Lina naturreservat

I detta stadsnära naturreservat har kommunen genom ihärdigt arbete återskapat ett typiskt sörmländskt kulturlandskap. Den rika variationen av naturtyper i reservatet samt iordningställda stigar, fågeltorn, m.m. ger dig möjligheten till härliga, omväxlande naturupplevelser.

Beskrivning

Ett flertal iordningställda, markerade stigar finns, liksom ridstigar:

 • En rödmarkerad stig går mellan Mora torp och fågeltornet vid Linasjön (ca 900 m). Vid en korsning kan du välja att vika av mot norra delen av sjön istället (ca 800 m). Stigarna är av skogsstigskaraktär där du kan behöva kliva över grenar, rötter och leriga partier. 
 • Från busshållplatsen kan du följa en rödmarkerad stig till fågeltornet (ca 900 m). Stigen är ca 1,5 m bred med fast underlag och måttlig lutning. 
 • En blåmarkerad stig går från fågeltornet vid Linasjön upp till en utsiktsplats (ca 250 m). Stigen av av skogsstigskäraktär med delvis stark lutning, mycket rötter och stenar. 
 • "Kulturspåret" utgår från reservatsparkeringen (ca 2,1 km) och är markerad med gul-svarta trädbrickor. Första hälften av stigen är ca 1,5 m bred med fast underlag i lättgången terräng. Andra hälften av stigen leder dig genom en hagmark där stigen är smal och vegetationsrik. Två stängselövergångar (lik en trappa eller stege) leder dig över hagmarksstängslet.
 • Från reservatsparkeringen utgår också den blåmarkerade "Våtmarksstigen" (ca 2,6 km). Stigen är delvis smal och lerig. Du kan behöva kliva över grenar, rötter och leriga partier. Du passarar flera stängselövergångar (lik en trappa eller stege).

Det finns även fyra iordningställda eldplatser med vedbod. Två av de ligger på var sin sida om Linasjön. De två andra har vindskydd och tak och ligger intill Mora torp respektive nära Naturskolan. 

Karta över stigar och andra anordningar finns dels på reservatstavlorna och vid reservatsparkeringen.

Toalett/dass finns vid Mora torp. 

Området karakteriseras av en stor variationsrikedom när det gäller naturmiljöer. Här finns barrskogar, hällmarker, lövskogar, sumpskogar och alkärr. Vidare består området av kulturlandskap med hassellundar, åkrar, torrängar och hagmarker. Genom stora arbetsinsatser har hagmarker i reservatet restaurerats. Flera av de hävdgynnade arterna som tidigare fört en tynande tillvaro har blommat upp igen. Kring Mora torp, där nötboskap numera går på bete, finns det bl.a. gott om jungfrulin. I de mer skogbevuxna delarna av reservatet är exempelvis den i övrigt mindre vanliga tibasten en karaktärsväxt.

Den skiftande miljön mellan kultur- och skogslandskap har givit upphov till en artrik flora och ett rikt urval av den sörmländska faunan. Bland typiska fågelarter i området kan nämnas den hasselnötälskande stenknäcken. Vintertid ses här ofta stora flockar med steglits.

Mitt i området ligger Lina lersjö, som utgörs av en vattenfylld föredetta lertäkt, som tidigare innehållit ett rikt fågelliv. Restaureingsåtgärder har gjorts för att återställa lersjön till en fågelsjö. Förutom värdet som fågelsjö finns här gott om groddjur, där såväl större som mindre vattensalamander kan nämnas. Lersjön attraherar också många olika arter av trollsländor. Den större vattensalamandern är tillsammans med den citronfläckade kärrtrollsländan de arter som motiverat att området föreslagits som Natura 2000-område.

År 2001 anlades ett par våtmarker i de gamla kräftodlingsdammarna vid Linavägen. Våtmarkerna är precis som Lina lersjö goda tillhåll för såväl salamandrar som trollsländor.

Lina naturreservat utnyttjas flitigt som exkursionslokal för Södertäljes skolor och är också ett populärt strövområde. Alldeles utanför naturreservatet i nordost ligger för övrigt kommunens naturskola som bedriver en stor del av sin utomhusverksamhet i området.

Hitta hit

Lina ligger nordväst om Södertälje centrum. Mindre vägar längs kanalen är lämpliga för den som cyklar eller går dit. Området kan nås med buss från Södertälje C till hållplats Linavägen. Information om reservatet finns på andra sidan Enhörnaleden och på flera ställen i reservatet. 

