Grottberget naturreservat

Detta lilla vildmarksbetonade naturreservat domineras av branta berg, gammal barrskog och stora klippblock. Vid Långsjöns strand kan du krypa in i "grottorna" under, och mellan de stora klippblocken.

Beskrivning expand_less expand_more

Området är beläget i ett kuperat landskap med små, branta berg intill Långsjön i Hölö kommundel. Själva Grottberget är en bergklack med lodräta stup ut mot sjön där stora stenblock bildar "grottor" vid bergfoten. Uppe på Grottberget finns rester av en gammal fornborg.

I den angränsande dalgången växer hundraårig barrskog med inslag av hassel och sagolika gläntor. Här och var står en del månghundraåriga ekar inklämda i skogen samt på bergsluttningarna. Kärr och blöta områden finns i centrala delar av dalgången.

Flera rödlistade arter av svampar, lavar, mossor och insekter har hittats i reservatet. Några är knutna till död barrved i fuktig miljö medan andra trivs på de mer solbelysta ekarna. Vid en inventering av landlevande snäckor och sniglar, som gjordes hösten 2002, påträffades 38 olika arter i reservatet. Bland dessa kan nämnas den sällsynta mindre barksnäckan.

Hitta hit expand_less expand_more

Grottberget ligger intill södra delen av Långsjön söder om Hölö, sydväst om Södertälje. Allmänna kommunikationer saknas till området. För att ta sig till reservatet med bil bör du ha en detaljrik karta över vägarna från Hölö mot Ernesidan. Inga anordningar för friluftsliv förutom informationsskyltar finns i området.

Parkering

Det saknas en anordnad parkering och vägen som leder fram till reservatet är en enskild väg. På den sista kilometern av den enskilda vägen är obehörig motortrafik ej tillåten. Om det är många som besöker reservatet så kan du behöva parkera längre bort och gå en liten bit.

Du får inte parkera så att in- och utfart till fastigheter försvåras. Du får bara parkeria längs vägen på ett sådant sätt att andra inte störs eller hindras att komma förbi.

Om du kommer med båt kan du lägga till precis nedanför grottorna.

 

Föreskrifter för allmänheten expand_less expand_more

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • campa (gäller även övernattning i grottorna).
 • göra upp eld.
 • året runt beträda eller klättra i den lodräta branten på sjösidan av Grottberget enligt markering på kartan till beslutet, samt att klättra med klätterutrustning i övriga delar av berget.
 • plocka eller gräva upp växter inklusive mossor och lavar, samt ta bort trädlevande mossor, lavar och svampar. Bär och svampplockning i övrigt är dock tillåten.
 • skada mark eller ytbildning.
 • ta döda grenar från stående eller liggande träd eller delar av träden som ligger på marken.
 • medföra okopplad hund eller katt.
 • rida.
 • framföra motordrivet fordon.
 • fiska.
 • övernatta med båt.

Utan miljönämndens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

 • insamla djur och växter samt trädlevande mossor, lavar och svampar även om det är för vetenskapligt ändamål.
 • utnyttja området för militär övning.
Syftet med naturreservatet expand_less expand_more

Att bevara områdets höga naturvärden med flera rödlistade arter av svampar, mossor, lavar och insekter.

Beslut expand_less expand_more

Södertälje kommun den 9 april 1996. Grottberget är dessutom utpekat som ett Natura 2000-område av länsstyrelsen.

Areal expand_less expand_more

5,3 ha varav 0,3 ha vatten

Förvaltare expand_less expand_more

Södertälje kommun/ Naturcentrum i samråd med markägarna.

In English expand_less expand_more

Description

The area is situated in a rift valley landscape with proportionally small but still rather high mountain plateaus by Lake Långsjön in Hölö. Grottberget Mountain itself is such a mountain plateau with a vertical steep towards the lake where large blocks of stone form "caves" at the foot of the mountain. A hundred years old evergreen forest with a lot of hazel in certain places grows in the valley nearby. Several oaks that are many centuries old are growing here and there in the woods and on the mountain slopes.

Some parts of the valley centre are swampy. The reserve harbours several red-listed species of fungi, lichens, moss and insects. Some of them like the damp environment in dead wood while others prefer the more sunlit surfaces of the oak trees. During an inventory of land living molluscs that was made in the autumn of 2002, 38 different species were found within the reserve. Among them was the rare lesser bulin snail. (Illustration: Barbara Landelius).

At the top of Grottberget Mountain are the remains of an old hillfort.

Accessibility

There is no public transport to the area. There is a private road leading to the reserve but the last kilometer of the road is for permitted vehicles only, not for general traffic. There are no recreational facilities in the area. Information boards have been put up in the reserve.

The purpose of the reserve:

To preserve the high natural values of the area with several red-listed species of fungi, moss, lichens and insects.

Decree: Södertälje municipality April 9, 1996
The Swedish Government has also designated Grottberget as a Natura 2000-area.
Acreage: 5,3 hectare of which 0,3 hectare is water.
Conservation manager: Södertälje Environmental Department in consultation with the landowners.

Restrictions for the public:

Besides regulations and prohibitions in laws and constitutions it is not allowed to:

 • Camp (including staying over night in the caves).
 • Make fire.
 • Any time of year enter or climb the vertical steep on the seaside of Grottberget Mountain according to the markings on the map connected to the decree, and to climb using climbing equipment on other parts of the mountain.
 • Pick or dig up plants including moss and lichens, or to remove trea-living moss, lichens and fungi. Picking berries and mushrooms is allowed.
 • Damage land or configurations.
 • Take dead branches from standing or lying trees or parts of trees that are lying on the ground.
 • Bring unleashed dog or cat.
 • Ride.
 • Operate motorised vehicle.
 • Catch fish.
 • Moor a boat overnight.

Without permission from the Environmental Committee it is also forbidden to:

 • Collect animals, plants, tree-living moss, lichens and fungi even if it is for scientific purposes.
 • Use the area for military training.