Naturinventeringar

I naturvårdsarbetet är det viktigt att ha god och aktuell kunskap om den biologiska mångfalden. Detta gäller naturmiljöer och enskilda växt- och djurarter. Kommunen beställer, tar del av och utför därför olika slags naturinventeringar.

Naturinventeringar är också ett viktigt underlag i beslut som rör miljöprövningar, samhällsplanering och bygglov. Kommunen utför återkommande inventeringar av flora i utvalda ängs- och hagmarker och salamander i Lina Naturreservat. Många av inventeringarna finns även införda i Artportalen.

Kontakta miljökontoret om du vill ha mer information.

Södertälje kommun samarbetar även med grannkommunerna för att genomföra regionala inventeringar över hela Södertörn. Läs mer på Södertörnsekologernas hemsida.

Inventeringar år 2000 och framåt
Tidigare inventeringar
 • Naturinventeringar inom områden för tilltänkt flygplats, Almnäs- och Hallområdena (beställt av luftfartsverket); mossor, svampar, lavar, landmollusker, trollsländor, häckfågelinventering, samt  inventeringar av vattenväxter i Almnäsområdet.
 • Artfördelning bland trollsländor i Södertälje kommun – analys av ett indikatorsystem för biologisk mångfald, 1998. Ekestubbe, Katarina (examensarbete). Sammanlagt 16 olika lokaler undersöktes där 32 olika arter påträffades.
 • Ängs- och hagmarksinventering i Södertälje kommun, 1994-97. Krister Sand och Olof Johansson. Inventeringen följs upp genom upprepade inventeringar vart fjärde år.
 • Nyckelbiotopinventering av Södertälje kommuns skogsmark, 1995.
 • Tjäderspelsinventering i Södertälje kommun, 1995. Svensson, Hans.
 • En naturvårdsbiologisk analys av den större vattensalamanderns leklokaler i Södertälje kommun, 1995. Karlström, Anna (examensarbete). Resultat finns även i en databas med 108 undersökta lokaler där den större vattensalamandern påträffades i 43 av dessa.
 • Sötvattensfiskar i Södertälje kommun, 1995. Cederborg, Dag. Uppgifterna om fiskfaunan i kommunens sjöar har inhämtats via enkät till markägare och provfiske i 16 olika sjöar. Resultat finns samlat i en databas.
 • Kartläggning av strandängar och strandnära beten, 1994. Jörnemark, Annika.
 • Gammelskog i Södertälje kommun, 1994. Skoglund, Anna-Karin. Skogar äldre än 100 år.
 • Inventering av fåglarna i kommunens sjöar, 1993-95. Uppgifter inhämtade från olika ornitologer i kommunen.
 • Översiktlig fladdermusinventering i Södertälje kommun, 1993. Ljungberg, Bo.
 • Kartläggning av ädellövskogar i Södertälje kommun, 1992. Nilsson, Magnus.