Med bil följer du Enhörnaleden norrut. Sväng höger vid Linavägen. Efter ca 400 meter på vänster sida hittar du reservatets huvudparkering för ca 20 fordon. En mindre parkering finns även längs Enhörnaleden vid Mora torp på höger sida.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • inom reservatet använda motordrivet fordon (förutom på allmänt upplåtna vägar) eller i Lina lersjöar använda motordriven farkost
 • ställa upp husvagn
 • rida annat än på anvisade ridstigar
 • medvetet störa djurlivet
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • elda annat än på särskilt anvisad plats
 • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs. 
Syftet med naturreservatet

Syftet med reservatet är att bevara och säkerställa ett värdefullt natur- och närströvområde för rekreation, naturupplevelser och pedagogiska syften i ett levande kulturlandskap rikt på fornlämningar. Hagmarkerna ska ha en skötsel som gynnar utvecklingen av typiska ängs- och hagmarksväxter. Barrskogsmiljöerna ska kunna utvecklas till gammelskogar med rikligt med död ved och grovstammig skog. Grova ädellövträd ska vårdas för att skydda artrika miljöer.

Beslut

Södertälje kommun den 6 oktober 1992 / Reviderat beslut 12 augusti 2008. Regeringen har dessutom utpekat delar av området som Natura 2000-område.

Areal

Området består av 311 hektar inklusive 7 hektar vatten.

Förvaltare

Södertälje kommun/ Naturcentrum

In English

Characteristic for this area is a great variation in nature types. Here you can find coniferous forests, bedrock, deciduous forests, fens and alder marshes. Moreover, the area consists of a historical landscape with hazel groves, fields, dry meadows and enclosed pastures.

Description

Through considerable work efforts the pastures in the reserve have been restored. Several plant species that benefit from the land being cultivated, and have previously led a modest existence, have now started to flourish again. Around the Moratorp crofter’s holding where cattle are grazing nowadays, grows plenty of common milkwort. The usually rare mezereon is a commonly seen plant in the more forested parts of the reserve.

The variation between cultivated land and forest has resulted in a diverse flora and a rich selection of the Sörmland fauna. Among the typical bird species of the Lina area is the hazelnut loving hawfinch. In the winter, large goldfinch flocks can be seen here.

Situated in this area are Lina clay lakes – a waterfilled former clay pit that once used to harbour a rich birdlife. Restoration work has been done to restore the clay lake to a bird lake once again. Besides its value as a birdlake, there are also plenty of amphibians there, for example great crested newt and smooth newt. The clay lake also attracts many different types of dragonflies. The great crested newt and large white-faced darter are the reason why the area was suggested as a Natura 2000-area.

In year 2001 two wetlands were made in the old crayfish cultivation ponds by the Lina road. The wetlands are, just like Lina Clay Lake, ideal homes for both newts and dragonflies.

The Lina area is frequently used for excursions by the local schools and it is also a popular walking area. Immediately outside the nature reserve in the Northeast direction is the municipality nature school.

Accessibility

There is bus service to the area. Marked paths have been made, as well as riding paths and there are four barbecue places available. Along the Lina road just by the dog racing track there is a parking area with room for about ten vehicles. From the parking area it is easy to follow paths to the wetlands and the bird watching tower.

The purpose of the reserve

To preserve and secure a valuable nature- and walking area. To restore the meadows and pastures within the reserve and to restore and protect the previously rich bird locations of Lina ponds so that they don’t get choked up.

Decree: Södertälje Municipality, October 6, 1992.

The Swedish Government has also designated Lina nature reserve as a Natura 2000-area.

Acreage: 265 hectare including 7 hectares of water.

Conservation manager: Södertälje Environmental Department.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • In the reserve drive a motorised vehicle or to operate a motorised boat or craft in Lina clay lakes.
 • Park a caravan.
 • Ride elsewhere than on marked riding paths.
 • Deliberately disturb the wildlife.
 • Bring an unleashed dog or other unleashed pet.
 • Make fire in other places than those provided for this purpose.
 • Put up a board, sign, inscription, poster or any similar device.

Kosläpp i Lina naturreservat 2021

Kosläppet sändes live på facebook och är här omgjort till en film med undertexter.