Brandalsund naturreservat

Brandalsunds naturreservat ligger på cykelavstånd från både Järna och Södertälje. Du kan också ta dig hit med båt och lägga till i den skyddade naturhamnen i Norrviken. Här hittar du vidsträckta sandstränder, en pelarsal av mäktiga tallar och en artrik hagmarksflora.

Det är lätt att ta sig runt på de hårda stigar som militären en gång byggde. På grusåsens högsta del har det funnits en fornborg med anor från 1400-talet. Upp på berget i västra delen är terrängen mer utmanande. Här finns hällmarkstallskog, mäktig granskog och utsiktsplatser med fornborgar.

Beskrivning

Brandalsunds naturreservat bildades 2016. Det består av Trindborgen med omgivande hagmark och stränder samt en skogklädd bergrygg som sträcker sig västerut längs vaskhusviken. Syftet är att bevara och utveckla ett viktigt område för rekreaktion och biologisk mångfald.

Brandalsund är ett mycket välbesökt och omtyckt friluftsområde. Här finns den gamla försvarsanläggningen Trindborgen med anor från medeltiden och flera andra kulturlämningar. Området utgörs av en gammal betad hagmark med en ovanligt artrik flora,  ståtliga gammeltallar och fina stränder för naturbad. I norra delen finns Norrviken med grunda artrika havsbottnar och en skyddad naturhamn där du kan lägga till med båten. Naturhamnen är en av få skyddade naturhamnar längs inloppet mot Södertälje.  

Den skogklädda bergryggen väster om hagmarken är mer okänd för besökaren. Här planerar vi för en vandringsled som ska föra besökaren genom gammelskog, över hällmarker med utsiktsplatser och fornborgar, och längs den vackra strandskogen. Området är omväxlande med mäktig granskog och lövrika strandskogar skog på den södra sluttningen och karga hällmarker högst upp. Här kan till exempel gammeltallar utvecklas till lämpliga boträd för havsörn eller fiskgjuse, som förekommer i området. På hällmarkerna finns en värmeälskande insektsfauna som trivs på de solexponerade berghällarna. Både från bergryggen och från stranden finns flera fina utsiktsplatser över vattnet och Farstanäs naturreservat med camping på andra sidan viken.

Tillgänglighet

Brandalsunds naturreservat ligger längs väg 525 mellan Södertälje och Järna. Kommer du med bil svänger du av vid busshållplatsen Vallstugan, vägvisning finns. Därefter kör du cirka 1.5 kilometer in på en grusvägen och svänger sedan vänster mot badet i ytterligare 1.5 kilometer. I anslutning till reservatet finns cirka 60 parkeringsplatser. Kommer du med buss från Södertälje eller Järna är närmaste hållplats Vallstugan. Härifrån får du gå cirka 3 kilometer längs grusvägen och följa skyltningen mot badet. Området kan även nås med cykel. Cykelavståndet från Järna är ca 8 km och från stadsdelen Pershagen i Södertälje ca 7,5 km.

Området kring Trindborgen är till stor del plant och lättillgängligt. Du kan följa den blåmarkerade Trindborgstigen från den södra parkeringen upp till fornborgen för att uppleva den. Stigen är ca 1 km lång. För att komma in i hagmarken passerar du en färist som underlättar även för besökare med rullstol eller barnvagn att komma in. Här finns också flera informationtavlor som visar och beskriver vad du kan uppleva och berättar om områdets historia och natur. Två tillgänglighetsanpassade picknickbänkar finns invid södra och östra stranden så att så många som möjligt av kommunens invånare ska kunna komma ut och njuta av platsen. Tre grillplatser, två vedförråd och ytterligare flera picknickbänkar finns vid stränderna. Den gulmarkerad Fornborgsstigen visar upp skogen och två fornborgar i södra delarna av reservatet. Stigen börjar vid södra parkeringen, är cirka 4,5 kilometer lång och bitvis mycket kuperad.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg fram till parkeringsplats,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur förutom inom skötselområde 1 under perioden 1 november till 31 mars,
 • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande,
 • fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • plocka eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar,
 • fälla, skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar,
 • göra upp eld annat än på anvisade eldplatser,
 • ankra med båt längre än 3 dygn,
 • framföra vattenskoter,
 • utöva vattenskidåkning,
 • utan miljönämndens tillstånd anordna tävlingar och andra evenemang.
Syftet med naturreservatet

Syftet med reservatet är att bevara, säkerställa och utveckla värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald och rekreation. Hagmarkernas rika flora och äldre trädskikt bevaras och utvecklas. Den naturskogsartade barrskogen, de öppna hällmarkerna och de lövrika strandskogarna ska bevaras. Norrvikens artrika grunda bottnar ska bevaras.

Området skall vara attraktivt för besökare och friluftsliv ska kunna bedrivas i hela området.

Beslut

2016-04-04

Areal

64,4 ha

Förvaltare

Södertälje kommun/ Naturcentrum