Tullgarn naturreservat

En Påfågelöga vilar på en blomma

I Tullgarn hittar du ett kustnära herrgårdslandskap med stor variation. Hit åker fågelskådare för att titta på vadare och änder eller lyssna på småfåglarna i lunden. Botanisten får sitt lystmäte när de vandrar i lunden eller ute på de betade strandängarna. Vid Tullgarns slott finns en lummig park med nästan alla Sveriges arter av lövträd.

Beskrivning

Tullgarnsområdet har en varierande natur och uppvisar de flesta naturtyper som kan förekomma i östra Svealand. Området kännetecknas av rik förekomst av lövträd. Inom området finns marker av särskilt botaniskt intresse såsom lövlundar, beteshagar och vidsträckta betade strandängar. Floran i området gynnas genom att marken på sina håll innehåller kalk. Här finns även många intressanta svamparter. Tullgarns mosaik av olika livsmiljöer har bidragit till att även djurlivet är rik här.

Under senare år har en vildsvinsstam etablerat sig inom området. Den rika fågelfaunan i området är känd sedan länge. Strandängarna vid Tullgarnsnäs utnyttjas flitigt av rastande änder, gäss och vadare. Häggnäsviken har utpekats som länets förnämsta sjöfågelvik och är av nationell betydelse för rastande och övervintrande änder och grågäss. Tullgarn har också stor betydelse för friluftslivet tack vare sina stora sammanhängande arealer skogsmark för strövande, samt för svamp- och bärplockning. Observera att det finns ett angränsande naturreservat som heter Tullgarns naturvårdsområde. 

Hitta hit

Från Södertälje kan du ta pendeltåget till Järna och sedan länsstrafikens buss till hållplats Tullgarns allé. Därifrån är det cirka 1 km till slottet. Du kan även stiga av vid busshållplats Grindstugan för att ansluta till Sörmlandsleden med grill- och utsiktsplats.

Med bil åker du E4 söderut från Södertälje till avfart mot Trosa och Vagnhärad. Därifrån är vägen mot Tullgarns slott skyltad. Parkeringsplatser finns på flera platser i och kring reservatet, bland annat vid slottet och Näset. Här finns informationstavlor om reservatet.

Vid slottet finns restaurang, café, ett fågeltorn med ramp och en stor brygga. Toalett finns vid Tullgarns slott och parkeringen vid Näset. Båda är tillgängliga för alla.

I reservatet finns ett flertal iordningställda fika- och eldplatser. Många stigar går genom reservatet. Sörmlandsleden passerar Tullgarns centrala delar. Stängselövergångar och självstängande grindar finns för att passera hagmarksstängsel. 

Naturkartan för Stockholms län visar vad mer du kan göra i Tullgarns naturreservat.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 • störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur).
 • föra med hund, katt eller annat husdjur som ej är kopplat.
 • göra upp eld annat på anvisade och iordningställda platser.
 • ställa upp hus- eller släpvagn.
 • rida annat än på anvisade vägar och områden.
 • anordna snitslat spår eller orienteringskontroll.
 • förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats.
 • tälta.
Syftet med naturreservatet

Att bevara och genom aktiva åtgärder vårda de tidigare hävdade kulturmarkerna. I första hand ska hävden ske genom betesdrift med nötkreatur. Häckningsbiotoperna för den hotade fågelfaunan ska bevaras och områdets stora betydelse för sträckande fågel ska tillvaratas. De floristiskt värdefulla miljöerna ska bevaras och vårdas och särskild hänsyn tas till vården av områdets ädellövskog. Reservatets stora betydelse för forskning och undervisning ska tillvaratas och åtgärder vidtas för att underlätta för dessa ändamål.

Beslut

Länsstyrelsen den 18 december 1984. Regeringen har dessutom utpekat området som Natura 2000-område.

Areal

670 ha varav 345 vattenområde.

Förvaltare

Länsstyrelsen

In English

Description

The nature of the Tullgarn area is very diverse and most vegetation types represented in the eastern part of the Swedish province of Svealand can be found here. Characteristic for the area is the abundance of deciduous trees, particularly the broad-leaved species. Certain places of the Tullgarn reserve are of particular botanical interest such as groves, enclosed pastures and extensive grazed seashore meadows. The flora of Tullgarn benefits from the ground being calcareous in certain parts. There are also many interesting species of fungi. Tullgarn’s mosaic of biotopes has contributed to the fact that the area has a very rich fauna.

Wild boars have established themselves in the area in latter years and the abundant birdlife of Tullgarn is well known. The grazed seashore meadows at Tullgarnsnäs are frequently used as a stopover location by wild ducks, geese and waders. Häggnäs bay has been pointed out as the Stockholm County’s foremost seabird bay and it is of national significance for resting and wintering wild ducks and greylag geese. The Tullgarn area is also of great importance for recreational purposes because of its large continuos forested areas suitable for walking or picking mushrooms and berries. Please note that there is also a neighbouring nature reserve called “Tullgarns naturvårdsområde” (Tullgarn nature conservancy area).

Accessibility

There is no public transport to this area. For visitors there is a parking area with information boards. There are cleared pathways with stiles in the more forested parts of the pastures.

The purpose of the reserve

To preserve, and through taking active measures, tend to the previously cultivated farmlands. This will be accomplished by letting cattle graze the area. Breeding biotopes for threatened bird species are to be preserved and the reserve’s great importance for migrating birds shall be safeguarded. The parts that are valuable floristically are to be preserved and special care and consideration shall be taken when managing the wooded areas containing broad-leaved trees. The reserves importance for research and education shall be utilised and measures will be taken to make this possible. No larger building arrangements for recreational purposes will be made. Only picnic sites, footpaths, small parking areas and sanitary facilities will be provided.

Decree: The County Administrative Board, December 18, 1984.

The Swedish Government has also designated Tullgarn as a Natura 2000-area.

Acreage: 670 hectare of which 345 hectare is water.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to: 

 • Destroy or damage permanent natural objects or configurations by drilling, picking, blasting, carving, painting or similar.
 • Drive a motorised vehicle on other roads than those where driving is allowed.
 • Deliberately disturb the wildlife (for example by climbing trees, stay close to barrows, capture or kill mammals, birds, reptiles or frogs).
 • Bring a dog, cat or other unleashed pet into the area.
 • Make fire in other places than those that are provided for this purpose.
 • Park a caravan or trailer.
 • Ride elsewhere than on roads and in areas where riding is allowed.
 • Mark paths or put up orienteering checkpoints.
 • Moor or anchor a boat for longer time than two full days on the same location.
 • Set up a tent.

Picture above: The shoreline at Näset, Tullgarn. Photography: Bo Ljungberg