Brandalsund naturreservat

Brandalsunds naturreservat ligger på cykelavstånd från både Järna och Södertälje. Du kan också ta dig hit med båt och lägga till i den skyddade naturhamnen i Norrviken. Här hittar du vidsträckta sandstränder, en pelarsal av mäktiga tallar och en artrik hagmarksflora.

Beskrivning

Brandalsund är ett mycket välbesökt och omtyckt friluftsområde. Det är lätt att ta sig runt på de hårda stigar som militären en gång byggde. Här finns den gamla försvarsanläggningen Trindborgen med anor från medeltiden och flera andra kulturlämningar. Gammal betad hagmark med en ovanligt artrik flora, ståtliga gammeltallar och fina stränder för naturbad. I norra delen finns Norrviken med grunda artrika havsbottnar och en skyddad naturhamn där du kan lägga till med båten. Naturhamnen är en av få skyddade naturhamnar längs inloppet mot Södertälje.  

Den skogsklädda bergsryggen väster om hagmarken är mer dold för besökaren. Här finns en vandringsled som för dig genom gammelskog, över hällmarker med utsiktsplatser och fornborgar, och längs den vackra strandskogen. Här får gammeltallar bli ännu äldre och utvecklas till lämpliga boträd för havsörn och fiskgjuse, som förekommer i området. På de solexponerade hällmarkerna trivs värmeälskande insekter. Både från bergryggen och från stranden finns flera fina utsiktsplatser över vattnet och Farstanäs naturreservat med camping på andra sidan viken.

Anordningar

För att komma in i hagmarken passerar du en färist som är tillgänglig för besökare med rullstol eller barnvagn. Två tillgänglighetsanpassade picknickbänkar finns vid den södra och östra stranden. Tre grillplatser, två vedförråd och ytterligare flera picknickbänkar finns i hagmarken.

Den blåmarkerade Trindborgstigen går från den södra parkeringen till resterna av borgen i hagmarken. Stigen är ca 1 km lång. Området kring Trindborgen är till stor del plant och lättillgängligt.

Den gulmarkerade Fornborgsstigen visar upp skogen och två fornborgar i södra delarna av reservatet. Stigen börjar vid södra parkeringen, är cirka 4,5 kilometer lång och bitvis mycket kuperad.

Hitta hit

Brandalsunds naturreservat ligger längs väg 525 mellan Södertälje och Järna. Kommer du med bil svänger du av vid busshållplatsen Vallstugan, vägvisning finns. Därefter kör du cirka 1.5 kilometer in på en grusvägen och svänger sedan vänster mot badet i ytterligare 1.5 kilometer. I anslutning till reservatet finns cirka 60 parkeringsplatser. Kommer du med buss från Södertälje eller Järna är närmaste hållplats Vallstugan. Härifrån får du gå cirka 3 kilometer längs grusvägen och följa skyltningen mot naturreservatet. Området kan även nås med cykel. Cykelavståndet från Järna är ca 8 km och från stadsdelen Pershagen i Södertälje ca 7,5 km.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg fram till parkeringsplats,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur förutom inom skötselområde 1 under perioden 1 november till 31 mars,
 • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande,
 • fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • plocka eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar,
 • fälla, skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar,
 • göra upp eld annat än på anvisade eldplatser,
 • ankra med båt längre än 3 dygn,
 • framföra vattenskoter,
 • utöva vattenskidåkning,
 • utan miljönämndens tillstånd anordna tävlingar och andra evenemang.
Syftet med naturreservatet

Syftet med reservatet är att bevara, säkerställa och utveckla värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald och rekreation. Hagmarkernas rika flora och äldre trädskikt bevaras och utvecklas. Den naturskogsartade barrskogen, de öppna hällmarkerna och de lövrika strandskogarna ska bevaras. Norrvikens artrika grunda bottnar ska bevaras.

Området skall vara attraktivt för besökare och friluftsliv ska kunna bedrivas i hela området.

Beslut

2016-04-04

Areal

64,4 ha

Förvaltare

Södertälje kommun/ Naturcentrum