Sjöar, vattendrag, våtmarker

Sjöar, vattendrag, våtmarker

Bild på vatten med natur omkring

Sötvattensmiljöer är livsviktiga miljöer för många organismer och kryllar av liv. Idag är många av dem kraftigt påverkade av människan och behöver ett aktivt naturvårdsarbete för att bevara sina biologiska och sociala värden.

Inte bara vatten

I Södertälje finns många sjöar, vattendrag och våtmarker att upptäcka. Här lever många olika organismer med sina speciella anpassningar. I våtmarken lägger groddjur och många insekter sina ägg. I flera av vattendragen vandrar havsöringen upp på hösten för att lägga sin rom i de syresatta grusbäddarna. Längs vattnets strömmande forsar trivs fåglar som kungsfiskare och strömstare. I sjöar med mycket fisk kommer fåglar som fiskgjuse och storlom för att häcka och leta mat. Våtmarker fungerar också som en fälla för näringsämnen som kommer från närliggande mark och vatten. Reningen gör att mindre näring hamnar i havet och motverkar övergödning. Sjöar och vattendrag är viktiga för dricksvatten och som rekreationsområde.

Hoten

Hoten mot sjöar, vattendrag och våtmarker är många. Våtmarkerna i Sverige minskar och hotas av igenläggning och utdikning. Resultatet blir att många groddjur förlorar sitt hem och fåglar en plats att leta mat på. Färre våtmarker gör också att näringsläckaget till hav och sjöar ökar. Många sjöar lider idag av övergödning vilket missgynnar många fiskar och fåglar som annars trivs här. I vattendrag hindrar gamla och nya dämmen havsöringen och andra fiskar från att röra sig fritt i vattendraget. Avverkning av träd längs vattendrag ökar näringsläckaget och ger sämre skuggning och erosionsskydd.  

Naturvårdsarbete

Kommunen arbetar aktivt med vatten för att skydda och återskapa viktiga vattenmiljöer. De igenväxta sjöarna Simsjön och Linasjön restaurerades till dagens återskapade fågelsjöar. På flera håll har nya våtmarker med miljöer för groddjur skapats. I samverkan med markägare sparas och skapas skyddszoner kring vattendrag. I flera vattendrag pågår långsiktiga projekt för att återskapa mer naturliga vattendrag genom att grus och större sten återförs. Detta skapar en mer varierad åsträcka och ger större möjlighet för biologisk mångfald att trivas och utvecklas som bland annat havsöring och fåglar som strömstare. Kommunen arbetar också för att skapa fria vandringsvägar, ofta i samarbete med Länsstyrelsen och Sportfiskarna.