Hamnskärs naturreservat

Stor gammal ek

I Hamnskärs naturreservat har ekarna och lindarna fått växa sig gamla och vidkroniga. Här har betesdjuren och slåtter format landskapet och skapat möjligheter för många andra arter att trivas. Om du har egen båt och kan ta dig hit, kan du promenera i stillheten, till göktytans och rosenfinkens sång.

Beskrivning expand_less expand_more

Hamnskär är en ö i Mälaren och Södertäljes nordligaste naturreservat. Ön är trevlig och lätt att promenera på. Vassbälten omger ön men det finns möjligheter till naturbad på den nordvästra sidan. Tänk på att tomten på norra sidan av ön inte ingår i reservatet och att bryggorna där är privata. Tänk också på att hålla hundar kopplade i marker där det finns betesdjur.

De gamla jordbrukslandskapen har varit betade länge vilket har format mångfalden av arter och skapat värdefulla miljöer. På ön finns gles blandlövskog med många små gläntor som släpper in ljus. Ekarna och lindarna är stora och gamla vilket gör dem till bra livsmiljöer för många andra arter. På lindarna växer till exempel svampen Linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina) som är viktig för att flera ovanliga skalbaggar ska kunna leva här. Kor eller får fortsätter att beta delar av reservatet under sommaren för att bibehålla den värdefulla naturtypen och förhindra igenväxning. En del yngre träd och buskar kommer också att tas ned för att gynna ekarna och så att det finns en variation av solbelysta och skuggade stammar och grenar, där många olika insektsarter kan trivas.

I brynen, som är övergången mellan odlingsmark och skog ska en variationsrik och oregelbunden miljö återskapas. Olika blommande och bärbildande buskar, som nypon, slån och hagtorn ska växa där. Det uppskattas av både insekter, fåglar och människor.

Hitta hit expand_less expand_more

Hamnskärs naturreservat ligger på en ö, cirka 20 km NV om Södertälje tätort och cirka 1,5 km norr om Överenhörna kyrka. Det finns ingen fast förbindelse eller reguljär båttrafik till Hamnskär, utan du behöver ha egen båt för att ta dig dit.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

För att skydda Hamnskärs naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  • gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • tälta mer än två dygn i följd.
Ändamålet med naturreservatet expand_less expand_more

Hamnskär har skyddats för att äldre, öppet jordbrukslandskap ska kunna vårdas och restaureras. Syftet är även att skydda områdets vattenmiljö. Reservatet ska vara tillgängligt för friluftslivet på ett sätt som inte äventyrar naturvärdena. Delar av reservatet är skyddat genom Natura 2000 och reservatet ingår i ett område som är utmärkt som riksintresse för friluftsliv.

Beslut expand_less expand_more

Beslut av Länsstyrelsen den 11 december 2018.

Areal expand_less expand_more

203,3 hektar varav 131,3 hektar av vatten.

Förvaltare & markägare expand_less expand_more

Förvalatre: Länsstyrelsen Stockholm

Markägare: Naturvårdsverket