter, grenar och blommor
 • medvetet störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd eller uppehålla sig i närheten av fågelbo)
 • medföra hund som inte är kopplad
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • göra upp eld
 • använda radio störande
 • framföra motorfordon
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser 
 • tälta eller ställa upp husvagn. 
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Att bevara ett område som har ett stort värde som närströvområde i omedelbar anslutning till tätbebyggelse samt därutöver säregna botaniska kvalitéer. Området bör även med fördel kunna utnyttjas i undervisningen.

Beslut expand_less expand_more

Södertälje kommun den 6 oktober 1992.

Areal expand_less expand_more

24,5 ha.

Förvaltare expand_less expand_more

Södertälje kommun/ Naturcentrum

In English expand_less expand_more

Description

On Öbacken hill grows tall coniferous forest. Below the western hillside there are some oaks at the edge of the wood. There grows the inedible mushroom Tyromyces fissilis, which is vulnerable according to the Swedish red list. On the southern slope of the hill, the coniferous forest continues into an enclosed pasture facing the water of the southern Bränninge bay. The pasture is grazed alternately by sheep and cattle. Among clumps of birch and hazel there is a flora which is very typical of pastures, with species like common milkwort, lesser butterfly orchid, elder-flowered Orchid, quaking grass, common rock rose, St. John's wort and saw wort. There is a path around the hill and stiles have been set up so that visitors can enter the grazed pasture.

Accessibility

There is a bus stop approximately 1 km away from the reserve. From the bus stop there is a private road and a path leading to the nature reserve. In the reserve there are cleared paths and stiles. Information boards have been put up in the northern and south entrances of the nature reserve.

Purpose of the reserve

To preserve and secure a nature- and walking area with great value in direct proximity to urban Södertälje. To protect the unique and astounding botanical qualities of the area. Öbacken-Bränninge should also be used for educational purposes. 

Decree: Södertälje municipality, October 6, 1992.

Acreage: 24,5 hectare.

Conservation manager: Södertälje Environmental Committee.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Pick and remove all kinds of plants, branches and flowers.
 • Deliberately disturb the wildlife (for example by climbing trees or staying close to nests).
 • Bring unleashed dogs.
 • Destroy or damage permanent natural objects or configurations by drilling, picking, blasting, carving, painting or similar.
 • Make fire.
 • Use a radio in a disturbing way.
 • Drive a motorised vehicle.
 • Park vehicle in any area other than those provided for parking.
 • Set up a tent or park a caravan.