Jätteträd och ekmiljöer

Hagmark med stora gamla ekar.

Gamla, grova och ihåliga träd är en av de mest biologiskt rika miljöer vi har i Sverige. Kommunen arbetar och engagerar sig för att bevara jätteträd och miljöerna kring dessa.

Viktiga för den biologiska mångfalden

Jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd är särskilt skyddsvärda träd. De är ovanliga och mycket viktiga för den biologiska mångfalden. De skapar mängder med olika små miljöer som ger boplats åt många olika organismer. Många ovanliga och ”kräsna” växt- och djurarter hittar sin hemtvist här. Inte mindre än 1 500 olika insekter, lavar och svampar sägs vara mer eller mindre beroende av eken. Särskilt stor betydelse för den biologiska mångfalden har grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer samt hamlade träd.

Hot

Igenväxning och ändrad markanvändning är de största hoten mot skyddsvärda träd. De gör att flerhundraåriga träd riskerar att dö eller skadas i förtid. De avverkas ofta i onödan på grund av kunskapsbrist om alternativa åtgärder. Även hårda vindar i ett alltmer häftigt klimat kan vara ett hot. Åtgärder som hamling, buskröjning, kronreducering, stamkvistning och friställning kan rädda träden och ge möjlighet att överleva på lång sikt.

Naturvårdsarbete

Kommunen arbetar intensivt för att skydda och bevara jätteträd. Samtal med trädägare, rådgivning vid skötselåtgärder och att uppmärksamma trädens betydelse är bland våra uppgifter och mål. Därutöver utför vi praktiska åtgärder på många ställen i kommunen.

Under år 2020 har vi utfört ett större arbete med att friställa värdefulla ekar i Lina naturreservat, i och utanför naturreservatet i Farstanäs samt kring sjön Måsnaren. Röjningen finansieras med bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm. Ytterligare bidrag söks för mer friställningsarbeten under vintern och våren.

Under 2018 utfördes en friställning av skyddsvärda träd i Yttereneby naturreservat.

Under 2017 utfördes en större friställning av skyddsvärda träd med bidrag från Länsstyrelsen. Röjning gjordes i Almnäs, Brandalsund, Järna tätort, Lina, Farstanäs och Tveta. 

Under 2012-2013 inventerade Naturcentrum jätteträden i Södertälje kommun med hjälp av LoNa-bidrag från länsstyrelsen och biolog Hans Sandberg. Syftet med inventeringen var att få ökad kunskap om

  • var de skyddsvärda träden finns i landskapet
  • deras natur- och kulturvärden
  • hoten med dem
  • behov av skötsel eller andra bevarandeåtgärder.

Resultatet av inventeringen visar att det görs mycket bra insatser inom kommunen för att värna och vårda skyddsvärda träd. Engagemanget bland en del ”trädägare” är stort. Dock visar det sig att det finns flera skäl till att kommunen och markägare i samverkan med länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och andra berörda bör kraftsamla kring bevarandet av skyddsvärda träd. Många jätteträdsmiljöer är hotade. I rapporten redovisas förslag på åtgärder som bör utföras för att säkerställa de skyddsvärda trädens överlevnad i framtiden.