Stora Alsjön naturreservat

Naturbild över Stora Alsjön med skog runtom.

Naturreservatet är ett stort sammanhängande skogsområde med fuktiga orörda skogar i dalgångarna med sällsynta svamparter. På de omgivande bergen växer tallar som trots att de inte är grova är flera hundra år gamla.

Beskrivning expand_less expand_more

I naturreservat ligger några näringsfattiga sjöar, bl.a. Stora Alsjön och Lilla Horssjön, vilka omges av vidsträckta och relativt orörda barrskogsområden med höga naturvärden.

Skogarna har olika karaktär beroende på om de ligger i de fuktiga dalgångarna mellan bergryggarna eller uppe på de torra hällmarkerna. Svampfloran i området är synnerligen artrik, särskilt i de fuktiga dalgångarna där man hittat många rödlistade arter.

Följande fem arter fjälltaggsvampar förekommer här; bitter taggsvamp, blåfotad taggsvamp, brödtaggsvamp, koppartaggsvamp och skrovlig taggsvamp. Bland tickor kan nämnas blackticka, brandticka och ostticka. 

Skogsbränder har förekommit i reservatet så sent som 2002. Vissa insektsarter, t.ex. vissa rödlistade skalbaggar som gynnas av skogsbränder, har påträffats i reservatet. Här kan nämnas raggbock och skrovlig flatbagge. Tjäder och nattskärra finns i området. Uppifrån det höga berget, Alsjöklint, mitt i reservatet, har man milsvida utsikter över skogslandskapet. Sörmlandsleden passerar genom reservatet. Vid Stora Alsjöns strand växer ag.  

Hitta hit expand_less expand_more

Allmänna kommunikationer till området saknas. Parkeringsmöjligheter finns. Genom naturreservatet löper Sörmlandsleden. Det finns flera iordningställda eldplatser i reservatet. 

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  • gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
  • elda annat än på anvisad plats
  • framföra motordrivet fordon utanför väg.
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Syftet med reservatet är att bevara ett skogsområde med myrar och sjöar och dess växt- och djurliv. De livsmiljöer och arter som varit grund för att området anmälts till Natura 2000 ska ha gynnsam bevarandestatus. Området ska vara tillgängligt för friluftslivet på ett sätt som inte äventyrar naturvärdena.

Beslut expand_less expand_more

Länsstyrelsen den 17 april 2008. Området är utpekat som Natura 2000-område. 

Areal expand_less expand_more

Ca 248 hektar varav land 232 hektar.

Förvaltare expand_less expand_more

Länsstyrelsen.

In English expand_less expand_more

The nature reserve is a large coherent forested area with damp untouched forest in the valleys where rare fungi species grow. On the surrounding mountain tops pine trees grow and even though they are several hundred years old, their trunks aren’t particularly thick.

Description

There are a number of oligotrophic lakes in the area; Stora Alsjön and Lilla Horssjön are two of them. The lakes are surrounded by proportionately expansive and relatively untouched coniferous forests with high natural values. The forests have different characters depending on whether they are located in the damp valleys between the mountain ridges or up on the dry bedrock. The fungi flora in the area is particularly rich, especially in the valleys where many red listed species have been found. 

The following five species of Sarcodon can be found here: Sarcodon fennicus, Sarcodon glaucopus, Sarcodon versipellis, Sarcodon lundellii and Sarcodon scabrosus. Among theAphyllophorales in the reserve, Junghuhnia collabens, Pycnoporellus fulgens and Skeletocutis tschulymica is worth mentioning.

Forest fires have occurred in the reserve as late as in 2002. Certain types of red listed beetles that benefit from forest fires have been found in the reserve, like Tragosoma depsarium and Calitys scabra. Wood Grouse and nightjar can also be seen here. From the high mountain Alsjöklint in the middle of the nature reserve you have a miles wide view over the forest landscape. The walkingtrail Sörmlandsleden passes through the reserve. Great Fen-sedge grows around the shores of Lake Stora Alsjön.

Accessibility

There is no public transport to the area. The more than 1000 kilometers long walking trail Sörmlandsleden passes through the nature reserve.

The purpose of the reserve

The purpose of the nature preservation area is to preserve a forested area with bogs and lakes, including their plant- and animal life. The living environments and species that were the reason that the area became a Natura 2000 location shall have a beneficial preservation status. The area is to be accessible for recreational activities in a way that doesn’t put its natural values at risk. 

Decree: The County Administrative Board April 17, 2008. 

The area has also been designated as a Natura 2000-area.

Acreage: 248 hectare of which 232 hectare is land.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

  • Dig, pick, blast or in any other way damage mountain, ground or rocks.
  • Cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes or to remove dead wood.
  • Dig up twigs, herbs, grass, moss or lichens or removing wood living fungi, although it is allowed to pick flowers, berries and edible mushrooms.
  • Make fire in other places than those that are provided for this purpose.
  • Operate motorised vehicle outside of existing roads.