Behandling av Uttran mot övergödning

Uttran lider av övergödning och kommunerna Botkyrka, Salem och Södertälje som delar på sjön samarbetar för att förbättra tillståndet i Uttran.

Uttran

Uttran inklusive Utterkalven lider av övergödning och riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2027. Kommunerna Botkyrka, Salem och Södertälje som delar på sjön, inledde 2017 ett samarbete för att förbättra tillståndet i Uttran. Under 2023 åtgärdades fosforläckaget från Uttrans bottnar genom aluminiumbehandling som gör att fosforn binds till bottnarna. Under 2024 kommer Utterkalven att åtgärdas. Åtgärden är medfinansierad genom statsbidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm. 

Aluminiumbehandling

Fosfor är ett av flera näringsämnen. I sjöar är fosfor oftast det begränsande näringsämnet, detta innebär att det är tillgången på fosfor som avgör hur stora problemen med övergödning blir. Så är fallet i Uttran och Utterkalven. Stora mängder fosfor kan lagras i sjöns bottensediment och gå i lösning, när syreförhållandena är dåliga. På så sätt blir mer fosfor tillgängligt i vattenmassan och förstärker övergödningen, detta kallas för internbelastning. Fällning av fosfor i sedimenten är ett sätt att åtgärda internbelastningen. Åtgärden innebär att, från en specialbyggd pråm, spruta ned aluminiumsalt i det översta sedimentet i djupare delar av sjöarna. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från bottnarna när förhållandena ändras. 

Övriga åtgärder för Uttran

Kommunerna arbetar sedan tidigare även med att begränsa föroreningar som tillförs sjön från uppströms liggande områden via tillrinningen (så kallad extern belastning). Aktuellt på senare tid i kommunernas åtgärdsarbete för Uttran:

Botkyrka

- Bygga en reningsanläggning vid Lavretsbacken för rening av dagvatten som rinner till Utterkalven. 

Salem

- Restaurera våtmarken i Västra Garnudden vilket minskar belastningen på Uttran.  
- Reduktionsfiske (utfiskning av vitfisk såsom braxen) i sjön Flaten. Kemisk och ekologisk balans förbättras i Flaten samtidigt som belastningen på Uttran minskar. 

Södertälje

- Anlagt dagvattenvåtmarker vid Glasbergasjön vilket minskar belastningen även på Uttran. 

Frågor och svar om aluminiumbehandling expand_less expand_more

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om aluminiumbehandling.

Vad är en aluminiumbehandling? expand_less expand_more

En aluminiumbehandling innebär att tillsätta ämnet polyaluminiumklorid till bottnen av sjön. Det är samma ämne som används för att rena dricksvatten och för att rena avloppsvatten. Aluminiumsaltet kan också tillsättas direkt till vattnet, men doseringen blir mer exakt och behandlingen mer effektiv när den tillsätts till bottnen. Påverkan på djurlivet i vattnet blir också mindre när doseringen sker i bottnen. 

Varför görs en aluminiumbehandling? expand_less expand_more

 Utredningar genomförda i Uttran visar att fosforbelastningen till sjön Uttran ligger på en nivå som inte är acceptabel med hänsyn till miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2027. Den Den fosforbudget som togs fram år 2020 indikerar att fosforläckage från Uttrans bottnar står för den största fosforpåverkan till sjöns vattenmassa och beräknas uppgå till i storleksordningen 800 kg/år, att jämföra med en beräknad extern fosfortillförsel kring 450 kg/år. 

 

Aluminiumbehandling är en sjöreningsmetod där aluminium binder till fosfor och bildar ett mineral. Detta mineral stannar kvar på bottnen och gör så att fosfor inte längre kan läcka till vattnet. På så vis blir sjön inte övergödd med gröna algblomningar under sommaren och hösten. Detta leder till att det går att bada i sjön och att djurlivet mår bättre.  

 

 Aluminiumbehandlingen kombineras med reduktionsfiske för att ytterligare bättra på resultatet, en för stor mängd bottenlevande fisk kan annars bidra till att aluminiumet som tillsätts bökas runt och virvlas upp i vattnet och spolas iväg nedströms innan det hunnit verka.  

Hur går en aluminiumbehandling till? expand_less expand_more

 En båt med en tank av det verksamma ämnet kommer åka ut på sjön under sommaren och tillsätta ämnet till bottnen via en slang. Båten kommer sedan köra fram och tillbaka över sjön och sprida aluminiumet jämt över bottnen. Behandlingen behöver genomföras flera gånger för att binda all löslig fosfor till bottnen i sjön, annars kommer fosfor att läcka upp till vattnet igen med tiden och göra så att sjön blir grön och övergödd på nytt. 

Kan man bada i sjön? expand_less expand_more

Det går fint att bada i sjön under aluminiumbehandlingen (men simma inte fram till flotten under pågående behandling). Risken för att giftiga algblomningar uppkommer minskar i och med behandlingen. Men om vattenytan ändå skulle täckas av sjok med algblomningar bör man inte bada. 

Kan min hund dricka vatten i sjön? expand_less expand_more

Ja det går bra. Ämnet som används vid behandlingen är densamma som används för att rena dricksvatten och aluminiumbehandlingen minskar risken för att giftiga algblomningar uppkommer. Men om vattenytan ändå täcks av sjok med algblomningar, ska hunden inte dricka vattnet. 

Är det farligt för fisken och annat djurliv i sjön med aluminiumbehandling? expand_less expand_more

Södertälje, Botkyrka och Salems kommuner har i samarbete med forskare och konsulter modellerat hur mycket aluminium som kan tillsättas till sjön per behandlingstillfälle utan risk för att påverka livet i sjön negativt vid själva behandlingen. Den långsiktiga effekten av behandlingen är att sjön blir mindre övergödd och att mångfalden och djurlivet i sjön gynnas.  

Vi tar vattenprover från sjön innan, under och efter behandlingen för att säkerställa att pH hålls på en neutral nivå och att sjöns alkalinitet (känslighet för pH-svängningar) hålls på en god nivå. Vi kalkar även sjön i förebyggande syfte för att alkaliniteten ska fortsätta ligga på en god nivå.

Är aluminium skadligt för undervattensväxterna? expand_less expand_more

Referenssjöar visar att aluminiumbehandling ger ett klarare vatten och ger ökad växtlighet under ytan. Vi har inte sett några tendenser på att aluminiumet har varit skadligt för växterna, tvärtom har det visats att aluminiumbehandling varit en förutsättning till att växterna kunde börja växa från första början, eftersom ljus börjat nå ner till bottnen. 

Hur mycket kostar aluminiumbehandlingen? expand_less expand_more

Aluminiumbehandlingen i Uttran beräknas kosta drygt 11 mnkr. Kostnaderna är fördelade på Botkyrka, Salem och Södertälje samt medfinansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Har du frågor eller funderingar om aluminiumbehandlingen? expand_less expand_more

Frågor om etablering och behandling: Vattenresurs AB: 08-584 807 70

loggor slim.png