Sjöar, vattendrag, våtmarker

Sötvattensmiljöer är livsviktiga miljöer för många organismer och kryllar av liv. Idag är många av dem kraftigt påverkade av människan och behöver ett aktivt naturvårdsarbete för att bevara sina biologiska och sociala värden.

Inte bara vatten

I Södertälje finns många sjöar, vattendrag och våtmarker att upptäcka. Här lever många olika organismer med sina speciella anpassningar. I våtmarken lägger groddjur och många insekter sina ägg. I flera av vattendragen vandrar havsöringen upp på hösten för att lägga sin rom i de syresatta grusbäddarna. Längs vattnets strömmande forsar trivs fåglar som kungsfiskare och strömstare. I sjöar med mycket fisk kommer fåglar som fiskgjuse och storlom för att häcka och leta mat. Våtmarker fungerar också som en fälla för näringsämnen som kommer från närliggande mark och vatten. Reningen gör att mindre näring hamnar i havet och motverkar övergödning. Sjöar och vattendrag är viktiga för dricksvatten och som rekreationsområde.

Hoten

Hoten mot sjöar, vattendrag och våtmarker är många. Våtmarkerna i Sverige minskar och hotas av igenläggning och utdikning. Resultatet blir att många groddjur förlorar sitt hem och fåglar en plats att leta mat på. Färre våtmarker gör också att näringsläckaget till hav och sjöar ökar. Många sjöar lider idag av övergödning vilket missgynnar många fiskar och fåglar som annars trivs här. I vattendrag hindrar gamla och nya dämmen havsöringen och andra fiskar från att röra sig fritt i vattendraget. Avverkning av träd längs vattendrag ökar näringsläckaget och ger sämre skuggning och erosionsskydd.  

Naturvårdsarbete

Kommunen arbetar aktivt med vatten för att skydda och återskapa viktiga vattenmiljöer. De igenväxta sjöarna Simsjön och Linasjön restaurerades till dagens återskapade fågelsjöar. På flera håll har nya våtmarker med miljöer för groddjur skapats. I samverkan med markägare sparas och skapas skyddszoner kring vattendrag. I flera vattendrag som Moraån och Bränningeån pågår långsiktiga projekt för att återskapa mer naturliga vattendrag genom att grus och större sten återförs. Detta skapar en mer varierad åsträcka och ger större möjlighet för biologisk mångfald att trivas och utvecklas som bland annat havsöring och fåglar som strömstare. Kommunen arbetar också för att skapa fria vandringsvägar, ofta i samarbete med Länsstyrelsen och Sportfiskarna.

Läs mer om Södertälje kommuns arbete med vattenvård

Åtgärder i Moraån 2020

Under 2020 restaureras vissa sträckor av moraån som en del av EU-projektet Retrout. I projektet samverkar sex länder kring Östersjön, kommuner, myndigheter och organisationer med stark anknytning till Östersjöns utveckling. Målet med projektet är att återskapa kustmynnande vattendrag och stärka bestånden av havsöring samt gynna den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen i Stockholm leder Retrout och Södertälje kommun ingår i projektet som samarbetspartner.

 

Restaureringen

Genom att skapa en stor variation av livsmiljöer så skapar man också förutsättningar för många olika arter att leva i Moraån. Biologisk mångfald är viktigt för att alla de tjänster och funktioner som vi förväntar oss av naturen ska fortgå.

En blandning av stora och små stenar läggs ner i ån. Det skapar variation i vattenhastighet och strömmar. Stenarna skapar också gömställen för många olika ryggradslösa djur och viloplatser för vandrande fisk som öring. Vissa träd har fällts och lagts ner i vattendraget för att skapa ännu mer struktur och död ved. Där ån är djupare har de lugnflytande sträckorna behållts. 

Åtgärden bidrar till att syresätta vattnet och öka åns vattenhushållande funktion. Genom att restaurera Moraån når vi lite närmare till Sveriges miljömål "Levande sjöar och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv" samt det globala hållbarhetsmålet "Ekosystem och biologisk mångfald".

Moraån är ett av de vattendrag som är upptagna på HELCOMs lista över vattendrag som bör prioriteras för restaurering (Helcom-skydd av Östersjöns marina miljö).

Åtgärder i Kallforsån 2019

Under vintern 2018-2019 genomfördes en restaurering i en del av Kallforsån. Med restaurering menas att vattendragets miljö har återskapat för att gynna den biologiska mångfalden. Den här åtgärden är en del av ett EU-projekt som heter Retrout. I projektet samverkar sex länder kring Östersjön, kommuner, myndigheter och organisationer med stark anknytning till Östersjöns utveckling. Målet med projektet är att återskapa kustmynnande vattendrag och stärka bestånden av havsöring samt gynna den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen i Stockholm leder Retrout och Södertälje kommun ingår i projektet som samarbetspartner.

 

Restaureringen

Natursten och grus har lagts ut i Kallforsån för att skapa en mer varierad vattenströmning. Där vattnet forsar fortare blir det mer syrerikt. Stenarna skapar också många gömställen för djur. I den återskapade livsmiljön finns plats för ett myller av liv med fiskar, vattenlevande insekter och fåglar.

Åsträckan som restaurerades är belägen uppströms Järnadammen (se karta) och åtgärden är frikopplad från kommunens arbete med Länsstyrelsens föreläggande om en fiskpassage vid dammen.

Information om arbetet med dammarna i Moraån 

Information på länsstyrelsens hemsida om projektet Retrout