Bornsjön naturreservat

Naturbild över Bornsjön

Cykla eller promenera över kullar och genom dalar i miljöerna kring Bornsjön. Här finns flera herrgårdar och slott vilket påverkat hur landskapet ser ut. Bornsjön är en stor och näringsfattig sjö med intressant växt- och djurliv. Den är bland annat en viktig häckningslokal för fiskgjuse och storlom. I reservatet samsas modernt skött åkermark med lummiga skogar och gamla hagmarker där det växer ek och hassel. I området finns också barrskogar med höga naturvärden.

Beskrivning expand_less expand_more

Bornsjöns naturreservat (tidigare naturvårdsområde) ligger ett par mil sydväst om Stockholm och gränsar till Mälaren och Södertäljeviken. Större delen av naturreservatet ligger i Salems kommun och Botkyrka kommun. I reservatet ligger även sjön Tullan vars västra halva hör till Södertälje kommun.

Flera vägar och stigar går genom området. Åtskilliga mindre vägar är stängda för biltrafik men passar utmärkt för cykling eller promenader. Vid Bergaholm, söder om sjön, finns en 11 km lång naturstig som bland annat leder förbi ett bronsåldersröse och Skårbydammen med mycket sjöfåglar. 

På Naturkartan kan du läsa mer om vad du kan göra i Bornsjöns naturreservat. Följ länken nedan

Hitta hit expand_less expand_more

Bornsjöområdet ligger inom cykelavstånd för boende i de sydvästra stockholmsförorterna.

Buss 708 från Hallunda T-banestation eller Rönninge pendeltågsstation till hållplats Norsborgsvägen (därifrån 3 km till Sturehovs slott) eller om du vill ta dig till naturstigen, hållplats Salems kyrka (därifrån ca 1,3 km). Alternativt, om du besöker reservatets västra del, buss 751 till Brunnsäng centrum från Södertälje central, byte till buss 750 mot Högantorp, hållplats Ladvik.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t. ex. genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • framföra motordrivet fordon (även snöskoter) annat än på anvisade vägar.
 • medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller i berg nära
 • boplatser, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur.
 • tälta, ställa upp husvagn, släpvagn eller liknande mer än två dygn på samma plats. Avsikten med förbudet är inte att inskränka eller försvåra HVSS:s (Hemvärnets stridsskola) utbildningsverksamhet. Avsteg från förbudet kan medges efter samråd med naturvårdsförvaltaren.
 • rida annat än på vägar, stigar och områden som särskilt anvisats.
 • cykla i terrängen utanför anlagda vägar.
 • klättra i berg med hjälp av linor eller liknande aktiviteter.
 • anordna organiserade orienteringstävlingar, orienteringsträning, motionslopp eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren. För större, organiserade aktiviteter (mer än 100 deltagare) och anordnande av start-/målplats och parkering krävs Länsstyrelsens tillstånd.
 • bedriva organiserad lägerverksamhet utan samråd med naturvårdsförvaltaren.
 • anordna rallytävlingar eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren.
 • förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats.
 • sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande med undantag av informationsskyltar, ingående i vård och förvaltning av området.
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Bornsjön naturreservat är en av 4 stora grönområden kring Stockholm. Bornsjönområdet har mycket höga värden utifrån naturvårds-, kulturmiljö- och friluftslivssynpunkt samt vattenvårds- och vattenförsörjningssynpunkt. Bornsjön är reservvattentäckt för Stockholm. Reservatet är ett betydelsefullt biologiskt kärnområde med många olika naturtyper. När reservatet bildades var området under stor hot från exploatering.

Beslut expand_less expand_more

Länsstyrelsen den 3 februari 1995

Areal expand_less expand_more

Delen inom Södertälje kommun: 239 ha varav 37 ha vatten

Förvaltare expand_less expand_more

Stockholm Vatten AB

In English expand_less expand_more

Bornsjön nature reserve is a large area composed of a varied landscape including lakes, farms, forests and older estates. The area is located just southwest of Stockholm and stretches over three municipalities including Salem, Botkyrka and Södertälje. The nature in Bornsjön is typical for this part of Sweden with an old cultivation history, former pastures with oak trees and common hazel, forest of both broad-leaved and coniferous character and manor houses. Many birds are nesting in the area including osprey and black-throated loon. 

Accessibility

Bornsjön is easily accessed due to its proximity to Stockholm. Several roads and trails can be used by cyclists and hikers. The area can be reached by car but some roads are closed for car traffic. For people travelling by public transportation, there are several options to enter the nature reserve. 

The purpose of the reserve

Bornsjön is one of 4 larger nature areas in the proximity of Stockholm and was established to promote the high recreational, biological and cultural values in the area. Before Bornsjön was resolved as a nature reserve, the areas was highly threatened by exploitation. Today, the reserve is also an important reserve for drinking water and constitutes an important area for several biotopes.  

Decree: The County Administrative Board, February 3, 1995.

Acreage 4615 hectares of which 239 hectares are located in the municipality of Södertälje

Conservation manager: Stockholm Vatten AB

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to: 

 • Destroy or damage permanent natural objects or configurations by drilling, picking, blasting, carving, painting or similar.
 • Break twigs, damage living and dead trees, damage the flora by for instance digging up herbs, grass, moss or lichens or removing wood living fungi, although it is allowed to pick flowers, berries and edible mushrooms.
 • Drive a motorized vehicle on other than designated roads.
 • Deliberately disturb the wildlife (for example by climbing trees, stay close to barrows, capture or kill mammals, birds, reptiles or frogs).  
 • Park a caravan or trailer or make camp for more than two full days at the same location. This restriction does not imply any restraint to the educational work of the Swedish Home Guard. Other exceptions can be made after consultation with the responsible conservation manager.
 • Ride elsewhere than on designated roads.
 • Rock climbing by using climbing equipment and similar activities.
 • Arrange organized events of orienteering, running contests or similar activities without consultation with the responsible conservation manager. For larger events, permit from the County Administration Board is required.  
 • Practise organized camping activities endure without consultation with the responsible conservation manager.  
 • Arrange motorized sport events including rally and endure without consultation with the responsible conservation manager.
 • Moor or anchor a boat for longer time than two full days on the same location.
 • Put up board, poster, sign, advert or similar device with the exception of information included in the management of the nature reserve.