Tullgarn naturvårdsområde

Tre besökare vandrar i Tullgarns naturområde

Tullgarns naturvårdsområde angränsar till Tullgarns naturreservat. Detta stora kulturpåverkade område innehåller fina natur- och kulturvärden. På de gamla ekarna inte långt från Tullgarns slottsträdgård växer sällsynta lavar och svampar. Barrkogarna i reservatet utnyttjas flitigt av svamp- och bärplockare.

Beskrivning expand_less expand_more

Tullgarns naturvårdsområde betecknas fr.o.m. 1999 som naturreservat enligt Miljöbalken. Tullgarnsområdet har en varierad natur men kännetecknas av en rik förekomst av lövträd där särskilt de ädla lövträden utgör ett markant inslag. Inom området finns partier av stort botaniskt intresse såsom hagmarker, strandängar, lövlundar och strandängar. Floran i området gynnas genom att marken på sina håll innehåller kalk. Tullgarns mosaik av livsmiljöer har bidragit till att även djurlivet är rik här.

Naturreservatet är också betydelsefullt för friluftslivet med stora sammanhängande arealer av skogsmark för strövande, svamp- och bärplockning. Observera att det finns ett angränsande naturreservat som heter Tullgarns naturreservat.

Tillgänglighet expand_less expand_more

Från Södertälje kan du ta pendeltåget till Järna och sedan länsstrafikens buss till hållplats Grindstugan.

Med bil åker du E4 söderut från Södertälje till avfart mot Trosa och Vagnhärad. Därifrån är vägen mot Tullgarns slott skyltad. Parkeringsplats finns invid Sörsjön. Dit kommer du genom att ta höger innan du når Tullgarns allé.  Här finns informationstavlor och eld-/fikaplats.

Flera stigar går genom reservatet. Till utsiktsplatsen Galgbacken kommer du via en stig från parkeringen.

Vid Sörsjön finns en naturlig källa. 

Naturkartan för Stockholms län visar vad mer du kan göra i Tullgarn.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 • störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 • föra med hund eller annat husdjur som ej är kopplat.
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser.
 • ställa upp husvagn eller släpvagn.
 • rida annat än på anvisade vägar och områden.
 • sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande.
 • förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats
Syftet med naturvårdsområdet expand_less expand_more

Att bevara och vårda områdets botaniska och zoologiska värden samt den värdefulla landskapsbilden, samtidigt som jord- och skogsbruk bedrivs. Några anordningar för friluftsliv ska inte iordningställas utöver ett fåtal stigar och mindre parkeringsplatser med rastplatsutrustning och sanitära anordningar. Områdets betydelse för forskning och undervisning skall beaktas.

Beslut expand_less expand_more

Länsstyrelsen den 18 december 1984.

Areal expand_less expand_more

805 ha.

Förvaltare expand_less expand_more

Länsstyrelsen

In English expand_less expand_more

Description

Tullgarn nature conservancy area is since 1999 considered a nature reserve according to the Environmental Code. Tullgarn has a diverse nature but one of the characteristics of the area is the abundance of deciduous trees, particularly the broad-leaved species. Certain places of the reserve are interesting from a botanical point of view such as groves, enclosed pastures and extensive grazed seashore meadows. The flora of Tullgarn benefits greatly from the ground being calcareous in certain parts. There are also many interesting species of fungi. Tullgarn’s mosaic of biotopes has contributed to the fact that the area has a very rich fauna.

The Tullgarn area is also of great importance for recreational purposes because of its large continuos forested areas suitable for walking or picking mushrooms and berries. Please note that there is also a neighbouring nature reserve called Tullgarn Nature reserve.

Accessibility

There is a bus connection to the area but buses don’t run often.

The purpose of the nature conservancy area

To preserve and care for the botanical and zoological values as well as the landscape features while farming and forestry carries on as usual. No permanent arrangements for recreational purposes will be set up other than a few paths and a small number of parking areas where rest places and sanitary facilities will be available. The area’s importance for research and education is to be considered.

Decree: The County Administrative Board, December 18, 1984.

Acreage: 805 hectare.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage permanent natural objects or configurations by drilling, picking, blasting, carving, painting or similar.
 • Drive a motorised vehicle on other roads than those where driving is allowed.
 • Deliberately disturb the wildlife (for example by climbing trees, stay close to barrows, capture or kill mammals, birds, reptiles or frogs).
 • Bring dog or other pet that is unleashed.
 • Make fire in other places than those that are provided for this purpose.
 • Park caravan or trailer.
 • Ride elsewhere than on roads and in areas where riding is allowed.
 • Put up a sign, board, poster or similar.
 • Moor or anchor a boat for longer time than two full days on the same location.

Picture above: The lake Norasjön in the nature reserve. Photography: Bo Ljungberg