Eriksö naturreservat

Naturmiljöerna i reservatet domineras av ett småbrutet kulturlandskap med fina hagmarker med grova ekar och betade havsstrandängar. Här kan man vandra längs slingrande grusvägar och chansen att få se havsörn är god.

Beskrivning

Eriksö naturreservat består av ett kustnära småskaligt äldre odlingslandskap. Sprickdalslandskapet är framträdande med höga bergformationer intill odlingsmark och bebyggelse exempelvis intill gården Harburen. Naturbetesmarkerna finns spridda över ön. Särskilt havsstrandängarna har höga naturvärden. Ekar finns bland annat i ekhagmarker och i anslutning till övrig jordbruksmark. Ekarna är i många fall flerhundraåriga och har höga naturvärden.På Eriksös norra och södra delar överväger äldre till stor del naturskogsartad barrskog. Skogarna på öns mellersta del har varit föremål för skogsbruk i senare tid och domineras av yngre skog med framförallt gran och lövträd.

I all skogsmark är inslaget av hällmarksimpediment och hällmarkstallskog relativt stort.

Den trösklade havsviken Boviken, som för övrigt delas med det angränsande Kålsö naturreservat, är viktig yngelplats för gös. Bottenvegetationen i Boviken utgörs ställvis av den relativt ovanliga arten havsnajas. Den relativt ovanliga kransalgen rödsträfse finns i mynningen till Boviken i närheten av bron.

Tillgänglighet

Bilväg finns fram till reservatet. En mindre parkeringsplats finns intill vägbron. Slingrande grusvägar och ett myller av skogsstigar gör det lätt att upptäcka Eriksö till fots eller på cykel. Det finns fina svamp- och bärmarker. Allmänna kommunikationer till området saknas.

Naturkartan för Stockholms län visar vad mer du kan göra och vilka anordningar som finns i Eriksö naturreservat. Följ länken nedan.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
  • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd eller fånga eller döda däggdjur, fåglar,kräl- och groddjur).
  • medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat.
  • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats.
  • för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats.
  • fiska i Boviken under tiden 1 april-31 juli. 
Syftet med naturreservatet

Att bevara och vårda ett kustnära odlings- och skogslandskap med dess stora natur-, kultur- och skönhetsvärden samt värdefulla växt- och djurliv. Av särskilt stor vikt är att nuvarande odlingslandskap med strandängar, hagmarker och småskaligt jordbruk kan bibehållas. I skogsmarken skall särskilt ädellövskogen och vissa andra värdefulla skogsbiotoper säkerställas. Områdets landskapsbild värnas.

Områdets kvaliteter för det rörliga friluftslivet samt som undersöknings- och exkursionslokal tillvaratas. Områdets naturvärden skall prioriteras före friluftslivets.

Beslut

Länsstyrelsen den 23 februari 1998.

Areal

Ca 583 ha varav ca 285 ha land.

Förvaltare

Länsstyrelsen.

In English

Description

Eriksö nature reserve is an old coastal small-scale farm landscape. The rift valley landscape is prominent with high mountain formations next to cropland and built up areas, as is the case at Harburen farm. There are natural grazing areas spread out all over the island. Especially the seashore meadows have high natural values. Oaks grow in the pastures and around the farmland. Many of the oaktrees are several hundred years old. In the northern as well as the southern parts of Eriksö, old natural coniferous forest dominates. The forests on the middle part of the island have been areas used for silviculture in latter years and are therefore dominated by younger trees – mostly spruce and deciduous trees. In all the forested areas there are many rock impediments and a lot of primary rock pine forest.

The juvenile flad Boviken, which is shared with the neighbouring Kålsö nature reserve, is an important brood-place for pikeperch. The quite rare spiny naiad grows in certain areas of the bottom vegetation in Boviken bay. Den rare stonewort Chara tomentosa can be found in the estuary of Boviken, near the bridge.

Accessibility

A road leads up to the reserve and there is a small parking area by the bridge. There is no public transport to the area.

The purpose of the reserve

To preserve and cultivate a coastal farm- and forest landscape with its great natural-, cultural- and beauty values and it’s precious plant- and animal life. It is of uttermost importance that the present farming landscape with seashore meadows, pastures and small scale farming can be maintained. In the forested parts, the broad leafed woods and certain other valuable forest biotopes shall be safeguarded. The landscape features of the area are to be protected. The qualities for recreation, examination and excursion of the area are to be utilised. The natural values of the reserve shall be a priority to recreational values.

Decree: The County Administrative Board, February 23, 1998.

Acreage: ca 583 hectare of which 285 hectare is land.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage permanent natural objects or configurations by drilling, picking, blasting, carving, painting or similar.
 • Break twigs, cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes or to damage other vegetation by digging up twigs, herbs, grass, moss or lichens.
 • Disturb the wildlife, for example by climbing trees, capture or kill mammals, birds, reptiles or amphibians.
 • Bring unleashed cat, dog or other pet.
 • Anchor a boat for longer time than two full days on the same location.
 • Camp in a tent for longer time than two full days on the same location.
 • Catch fish in Boviken between the dates of April 1:st and July 31:st.