Skogstorp naturreservat

Mossigt träd som fallit till marken

I Skogstorps får du uppleva djup, mörk, fuktig sagoskog och riktigt gamla tallar på häll. Området är rikt på gamla träd, död ved, svamp, lavar och mossor. Här har du stora möjligheter att få se vilt och kanske även tjäder.

Beskrivning

Skogen i Skogstorp har höga naturvärden. Här finns många gamla granar och tallar, död ved i olika nedbrytningsstadier och rik hänglavsflora. Området innehåller även några mindre sumpskogspartier och myrområden. I det delvis branta och blockrika området mellan öppen mark och höjder med berghällar finns partier med yngre asp.

Här finns flera rödlistade och ovanliga arter, till exempel grön sköldmossa, långfliksmossa, kötticka, tallticka, ullticka, vedticka, garnlav och kattfotslav. Arterna tyder på att skogen har funnits och fått utvecklas under lång tid.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 2 kilometer öster om Gnesta i Södertälje kommuns sydvästligaste del. Du når reservatet genom att parkera bilen vid en vändplan i Simonsdal. Här planerar länsstyrelsen att anlägga en reservatsparkering.

Därifrån kan du följa en stig in i reservatet, ca 100 m. Det finns inga iordningsställda stigar i reservatet men merparten av terrängen är lättvandrat.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten   
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar   
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten.   
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark
  5. tälta på samma plats mer än två dygn.
Syftet med naturreservatet

Att bevara ett värdefullt skogsområde av naturskogskaraktär, med dess skyddsvärda växt- och djurliv. Området ska få utvecklas fritt. Skogstorp bildar, tillsammans med de närliggande reservaten St. Alsjön, St. Envättern och Vattgruvsmossen, en omfattande värdekärna av skyddade barrskogsområden.

Beslut

Länsstyrelsen den 17 februari 2015. Området ingår även i det europeiska nätverket Natura 2000.

Areal

Arean på området är 49 hektar.

Förvaltare

Länsstyrelsen i Stockholms län.

In English

Skogstorp is primarily composed of a coniferous forest with a high proportion of older trees of spruce and pine. The long continuity with a natural dynamic has created high amounts of dead wood in different decomposition stages which makes the forest a refugee for threatened and red listed species of polypores (wood living fungus), lichen and mosses. The terrain is partly rugged and the reserve provides a mosaic of damp forests, mires, large boulder areas and patches of aspen forests.

Accessibility

The nature reserve is located 2 kilometers east of Gnesta and most easily accessed by car. At present, no parking space is available but cars can be placed in Simonsdal. From here, a trail takes the visitor to the reserve. No marked trails exist currently but most of the area is hiking friendly. Public transportation to Gnesta exists.

The purpose of the reserve

The purpose of the nature reserve is preservation of a pristine forest landscape with associated flora and fauna. No active management is performed in the area. Instead succession is left to the dynamics of nature. Together with the nature reserves of Stora Alsjön, Stora Envättern and Vattgruvmossen, Skogstorp constitute a large protection area of coniferous forest landscapes of high conservation value. 

Decree: The County Administrative Board, February 17, 2015.

The Swedish Government has also designated Skogstorp as a Natura 2000-area.

Acreage: 49 hectare

Conservation manager: The County Administrative Board.

Restrictions for the public

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

  1. Destroy or damage permanent natural objects or configurations by drilling, picking, blasting, carving, painting or similar.    
  2. Cut down or in other ways damage living or dead trees or bushes or to remove dead wood.
  3. Break twigs; dig up herbs, grass, moss or lichens or removing wood living fungi, although it is allowed to pick flowers, berries and edible mushrooms.
  4. Drive a motorized vehicle in other areas than on the road.
  5. Make camp for longer time than two full days at the same location.