Korpberget naturreservat

En besökare utforskar skogen

Nedanför Korpbergets branter finns artrika lundmiljöer med många ovanliga växter och djur. Här växer till exempel jättelaven och murgrönan. Murgrönan som växer i bergsluttningen uppmärksammades redan i början på 1700-talet. Från utsiktsplatsen på det höga berget har du en magnifik utsikt över Mälaren. Du når dit via den gulmarkerade stigen.

Beskrivning

Mellan den sydvända bergbranten och golfbanan kan du följa stigen under omslutande ädla lövträd. Berget innehåller mycket kalk och vid rasbranterna är miljön skyddad och varm. Det gör området till en av stockholmstraktens artrikaste växtlokaler.

Bland ovanliga arter kan nämnas buskvicker och murgröna. Växtlokalen för murgröna nämns redan i brunnsläkaren Johan Linders "Flora Wiksbergensis" 1716. Den sällsynta jättelaven påträffades i reservatet under våren 2000. Inga tidigare fynd av denna lav är kända från landskapet.

I västra delen av reservatet kan du promenera paralellt med vattnet i mysig hasselskog. Härifrån kan du också ta en avstickare ner till Målaren där det finns en liten strand och en eldplats.

Tillgänglighet

Korpberget ligger nordost om Södertälje, delvis i Salems kommun. Området kan nås med buss från Södertälje centrum om än med glesa turer. Närmaste hållplats heter Viksberg. Parkeringsplats för bil finns i reservatets nordvästra hörn, intill Högantorp i Salems kommun. Vid flera ställen hittar du informationstavlor som berättar om reservatets natur. Du kan följa olika skogsbilvägar och stigar genom reservatet. En gulmarkerad stig leder dig upp till toppen av Korpberget.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t.ex. gräva borra, rista eller måla.
 • bryta kvistar, fälla, gräva upp, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller borttaga vedlevande svampar.
 • medvetet störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- eller groddjur).
 • göra upp öppen eld.
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.
 • medföra hund som ej är kopplad.
 • rida annat än på befintliga skogsvägar.
 • framföra motordrivet fordon
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, reklam, eller därmed jämförlig anordning.
Syftet med naturreservatet

Att bevara områdets värdefulla natur med dess växt- och djurliv.

Areal

53 ha

Förvaltare

Länsstyrelsen

In English

Description

Below the high southern mountain slope there is a curtain of deciduous woods with broad-leafed trees by the golf course. On the precipices of the southern part of the mountain there is a good microclimate. In combination with calcareous soil, ideal conditions have been created for one of the Stockholm areas’s most excellent and diverse plant locations. Among the unusual species, great wood vetch and ivy can be mentioned. The growth location for ivy is already mentioned in Doctor Johan Linder’s "Flora Wiksbergensis" from 1716.

The rare cyano lichen Lobaria amplissima was found in the reserve during the spring of 2000. No earlier finds of this lichen have been reported from the county.

Accessibility

The area can be reached by bus, but the buses don’t run often. Np particular visitor facilities have been provided except for information boards. There is a parking area north of the reserve, at Högantorp in Salem municipality. There are footpaths and a forest road for driving in the area. 

The purpose of the reserve:

To preserve the area’s beautiful nature and its plant- and animal life.

Decree: The County Administrative Board, January 17, 1997.

The Swedish Government has also designated Korpberget as a Natura 2000-area.

Acreage: 30 hectare.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public:

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage mountain, rock, earth or stone by digging, drilling, carving or painting.
 • Break twigs, cut, dig up, remove or in other ways harm living or dead trees and bushes and to damage the vegetation by picking or digging up plants like twigs, herbs, grass, moss or lichens or to remove wood-living fungi.
 • Deliberately disturb the wildlife (for example by climbing trees, stay close to barrows, capture or kill mammals, birds, reptiles or amphibians).
 • Make an open fire.
 • Use radio, record player, tape recorder, musical instrument or similar equipment in a disturbing way.
 • Bring unleashed dog.
 • Ride on other places than on existing forest roads.
 • Drive a motorised vehicle.
 • Put up board, poster, sign, advert or similar device.