Slessberget naturreservat

Slessberget naturreservat

Barrskog med berg och mycket mossa

Naturupplevelsen är stor vid ett besök i detta vildmarksbetonade naturreservat med gammal barrskog och ett högt berg med en fornborg. Utsikten uppifrån berget är enastående.

 

Beskrivning expand_less expand_more

Slessberget är ett vildmarksområde som domineras av ett centralt beläget bergmassiv omgivet av barrskog. Ungefär halva arealen utgörs av skogsmark och resterande marker utgörs av tre från varandra delvis fristående berg. På det östra berget finns resterna av en fornborg. I öster utgör området en fortsättning på Mörkös skogs- och bergsområde. En väg som löper i den östra kanten skiljer dock området från övriga Mörkö. I väster gränsar området till flack åkermark. Centralt i området finns ett mindre alkärr. Nedanför klippkanten i väster finns ekskog. På flera platser finns markerade höjder med utsikt över Mörkö.

Inom området finns ett rikt djurliv med ovanliga och störningskänsliga djurarter. Det finns också flera räv- och grävlinggryt. På flera ställen finns grova aspar och döda granar, vilka medför gynnsamma betingelser för hackspettar och andra fågelarter.

Hitta hit expand_less expand_more

Allmänna kommunikationer till Slessberget saknas, närmaste busshållplatsen heter Idala och ligger ca 3 km bort. Med bil kör du till Mörkö och tar av söderut vid Idala mot Eriksö (skyltat "Naturreservat"). Mitt emot reservatet finns en liten parkering vänster om vägen med reservatsinformation. 

Området är kuperat och terrängen utmanande. Det finns en skogsstig upp på berget till en utsiktsplats. 

Naturkartan för Stockholms län visar vad mer du kan göra  i Slessbergets naturreservat. Följ länken nedan. 

Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Att bevara ett naturområde som präglas av klippmassiv och naturligt växande barrskog och med en rik och ovanlig fauna som är knuten till dessa naturtyper.

Beslut expand_less expand_more

Länsstyrelsen den 15 oktober 1992. Regeringen har dessutom utpekat området som Natura 2000-område.

Areal expand_less expand_more

32 ha

Förvaltare expand_less expand_more

Markägaren

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • tälta.
 • bedriva orienteringstävling eller liknande.
 • rida.
 • framföra motordrivet fordon.
 • elda.
In English expand_less expand_more

Description

Slessberget is an area of wilderness dominated by a mountain massif in the centre, surrounded by coniferous forest. About half of the area is forested and the rest of the land consists of three partly detached mountains. On the eastern mountain are the remains of a hillfort. In the east, the area forms a continuation of the forested mountain parts of Mörkö but a road along the eastern border of the reserve separates the area from the rest of Mörkö. The western part of the reserve borders on flat farmland and in the center of the area there is a small alder marsh. There is an oak forest below the cliff edge in the west. The reserve contains several defined heights with a nice view over Mörkö.

There is a rich wildlife in the area with unusual and easily disturbed animal species. There are also several fox- and badger burrows. In many places there are large aspens and dead spruces, which makes an ideal environment for woodpeckers and other birds.

Accessibility

It is a hilly area and it is difficult to access. There is no public transport to the area.

The purpose of the reserve:

To preserve a nature area som characterised by a rock massif and naturally growing coniferous forest as well as a rich and unusual fauna that is typical for nature types like this one.

Decree: The County Administrative Board, October 15, 1992.

The Swedish Government has also designated Slessberget as a Natura 2000-area.

Areal: 32 hectare.

Conservation manager: The landowner.

Restrictions for the public:

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage permanent natural objects or configurations by drilling, picking, blasting, carving, painting or similar.
 • Break twigs or branches, cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes or to damage other vegetation by digging up twigs, herbs, grass, moss or lichens.
 • Bring unleashed dog, cat or other pet into the area.
 • Set up a tent.Arrange orienteering contests or similar.
 • Ride.
 • Operate motorised vehicle.
 • Make fire.

The picture above: Fallen logs on the ground in the nature reserve. Photography Bo Ljungberg.