Stora Envättern naturreservat

En besökare tar en paus på en klippa vid Stora Envättern.

Reservatet ligger mitt i ett relativt opåverkat skogsområde nära sjön Yngern. Skogen runt sjön är naturskogsartad och sjöns vattenkvalitet är god. I sjön hittar man de djur och växter som är typiska för näringsfattiga sjöar i denna del av landet.

Beskrivning expand_less expand_more

Stora Envättern är en näringsfattig och förhållandevis opåverkad sjö av högt naturvärde. I reservatet kring Stora Envättern finns mycket värdefull naturskog med skyddsvärda växter och djur. Här finns flera rödlistade arter. Sjön är en såkallad intensivprovtagningssjö och har därmed mycket stor betydelse för miljöövervakningen. 

Hitta hit expand_less expand_more

Det saknas allmänna kommunikationer till reservatet. Med bil åker du ca en mil på E20 västerut från Södertälje. Ta Nykvarnsavfarten söderut mot Järna. Fortsätt ca 7 km och sväng höger mot Gnesta. Efter ca 6 km passerar du Yngsviken. Fortsätt ca 600 m och sväng höger in på mindre grusväg, skyltat ”Naturreservat”. Efter ca 1 km, strax före en bom, följ skyltning ner till vänster ca 600 m till parkering och reservatsinformation.

 

 

Tillgänglighet expand_less expand_more

Sörmlandsleden går genom reservatet, etapp 13. En markerad stig leder dig från parkeringen ner till sjön och ansluter där till Sörmlandsleden.

Det finns flera iordningställda eldplatser i reservatet.

Naturkartan för Stockholms län visar vad mer du kan göra i Stora Envätterns naturreservat.

Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Att bevara och skydda sjön Stora Envättern samt områdets skogar och våtmarker och dess skyddsvärda växt- och djurliv samt att säkra områdets värde för det rörliga friluftslivet i den mån det inte äventyrar naturvärdena.

Beslut expand_less expand_more

Länsstyrelsen den 3 december 1996. Regeringen har dessutom utpekat området som Natura 2000-område.

Areal expand_less expand_more

151 ha varav 42 ha vatten.

Förvaltare expand_less expand_more

Länsstyrelsen.

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar.
 • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur).
 • fiska.
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • medföra okopplad hund.
 • tälta längre än två dygn i följd.
 • elda annat än på anvisad plats.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • utanför anlagd väg framföra motordrivet fordon eller cykla.

Föreskrifterna skall ej utgöra hinder mot provtagning som utförs inom ramen för den nationella miljöövervakningen.

In English expand_less expand_more

Description

In the Stora Envättern area grows very valuable nature-forest from a nature concervancy point of view. It harbours many plants and animals worth protecting that are typical for nature-forests. Several of them are red-listed. Stora Envättern is an oligotrophic and rather unaffected lake with high natural values. The lake is an intensive testing lake and is therefore very important for environmental monitoring.

Accessibility

The Stora Envättern area is beautiful and important for recreational purposes. There are roads to the area but locked barriers keep non-permitted traffic out.

The purpose of the reserve:

The purpose is to preserve and protect the Stora Envättern Lake and the surrounding forests and wetlands, and the protection requiring plant and animal life. Also to safeguard the area’s high recreational value as long as it doesn’t geopardise the preservation of the natural values.

Decree: The County Administrative Board, December 3, 1996.

The Swedish Government has also designated the reserve as a Natura 2000-area.

Acreage: 151 hectare of which 42 hectare is water.

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public:

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Destroy or damage mountain, rock, earth or stone by drilling, picking, blasting, carving, digging, painting or similar.
 • Break twigs or branches, cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes or to damage other vegetation by digging up twigs, herbs, grass, moss or lichens or to remove wood-living fungi.
 • Disturb the wildlife (for example by climbing trees, capture or kill mammals, birds, reptiles or amphibians).
 • Catch fish.
 • Catch and collect invertebrates.
 • Bring unleashed dog.
 • Camp in a tent for more than two full days.
 • Make fire in other places than those that are provided for this purpose.
 • Put up a board, sign, poster or make an inscription.
 • Ride a bicycle or drive a motorised vehicle on other roads than those that are intended for bicycle riding or driving.

The regulations shall not hinder samples and tests taken within the framework of the national environmental monitoring.