Parkudden-Lövsta naturreservat

Parkudden-Lövsta naturreservat

Naturreservatets belägenhet vid Mälarens strand ger besökaren vackra utblickar då man promenerar på stigen som leder ut på Parkudden. De gamla grova ekarna vid Bålaren hyser en intressant lavflora.

 

Beskrivning expand_less expand_more

Parkudden-Lövsta naturreservat ligger vid Mälaren, söder om Lövsta gård. Det gamla kulturlandskapet och utsikten över sjön samt Lövsta gård gör området till ett trevligt promenadområde. Silvergranar, som planterades på 1880-talet, sprider sig på udden. Strax utanför reservatsgränsen finns Södertälje kommuns andra största träd, en ek med en omkrets på 813 cm (mätt år 2013).

Längre österut i området, på andra sidan den allmänna vägen, ligger en ekhagmark som kallas Bålaren. På ekarna trivs flera rödlistade arter. Bland dessa kan nämnas laven ekspik och grå skärelaven samt svamparna kärntickan, blekticka och oxtungsvamp.

Hitta hit expand_less expand_more

Runt udden löper en skogsstig. Stigen till stor del bred och hård men delvis brant. Sten och rötter förekommer.

Du kan följa en avstickare med trappsteg som leder dig upp på kullen. Hänvisningsskylt visar vägen. Där finns en stenbänk och en gammal lusthusgrund samt fin utsikt. 

För att komma in i hagmarkerna finns trapplika stängselövergånger.

En grusväg med vägbom leder från parkeringen till Lövsta båtklubb genom reservatet.

Tillgänglighet expand_less expand_more

Det finns inga allmänna kommunikationer hela vägen fram till reservatet men busshållplatsen Aska ligger ca 3 km därifrån.

Med bil följer du Enhörnaleden norrut. Vid Askakorset följ skyltning till Lövsta. En grusad parkeringsplats med plats för ca 4 bilar finns vid den allmänna vägen. Här finns också en informationstavla om reservatet.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon (förutom på allmänt upplåten väg)
 • tälta, campa eller ställa upp husvagn
 • rida annat än på vägar
 • medvetet störa djurlivet
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • elda
 • sätta upp tavla, skylt inskrift, affisch eller liknande
 • fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs 
 • medvetet störa betesdjur
 • lämna stängselgrindar öppna där det går betande djur
 • parkera annat än på anvisad plats.
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Syftet med reservatet är att bevara och vårda delar av ett gammalt herrgårdslandskap intill Mälarens strand för att ge besökare rika natur- och kulturupplevelser. Hagmarkerna ska hävdas så att typiska hagmarksväxter gynnas. Skogsmiljöerna ska skötas så att de blir variationsrika och strövvänliga. Områdets grova ädellövträd ska vårdas så att den artrika och hänsynskrävande faunan och floran på dessa träd gynnas.

Beslut expand_less expand_more

Södertälje kommun den 6 oktober 1992, reviderat beslut 5 november 2009.

Areal expand_less expand_more

19,8 ha

Förvaltare expand_less expand_more

Södertälje kommun/ Naturcentrum

In English expand_less expand_more

Description

Parkudden-Lövsta nature reserve (earlier called nature preservation area) is situated by Lake Mälaren, south of Lövsta manor. The old manorial landscape and the view over the lake together with Lövsta manor make this a very nice walking area. Around the point of land lies a previously made path. On the hill there are paths with steps. There is also a stone bench and an old summerhouse foundation. The silver firs that were planted here in the 1880: ies are spontaneously multiplying. Further east on the other side of the public road there is an oak pasture. On the oaks there are several red-listed lichens like the vulnerable lichen Calicium quercinum and the near threatened Schismatomma decolorans. Some of the red-listed fungi in the area are the vulnerable Inonotus dryophilus, followed by the near threatened Pachykytospora tuberculosa and Fistulina hepatica.

Accessibility

There is no public transport to the area. There is a car park by the public road where an information board has been put up.

The purpose of the nature reserve:

To preserve a site that has great value for both research and recreation.

Decree: Södertälje Municipality, november 5, 2009.

Acreage: 19,8 hectare.

Conservation manager: Environmental office, Södertälje Municipality

Restictions for the public:

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • drive a motorised vehicle
 • camp, set up a tent or caravan.
 • ride horse offroad
 • deliberately disturb the wildlife
 • bring unleashed dog or other pet
 • make fire
 • setting up sign, inscription, poster or similar
 • capture and collect animals in such a way that their habitat or reproductive habitats damaged or destroyed
 • deliberately disturb grazing animals
 • leave fence gates open where it goes grazing animals
 • park vehicles in places other than the ones provided for this purpose

Picture above: The oak pasture at Bålaren in the nature reserve. Photography Bo Ljungberg.