Talbyskogen naturreservat

I detta tätortsnära naturreservat kan man, trots närheten till bebyggelse, uppleva en riktig skogskänsla vid promenader på de väl upptrampade stigarna. Tack vare att den gamla barrskogen är relativt opåverkad, kan man hitta svampar och mossor som annars är relativt ovanliga.

Beskrivning expand_less expand_more

Talbyskogens naturreservat utgörs av ett tätortsnära skogsområde i nordöstra delen av Södertälje stad. Skogen i reservatet består i huvudsak av gammal barrskog med viss förekomst av asp och björk. Den förhållandevis höga åldern på träden gör att skogen blir extra intressant för växter och djur liksom för de människor som vill uppleva olika typer av gammelskog.

Skogstyperna i området varierar beroende på fuktighetsgraden i marken respektive jordarten på platsen. Inom vissa högre belägna delar av området finns hällmarkstallskogar medan vissa centrala delar i reservatets är fuktigare och av sumpskogstyp. Här finns större inslag av lövträd såsom björk och klibbal. I de fuktigare delarna är dessutom förekomsterna av död ved rikligare. Gammal granskog förekommer i dalgångarna och på de något torrare partierna dominerar tallen. Flera arter av rödlistade svampar och mossor har hittats i reservatet. Bland dessa kan nämnas asphättemossa och grön sköldmossa. Brandticka och stor aspticka är exempel på rödlistade svampar.

Bland kulturlämningar i området kan nämnas ett par kolmilor i områdets centrala del.

Sex hektar av skogen i reservatet ingår även i biotopskydds- respektive Natura 2000-områden (se även Talby under biotopskyddsområden).

Hitta hit expand_less expand_more

Du kan ta bussen från Södertälje C till hållplats Brunnsängs centrum. Därifrån är den en promenad på ca 2 km till Mälarbadet. I den norra änden av Mälarbadets parkering finns en informationstavla som visar hur du sedan tar dig fram till reservatet. 

Om du kommer med bil kan du parkera vid Mälarbadets parkering. 

 

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • Sätta upp affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Utan  tillstånd från miljönämnden i Södertälje kommun anordna tävlingar.
 • Tälta/campa .
 • Göra upp eld.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök.
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Att bevara och vårda ett tätortsnära skogsområde för rekreation och naturupplevelser. Syftet är också vara att bevara ett skogsområde med äldre skog av barr- och blandskogstyp med värdefulla livsmiljöer för djur, svampar och växter som missgynnas av det moderna skogsbruket. I de delar som utgörs av Natura 2000 ska gynnsam bevarandestatus upprätthållas för de naturtyper och arter som ska skyddas.

Beslut expand_less expand_more

Miljönämnden i Södertälje kommun den 28 oktober 2004. Regeringen har tidigare utpekat vissa delar av området som Natura 2000-område.

Areal expand_less expand_more

42 ha land varav 6 ha samtidigt är biotopskydds- respektive Natura 2000-område.

Förvaltare expand_less expand_more

Södertälje kommun/ Naturcentrum

In English expand_less expand_more

Description

The Talbyskogen nature reserve is an urban forest in the northeast part of Södertälje town. The forest vegetation in the reserve is mostly old conifers with some aspen and birch. The considerably high age of the trees makes the forest particularly interesting for plants and animals and for people who want to experience different types of virgin forest.

The types of forest in the area vary with the moisture level in the ground and with the type of soil. In higher parts of the area there is prime rock pineforest while other, more central parts of the reserve are moister and contain fen forest. In those areas, there are more deciduous trees, like birch and common alder. There’s also more dead wood in the moister parts. Old spruce forest grows in the valleys and in the drier parts, pine dominates the vegetation. Several species of red-listed fungi and moss have been found in the reserve. Among these are aspen bristle-moss and green shield-moss. Pycnoporellus fulgens and Phellinus populicola are examples of red-listed fungi.

There are plenty of footpaths in the area. A well used path is the one that makes the extension of the road Talbystrandsvägen, and continues parallel with the shore of Lake Mälaren to the north, leading up to the summerhouse area at Viksäter. Where the path crosses through the nature reserve, the forest is not only protected by the rules for the nature reserve, but also by the regulations made for the six hectares that are included in the previous biotope protection- and Natura 2000-area. Examples of the cultural heritage in the area are the charcoal stacks in the central part of Talbyskogen.

Accessibility

If you want to visit the area and arrive by car, there’s a parking area available by Mälarbadet. There is also an information board with directions to the actual reserve.

The purpose of the reserve:

To preserve and take care of an urban forest area for recreation and nature events. The purpose is also to preserve a forested area with old-grown coniferous and deciduous trees and precious living environments for animals, fungi and plants that are infavoured by modern forestry. In the parts that are Natura 2000, beneficial preservation status will be maintained for the nature types and species that are to be protected.

Decree: Södertälje Environmental Committee, October 28, 2004.

The Swedish Government has also designated parts of the reserve as a Natura 2000-area.

Acreage: 42 hectare of land, where 6 hectare also is a biotope protection area as well as a Natura 2000-area.

Conservation manager: Södertälje environmental department.

Restrictions for the public:

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Break twigs, cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes that are standing or lying on the ground.
 • Catch and collect invertebrates in such a way that their biotopes or reproduction environments are harmed or destroyed.
 • Put up a poster, sign or make an inscription.
 • Without permission from the Södertälje Environmental arrange contests.
 • Camp/set up a tent.
 • Make fire.
 • Bring unleashed dog or other pet, with an exception for hunting with driving/rousing dog or for searching purposes.

The picture above: Old coniferous forest in the nature reserve. Photography Göran G. Johansson