Yttereneby naturreservat

Yttereneby naturreservat

I Yttereneby naturreservat finns betade hagmarker och strandängar samt bergiga och skogsbeklädda områden. Längst ute på udden vid Stavbofjärdens strand finns en omtyckt rastplats.

Beskrivning expand_less expand_more

I Yttereneby naturreservat möts kulturlandskap, åravin, hav och skog. Havsstrandängar och ekbackar betas av kor. Här trivs en variationsrik hagmarksflora. Skogsmarken består av hällmarker med tall och gamla granskogar. Centralt i området höjer sig en 50 m hög bergrygg med höga branter mot slätten i väster och Stavbofjärden i söder. Nedanför berget slingrar sig Skillebyån fram, djupt nedskuren i de finkorniga sedimenten. Ån kantas av lövträd.

Hitta hit expand_less expand_more

Yttereneby ligger söder om Södertälje, sydost om Järna. Du kan nå reservatet med buss från Järna. Närmaste hållplats heter Ytterneby. En enskild grusväg går genom reservatet och slutar vid Eneby båtklubb.

Med bil kan du komma till reservatet via väg 525 mellan Vagnhärad och Järna. Sväng av vid vägvisning mot naturreservat i närheten av Yttereneby gård. Följ grusvägen i ca 3 km för att komma till en parkeringsplats vid Eneby båtklubb.

Informationstavlor finns på flera ställen, bland annat vid parkeringsplatsen intill båtklubben.

Stängselövergångar finns för att kunna passera hagmarksstängsel. De består antingen av färistar eller är trappliknande. Om du behöver öppna grindhålet för att kunna passera stängslet, var noga med att stänga efter dig. 

Längst ut på udden som även kallas "Kärleksudden" finns en naturlig badplats. Här finns även två iordningställda grillplatser med vedbod och sittmöjligheter

För att ta dig ut till udden följer du en välupptrampad stig. En ramp och trappa hjälper dig att komma förbi ett parti med branta stenblock. Anordningen har handräcke. Det går att passera med barnvagn. Avstånd från parkeringen till udden är ca 700 meter. 

Det finns flera stigar genom området.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon.
 • ställa upp husvagn.
 • tälta eller lägga till med båt längre än en natt.
 • rida, annat än på anvisade ridstigar.
 • medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd).
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • elda annat än på särskild anvisade platser.
 • plocka eller gräva upp alla slags växter.
 • använda ljudanläggning störande.
 • använda klättringsutrustning.
 • ta kvistar eller grenar från mark och levande eller dött träd.
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Att bevara ett värdefullt natur- och strövområde. Syftet är vidare att säkerställa hävd i hagmarker och på strandängar samt göra de mest störningståliga biotoperna mer lättillgängliga för friluftslivet.

Beslut expand_less expand_more

Södertälje kommun den 4 februari 1997.

Areal expand_less expand_more

62 ha.

Förvaltare expand_less expand_more

Södertälje kommun/ Naturcentrum

In English expand_less expand_more

Description

In the area there are seashore meadows, pastures, arables and a stream ravine. The forested parts contain primary rock pine forest and virgin spruce forest. In the central part of the reserve rises a 50 metres high and very steep mountain ridge, with the flatlands in the west and the Stavbofjärden bay in the south. Below the mountain the Skillebyån stream meanders as if it was deeply carved into the fine-grained sediment. Along the sides of the stream grows a leafy tree curtain. By the seashores there are grazed meadows and further from the water the shoreline meadows merge into drier open pastures where the hoary plantain grows.

Accessibility

There is bus service to the area and the bus stop is by the old E4 road. Information boards have been placed near the bus stop at the parking area by the boat club. There is a private road through the nature reserve and it ends at Eneby boat club. Passages have been made through the fencing so that the pastures and the bath place on the cape are easily accessible.

The purpose of the reserve

To preserve a valuable nature- and walking area. Another purpose is to secure cultivation in pastures and on shoreline meadows and to make the most easily disturbed biotopes more accessible for recreation.

Decree: Södertälje Municipality, February 4, 1997.

Acreage: 62 hectare.

Conservation manager: Södertälje Environmental Department.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Drive motorised vehicle.
 • Park a caravan.
 • Camp in a tent or moor a boat for more than one night.
 • Ride elsewhere than on marked riding paths.
 • Deliberately disturb the wildlife, for example by climbing trees.
 • Bring unleashed dog or other pet.
 • Make fire in other places than those that are provided for this purpose.
 • Pick or dig up plants.
 • Use sound equipment in a disturbing way.
 • Use climbing equipment.
 • Take twigs or branches from the ground or from living or dead trees.

Picture above: Cows relaxing on a hill above the seashore meadows in the nature reserve. Photography Bjarne Tutturen.