Kålsö naturreservat

I Kålsö naturreservat finns många olika sorters lövträd och många örter som gynnas av beteshävd. Strandängarna vid Kålsöfjärden är välbetade där vegetationen uppvisar en typisk zonering utifrån de blötaste partierna upp till hårdvallsängen.

Beskrivning

Området utgörs av en från Mörkö delvis isolerad halvö. Kålsö är, förutom en barrskogsbevuxen centralt belägen bergknalle, bevuxen med ädellövskog med invandrande gran. Ek är det vanligaste trädslaget, men här finns också gott om lind, ask och lönn. Buskskiktet är glest. Ädellövskogen avbryts av vackra hagmarker. I lundarna växer en frodig och örtrik flora med exempelvis spenört, myskmadra, lungört, tandrot, underviol, vippärt, vätteros och lundarv samt lundslok och långsvingel.

Områdets vegetationshistoria är väl dokumenterad och därmed har området ett vetenskapligt värde. Lavfloran är artrik med många sällsynta och rödlistade arter. I lövskogen och lundarna och på hagmarkerna finns ett rikt fågelliv. Sannolikt finns det även rikt med smådäggdjur, t ex fladdermöss, och evertebrater. Kålsös ''isolerade'' läge medför gynnsamma förutsättningar för störningskänsliga arter. 

Inom naturreservatet ligger även Boviken, som är en avsnörd havsvik. På bottnen växer relativt rikligt med den annars ovanliga växten havsnajas.

Tillgänglighet

En mindre parkeringsmöjlighet för bilar finns intill den allmänna vägen söder om gården Löten. I området finns inga röjda eller markerade stigar. Allmänna kommunikationer saknas.

Naturkartan för Stockholm län visar vad mer du kan göra  i Bornsjöns naturreservat.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 • medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats.
 • för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats.
 • bedriva orienteringstävling eller liknande.
 • rida.
 • framföra motordrivet fordon.
 • fiska i Boviken under tiden 1 april–31 juli.
 • elda. 
Syftet med naturreservatet

Att bevara löv- och ädellövskogen samt hagmarker och strandängar med dess rika och ovanliga flora och fauna.

Beslut

Länsstyrelsen den 10 november 1992. Regeringen har dessutom utpekat området som Natura 2000-område.

Areal

199 ha varav 53 ha vatten.

Förvaltare

Länstyrelsen.

In English

Description

The area is a peninsula which is partly isolated from Mörkö. Kålsö is, apart from a hill in the centre that is covered with coniferous forest, also wooded with broad-leafed trees and some immigated spruce mixed in. Oak is the most common tree species but there is also plenty of lime, ash and maple. Bushes grow rather sparsely. Where the broad-leafed wood ends, beautiful pastures begin. There is a luxuriant and rich herbal flora in the groves including broad-leaved sermountain, woodruff, lungwort, coralroot, wonder violet, black bitter vetch, toothwort, northern wood stitchwort, wood melick and giant fescue.

The vegetational history of the area is well documented and therefore the area has a scientific value. The lichen flora is diverse with many rare and redlisted species. In the deciduous woods and in the groves and pastures there’s a rich birdlife. There are probably plenty of small mammals, like bats and evertebrates as well. The isolated location of Kålsö means beneficial conditions for species that are easily disturbed. Boviken, which is a cut off sea bay, is also located within the nature reserve borders. On the seabed grows plenty of the otherwise rare spiny naiad.

Accessibility

There is a small parking area for cars by the public road south of the farm Löten.There are no cleared or marked footpaths in the reserve. There is no public transport to the area.

The purpose of the reserve:

To preserve the deciduous- and broad-leafed forest and the pastures and seashore meadows with their rich and unusual flora and fauna.

Decree: The County Administrative Board, November 10, 1992.

The Swedish Government has also designated Kålsö as a Natura 2000-area.

Acreage: 199 hectare of which 53 hectare is water.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public:

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage permanent natural objects or configurations by drilling, picking, blasting, carving, painting or similar.
 • Break twigs or branches, cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes or to damage other vegetation by digging up twigs, herbs, grass, moss or lichens.
 • Disturb the wildlife (for example by climbing trees, stay close to barrows, capture or kill mammals, birds, reptiles or amphibians).
 • Bring unleashed dog, cat or other pet.
 • Moor or anchor a boat for longer time than two full days on the same location.
 • Have a tent set up for more than two full days on the same location.
 • Arrange an orienteering contest or similar.
 • Ride.
 • Operate a motorised vehicle.
 • Catch fish at Boviken bay between April 1:st and July 31:st.
 • Make fire.